Ursprungliga författningar: 2006

450/2006
Lag om ändring av 1 § i lagen om ordningsvakter
449/2006
Lag om ändring av 17 kap. 6 § i strafflagen
448/2006
Lag om ändring av lagen om kontrollavgift i kollektivtrafik
447/2006
Lag om ändring av lagen om statsbudgeten
446/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av det med Peru ingångna avtalet om integrerad användning av samfälld skog i Pichis Valley som ett alternativ till kokaodling
445/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Finland och Norge om upprätthållande av varu- och tjänsteutbytet i krigs- och krissituationer
444/2006
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
443/2006
Lag om ändring av 2 § i handelskammarlagen
442/2006
Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen
441/2006
Lag om ändring av vägtrafiklagen
440/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om undersökning av nöt med avseende på EHEC i slakterier och på djurhållningsplatser
439/2006
Finansministeriets förordning om ändring av 2 § finansministeriets förordning om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2006
438/2006
Finansministeriets förordning om ändring av 2 § finansministeriets förordning om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2005
437/2006
Statsrådets beslut om upplösande av Mietoinen kommun och Mynämäki kommun och bildande av en ny Mietoinen kommun
436/2006
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningsplan för frekvensområden i televisions- och radioverksamhet samt i televerksamhet som är beroende av koncession
435/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillsyn över anläggningar för bearbetning av vissa animaliska biprodukter och om användning av vissa biprodukter
434/2006
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
433/2006
Republikens presidents förordning om studentexamen i landskapet Åland
432/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av Förenta Nationernas livsmedels- och jordbruksorganisations (FAO) internationella växtskyddskonvention som reviderats år 1997 samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i den reviderade konventionen som hör till området för lagstiftningen
431/2006
Lag om ändring av 4 § i lagen om Pallas-Yllästunturi nationalpark
430/2006
Lag om ändring av 5 § i lagen om oljeskyddsfonden
429/2006
Lag om ändring av lagen om Sjöfartsverket
428/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
427/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 12 och 18 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om specialstöd och ersättning för översvämningsskador som betalas till producenten samt ansökan om dem och om anmälan av de arealer och kontraktsarealer som ligger till grund för stödet eller ersättningarna år 2005
426/2006
Försvarsministeriets förordning om ändring av 7 § i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen
425/2006
Statsrådets kanslis förordning om ändring av arbetsordningen för statsrådets kansli
424/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av protokollet om ändring av artikel 56 i konventionen angående internationell civil luftfart
423/2006
Lag om ändring av 2 § i lagen om kommunala pensioner
422/2006
Republikens presidents förordning om ändring av bilaga 1 till republikens presidents förordning om titlar
421/2006
Arbetsministeriets förordning om de arbetskraftsbyråer som är behöriga för uppgifter som föreskrivs med stöd av utlänningslagen
420/2006
Lag om ändring av 85 § i utlänningslagen
419/2006
Lag om ändring av 5 och 7 § i lagen om utlänningsregistret
418/2006
Lag om registrering av uppgifter om arbete som utförs av medborgare i vissa av Europeiska unionens medlemsstater
417/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om värdering av masskuldebrevslån i pensionskassors och pensionsstiftelsers verksamhetskapital
416/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om pensionsstiftelsers upplåning
415/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om den maximiräntesats som skall användas vid beräkning av pensionskassors ansvarsskulder och pensionsstiftelsers pensionsansvar
414/2006
Statsrådets beslut om upplösande av Sumiainen kommun, Suolahti stad och Äänekoski stad och bildande av en ny Äänekoski kommun
413/2006
Lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Estland om social trygghet
412/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Estland om social trygghet
411/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till konventionen om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
410/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av förskott på det beredningsstöd som regleringsåret 2006/2007 betalas till förädlingsföretag för torkat foder
409/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av lägenhetsbestämda ersättningar för skördeskador för 2005
408/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om övervakning av djurstöd
407/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om övervakning av arealbaserade stöd
406/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administration och kontroll av direkta arealbaserade stöd
405/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om överföring av dikobidragsrätter till den nationella reserven
404/2006
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av trafikministeriets beslut om trafikanordningar
403/2006
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 6 § i kommunikationsministeriets förordning om trafikljus för vägtrafik
402/2006
Statsrådets förordning om ändring av vägtrafikförordningen
401/2006
Statsrådets förordning om temporär ändring av 18 § i djurskyddsförordningen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.