Ursprungliga författningar: 2006

400/2006
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om specialveterinärexamen och rätten att vara verksam som specialveterinär
399/2006
Lag om ändring av lagen om studiestöd
398/2006
Lag om ändring av 29 kap. i strafflagen
397/2006
Lag om Pensionsskyddscentralen
396/2006
Lag om införande av lagen om pension för arbetstagare
395/2006
Lag om pension för arbetstagare
394/2006
Skattestyrelsens beslut om beskattningen av Cidron International Oy vid Koncernskattecentralen
393/2006
Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag
392/2006
Lag om ändring av lagen om försäkringskassor
391/2006
Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser
390/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksmi-nisteriets förordning om i växtskyddsmedel godkända verksamma ämnen och särskilda bestämmelser för andvändningen av dessa
389/2006
Handels- och industriministeriets förordning om upphävning av handels- och industriministeriets beslut om papper och kartong som kommer i beröring med livsmedel
388/2006
Handels- och industriministeriets förordning om upphävning av handels- och industriministeriets beslut om benämningar enligt handelssed på vissa sillprodukter
387/2006
Handels- och industriministeriets förordning om upphävning av vissa författningar som gäller barnmat
386/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av överföringen av aviär influensa mellan vilda fåglar och fjäderfä
385/2006
Inrikesministeriets förordning om utbildning av säkerhetsmän vid gränsbevakningsväsendet
384/2006
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 4 a och 14 § i trafikministeriets beslut om tillämpning av körkortsförordningen
383/2006
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
382/2006
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 39 § och bilaga 1 i kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning
381/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om sjötransport mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Folkrepubliken Kinas regering, å andra sidan
380/2006
Lag om ändring av utlänningslagen
379/2006
Lag om ändring av 6 § i bränsleavgiftslagen
378/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksmi-nisteriets förordning om villkoren för stöd för energigrödor 2006
377/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förfarandet vid ansökan om gårdsspecifik tilläggsdel för sockerbeta år 2006
376/2006
Republikens presidents förordning om ändring av förordningen om sättande i kraft av Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar och lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet
375/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i koden för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning
374/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i 1988 års protokoll till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
373/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
372/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringsavtalet om räntestöd till Peru
371/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna i 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
370/2006
Lag om ändring av lagen om rätt till arbetstagares uppfinningar
369/2006
Lag om rätt till uppfinningar vid högskolor
368/2006
Statsrådets förordning om beviljande av tilläggsdel för sockerbeta ur den nationella reserven
367/2006
Statsrådets förordning om nationellt stöd för sockerbeta 2006
366/2006
Statsrådets förordning om lägenhetsbestämda ersättningsandelar för 2005 års skördeskador
365/2006
Lag om ändring av lagen om lönegaranti för sjömän
364/2006
Lag om ändring av lönegarantilagen
363/2006
Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
362/2006
Lag om ändring av fordonslagen
361/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
360/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 1 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning (1284/2003) om utgången av ansökningstiden för stöd som gäller investeringar i jordbruk samt renhushållning och naturnäringar och stöd för unga jordbrukares etablering
359/2006
Lag om ändring av 1 § i lagen om gottgörelsen till republikens president
358/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av inkomsterna av fastighetsdatasystemet
357/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som uppbärs för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster
356/2006
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilaga 1 till kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning
355/2006
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om två- och trehjuliga fordons samt fyrhjulingars konstruktion och utrustning
354/2006
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning
353/2006
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i förordningen om användning av fordon på väg
352/2006
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i förordningen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden
351/2006
Statsrådets förordning om ändring av straffregisterförordningen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.