Ursprungliga författningar: 2006

250/2006
Lag om ändring av 29 e § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
249/2006
Lag om ändring av 3 § i militära rättegångslagen
248/2006
Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter
247/2006
Lag om ändring av 17 § i tingsrättslagen
246/2006
Lag om ändring av tvångsmedelslagen
245/2006
Lag om ändring av förundersökningslagen
244/2006
Lag om ändring av rättegångsbalken
243/2006
Lag om ändring av lagen om rättegång i brottmål
242/2006
Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
241/2006
Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
240/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av förordningen om anordnande av övervakningen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel och alkoholdrycker
239/2006
Kyrkomötets beslut om ändring av valordningen för kyrkan
238/2006
Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen
237/2006
Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen
236/2006
Lag om ändring av kyrkolagen
235/2006
Lag om ändring av lagen om statsborgen för ägarbostadslån
234/2006
Lag om ändring av vägtrafiklagen
233/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av nationellt husdjursstöd för år 2005 slaktade slaktsvin, slaktfjäderfän, kvigor och tjurar samt för unga avelssvin som sålts år 2005
232/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av förskott på växthusstödet 2006
231/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om gårdsstöd, kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket och avtal om miljöspecialstöd för jordbruket 2006 samt avtalsperioderna för dessa avtal
230/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om kompensationsbidrag
229/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om systemet med samlat gårdsstöd
228/2006
Statsrådets förordning om ftalater i barnavårdsartiklar och leksaker
227/2006
Lag om ändring av 3 § i lagen om Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling
226/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förhindrande av spridning av aviär influensa hos vilda fåglar
225/2006
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stödregioner, stöd som är bundna till produktionen och trädning inom systemet med samlat gårdsstöd
224/2006
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd
223/2006
Statsrådets förordning om ändring av 8 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2005
222/2006
Statsrådets förordning om ändring av 13 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2005
221/2006
Statsrådets förordning om temporär ändring av förordning om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter
220/2006
Utrikesministeriets meddelande om avtalet om avstående från skadeståndskrav i samband med EU-ledda krishanteringsoperationer
219/2006
Utrikesministeriets meddelande om avtalet om status för den militära och civila personalen vid de högkvarter och de styrkor som kan komma att ställas till Europeiska unionens militära stabs och Europeiska unionens förfogande
218/2006
Republikens presidents förordning om ändring av 18 § i republikens presidents förordning om militära grader och tjänstgöringsgrader
217/2006
Lag om ändring av 2 § i lagen om civilpersonals deltagande i krishantering
216/2006
Lag om ändring av 1 § i lagen om fördelningen av åligganden mellan justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman
215/2006
Lag om ändring av 2 § i militära rättegångslagen
214/2006
Lag om ändring av 45 kap. 27 § i strafflagen
213/2006
Lag om ändring av värnpliktslagen
212/2006
Lag om ändring av 2 och 9 a § i lagen om försvarsmakten
211/2006
Lag om militär krishantering
210/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
209/2006
Undervisningsministeriets förordning om ändring av 16 § i arbetsordningen för undervisningsministeriet
208/2006
Miljöministeriets förordning om ändring av miljöministeriets förordning om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer
207/2006
Statsrådets förordning om ändring av hälsoskyddsförordningen
206/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av stöd för 2005 till den som producerar stärkelsepotatis samt utbetalning av förskott på beredningsstöd för spånadslin och fiberhampa för 2005
205/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstidens början för stöd som gäller investeringar i jordbruk
204/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kvalitetskrav och maximikostnader för stödberättigad åkerdränering
203/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Förenta Nationernas livsmedels- och jordbruksorganisations (FAO) internationella växtskyddskonvention som reviderats år 1997
202/2006
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om avstjälpningsplatser
201/2006
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om behörighet vid placering av statliga enheter och funktioner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.