Ursprungliga författningar: 2006

1400/2006
Arbetsministeriets förordning om ändring av arbetsministeriets förordning om pendlingsregioner
1399/2006
Statsrådets förordning om bestämmande av behörig pensionsanstalt
1398/2006
Statsrådets förordning om grunderna för arbetsgivarens pensionsavgift
1397/2006
Statsrådets förordning om ändring av 23 § i statsrådets förordning om offentlig arbetskraftsservice
1396/2006
Statsrådets förordning om Lotsverkets lotsningsavgifter
1395/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals avgiftsbelagda prestationer
1394/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna i stadgan för Haagkonferensen för internationell privaträtt
1393/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
1392/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utgången av ansökningstiden för startstöd för renhushållning och naturnäringar
1391/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av nötkreatur
1390/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter för sjukvårdsdistriktets etiska kommittés och ETENEs medicinska forskningsetiska sektions utlåtanden samt om ersättningar till den som är föremål för forskning
1389/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om anslag som av statsmedel skall betalas år 2007 för kostnaderna för utbildningen av specialister inom företagshälsovården
1388/2006
Miljöministeriets förordning om miljötillståndsverkens avgiftsbelagda prestationer
1387/2006
Miljöministeriets förordning om de regionala miljöcentralernas avgiftsbelagda prestationer
1386/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om prestationer för vilka arbetarskyddets distriktsförvaltning uppbär avgift
1385/2006
Inrikesministeriets förordning om skyddsrum av skyddsklass S1 och K av armerad betong
1384/2006
Inrikesministeriets förordning om skyddsrum av skyddsklass S1, S3 och S6 i bergrum samt skyddsrum av skyddsklass S3 av armerad betong
1383/2006
Statsrådets förordning om ändring av 6 och 7 § i statsrådets förordning om statsrådets kansli
1382/2006
Statsrådets förordning om Meiko naturskyddsområde
1381/2006
Statsrådets förordning om Sibbo storskogs naturskyddsområde
1380/2006
Lag om ändring av lagen om granskning av bildprogram
1379/2006
Skattestyrelsens beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar
1378/2006
Kommunikationsministeriets förordning om minskning av insidan på lastbilar, släpvagnar till lastbilar och växelflak som är över 2,55 meter breda och som används i fordonskombinationer som är över 22,00 meter långa
1377/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om temporärt ändring av 9 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med betutsäde
1376/2006
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om smittsamma sjukdomar
1375/2006
Lag om ändring av 3 § i lagen om bindande av vissa patientskadeersättningar vid lönenivån
1374/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om uträkning av det relationstal som avses i 21 a § i lagen om miljöskadeförsäkring, om grunderna för kalkylen och om betalning och redovisning av andelar som gäller fördelningssystemet
1373/2006
Lag om ändring av lagen om miljöskadeförsäkring
1372/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om uträkning av det relationstal som avses i 10 b § i patientskadelagen, om grunderna för kalkylen och om betalning och redovisning av andelar som gäller fördelningssystemet
1371/2006
Lag om ändring av patientskadelagen
1370/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om uträkning av det relationstal som avses i 18 b § i trafikförsäkringslagen, om grunderna för kalkylen och om betalning och redovisning av andelar som gäller fördelningssystemet
1369/2006
Lag om ändring av 18 b § i trafikförsäkringslagen
1368/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om uträkning av det relationstal som avses i 60 b § i lagen om olycksfallsförsäkring, om grunderna för kalkylen och om betalning och redovisning av andelar som gäller fördelningssystemet
1367/2006
Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring
1366/2006
Skattestyrelsens beslut om grunderna för beräkningen av beskattningsvärdet för byggnadsmark
1365/2006
Lag om ändring av lagen om posttjänster
1364/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser i Världspostkonventionen som hör till området för lagstiftningen
1363/2006
Lag om ändring av sjölagen
1362/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 1989 års internationella konvention om bärgning
1361/2006
Lag om ändring av 4 och 77 § i sjömanslagen
1360/2006
Lag om registrering av fartygspersonal
1359/2006
Undervisningsministeriets förordning om universitetens magisterprogram
1358/2006
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringarna av bilagan C (RID) om transport av farligt gods på järnväg till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF)
1357/2006
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagorna A och B till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
1356/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i riktlinjerna för ett effektiverat övervakningsprogram för fartyg som transporterar fast bulklast och för oljetankfartyg i anslutning till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
1355/2006
Republikens presidents förordning om militära grader och tjänstgöringsgrader
1354/2006
Lag om upphävande av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Litauen om social trygghet
1353/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om särskilda bestämmelser för pensionskassor
1352/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om särskilda bestämmelser för pensionsstiftelser
1351/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om den anläggningstekniska och hushållsvattenhygieniska kompetens som krävs av den som arbetar vid en anläggning som levererar hushållsvatten och om testning av sådan kompetens

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.