Ursprungliga författningar: 2006

1200/2006
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för universitetens prestationer
1199/2006
Finansministeriets förordning om statskontorets avgiftsbelagda prestationer
1198/2006
Undervisningsministeriets förordning om undervisningsministeriets avgiftsbelagda prestationer
1197/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av de procentsatser för arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift som avses i 153 § i lagen om pension för arbetstagare
1196/2006
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om avgifter som tas ut för Kommunikationsverkets prestationer gällande radioförvaltningen
1195/2006
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer
1194/2006
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen
1193/2006
Statsbudgeten för 2007
1192/2006
Skattestyrelsens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2007
1191/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om prestationer för vilka social- och hälsovårdsministeriet uppbär avgift
1190/2006
Riksdagens beslut om ändring av riksdagens arbetsordning
1189/2006
III tilläggsbudgeten för 2006
1188/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilagorna 1 och 2 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för sjömanspensionskassan för ansvarsfördelningen enligt 3 a § 2 och 3 mom. lagen om sjömanspensioner
1187/2006
Finansministeriets beslut om förordnande för skattestyrelsen och Västra Finlands skatteverk att såsom behörig myndighet avgöra vissa ärenden som avses i internationella avtal om beskattning
1186/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för veterinärmedicinska skadenämndens prestationer
1185/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för arbetskrafts- och näringscentralernas landsbygdsavdelningars prestationer
1184/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som skall uppbäras för landsbygdsnäringarnas besvärsnämnds prestationer
1183/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets avgiftsbelagda prestationer
1182/2006
Justitieministeriets förordning om tvåspråkiga avdelningar vid Fångvårdsväsendet
1181/2006
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om registrering av fordon
1180/2006
Statsrådets förordning om ändring av 20 § i statsrådets förordning om godkännande av fordon
1179/2006
Läkemedelsverkets beslut om läkemedelsförteckning
1178/2006
Statsrådets förordning om besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden
1177/2006
Statsrådets förordning om förbud och begränsningar gällande toluen och triklorbensen
1176/2006
Statsrådets förordning om företagshälsokort för arbetstagare som utför byggarbete
1175/2006
Statsrådets förordning om de genomsnittliga kostnader enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare som är godtagbara såsom utgifter för skötsel av bostad 2007
1174/2006
Statsrådets förordning om laboratorier som utför undersökningar enligt livsmedelslagen och hälsoskyddslagen
1173/2006
Statsrådets förordning om ändring av upphovsrättsförordningen
1172/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utgången av ansökningstiden för stöd som ingår i vissa program för utveckling av landsbygden
1171/2006
Undervisningsministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för undervisningsministeriet
1170/2006
Undervisningsministeriets förordning om den examensstruktur som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning
1169/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om upplysningar som skall lämnas vid införsel av husdjursavelsmaterial
1168/2006
Försvarsministeriets förordning om dagspenning till värnpliktiga samt till kvinnor som fullgör frivillig militärtjänst
1167/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av strukturstödet för gårdsbruk år 2007
1166/2006
Statsrådets förordning om Zoonoscentret
1165/2006
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om försvarsmakten
1164/2006
Inrikesministeriets förordning om Utlänningsverkets avgiftsbelagda prestationer
1163/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna enligt 7 § 5 mom. i lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare
1162/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna enligt 9 § i lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
1161/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om storheter som beräknas för ansvarsfördelningen enligt 12 § lagen om pension för arbetstagare för pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1160/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1159/2006
Lag om ändring av 8 § i lagen om utlänningsregistret
1158/2006
Lag om ändring av utlänningslagen
1157/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av stödet för projekt för utveckling av landsbygden
1156/2006
Undervisningsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid förvaltningsnämnden för Sveaborg
1155/2006
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Statens konstmuseum
1154/2006
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utveckling av landsbygden
1153/2006
Statsrådets förordning om produktionsbidrag för vissa jordbruksgrödor och nötkreatur som betalas för 2007
1152/2006
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om nationellt stöd för potatisproduktion 2006
1151/2006
Statsrådets förordning om ändring av 1 § förordningen om när vissa beslut som fattas vid statsrådets allmänna sammanträde och hör till undervisningsministeriets förvaltningsområde skall vara avgiftsbelagda och om storleken av avgifterna

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.