Ursprungliga författningar: 2006

1100/2006
Lag om ändring av 37 § i lagen om verkställighet av böter
1099/2006
Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter vid verkställighet av straff
1098/2006
Lag om ändring av 5 kap. 12 § och 6 kap. 5 § i tvångsmedelslagen
1097/2006
Lag om ändring av 70 § i inkomstskattelagen
1096/2006
Lag om arvoden och ersättningar som betalas till medlemmar av statsrådet
1095/2006
Lag om ändring av 13 kap. 2 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice
1094/2006
Lag om ändring av 24 § i lagen om lönegaranti för sjömän
1093/2006
Lag om ändring av 26 § i lönegarantilagen
1092/2006
Lag om ändring av 20 och 21 § i lagen om alterneringsledighet
1091/2006
Lag om ändring av 25 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
1090/2006
Lag om ändring av lagen om vuxenutbildningsstöd
1089/2006
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1088/2006
Lag om ändring av lagen om skuldsanering för privatpersoner
1087/2006
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om iståndsättning av skadade fordon och hopmontering av fordon av komponenter
1086/2006
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i förordningen om användning av fordon på väg
1085/2006
Statsrådets förordning om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg
1084/2006
Statsrådets förordning om ändring av 21 och 25 § i statsrådets förordningen om godkännande av fordon
1083/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av det genom notväxling ingångna protokollet mellan Finland och Ryssland om passertillståndsförfarandet för Saima kanals och Malyj Vysotskij -öns servicepersonal
1082/2006
Lag om säkerställande av att vissa effektreserver inom elproduktionen kan användas
1081/2006
Lag om ändring av 48 b och 48 f § i lagen om grundläggande utbildning
1080/2006
Lag om ändring av 31 och 32 § i lagen om studiestöd
1079/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav på verksamheten vid hästseminstationer
1078/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om förhöjning av vissa underhållsbidrag och underhållsstöd till följd av att levnadskostnadsindex stigit
1077/2006
Handels- och industriministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer av centralen för turistfrämjande
1076/2006
Kommunikationsministeriets förordning om Luftfartsförvaltningens avgiftsbelagda prestationer
1075/2006
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk
1074/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Kina om ömsesidig befrielse från vissa skatter avseende internationell lufttransportaffärsverksamhet
1073/2006
Statsrådets förordning om grunderna för bostadsbidraget för år 2007
1072/2006
Skattestyrelsens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2007
1071/2006
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av befolkningsdatalagen
1070/2006
Statsrådets förordning om ikraftträdande av en lag om ändring av lagen om hemkommun
1069/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om folkbokföring och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området av lagstiftningen
1068/2006
Lag om åtgärder som hindrar spridning av barnpornografi
1067/2006
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om statens pensionsfond
1066/2006
Lag om ändring av sparbankslagen
1065/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av ersättningar för översvämningsskador som förorsakats andra än trädgårdsprodukter, bärgad skörd, trädbestånd och jordbrukets produktionsbyggnader under början av år 2006
1064/2006
Riksdagens beslut om ändring av riksdagens räkenskapsstadga
1063/2006
Lag om ändring av 9 kap. 7 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1062/2006
Lag om ändring av 5 a kap. 1 § och 10 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice
1061/2006
Lag om ändring av lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation
1060/2006
Lag om temporär ändring av 85 a § i mervärdesskattelagen
1059/2006
Lag om ändring av 2 och 7 § i lagen om begränsning av användningen av indexvillkor
1058/2006
Lag om ändring av lagen om accis på elström och vissa bränslen
1057/2006
Lag om ändring av lagen om brandskyddsfonden
1056/2006
Lag om ändring av lagen om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift i vissa kommuner 2003―2009
1055/2006
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
1054/2006
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 3 § och bilagan i kommunikationsministeriets förordning om Fordonsförvaltningscentralens avgifter
1053/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om en höjning av vissa belopp som anges i lagen om försäkringsbolag och lagen om försäkringsföreningar
1052/2006
Statsrådets förordning om fjärrortskoefficienter som används vid beräkning av social- och hälsovårdens statsandel
1051/2006
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om EG-typgodkännande av traktorer och av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till traktorer samt upphävning av statsrådets beslut angående tillämpning av lagen om skydd i arbete på traktorer och besiktning av dem

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.