Ursprungliga författningar: 2006

600/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om skydd för och främjande av mångfalden av kulturella uttryck
599/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den genom skriftväxling ingångna överenskommelsen mellan Finland och Specialdomstolen för Sierra Leone om omplacering till Finland av personer som har vittnat eller som kommer att vittna inför Specialdomstolen för Sierra Leone och av deras närstående
598/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om privilegier och immunitet för Internationella havsrättsdomstolen
597/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Tadzjikistan, å andra sidan
596/2006
Lag om ersättningar inom utrikesrepresentationen
595/2006
Lag om ändring av 56 § i fordonsskattelagen
594/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
593/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 1 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för ersättning för läkar- och tandläkarutbildning samt hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå år 2006
592/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fiskeriprodukter och beredda och bearbetade produkter av dem samt levande musslor, tagghudingar, manteldjur och havssnäckor som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen
591/2006
Statsrådets förordning om återvinning av vissa avfall i markbyggnad
590/2006
Kyrkomötets beslut om upphävande av 5 kap. 3 § i kyrkoordningen
589/2006
Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen
588/2006
Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen
587/2006
Lag om ändring av 1 kap. 3 § i kyrkolagen
586/2006
Lag om ändring av universitetslagen
585/2006
Skattestyrelsens beslut om beskattningen av Orion Abp och Oriola-KD Abp vid Koncernskattecentralen
584/2006
Finansministeriets förordning om jubileumsmynt för Finlands EU-ordförandeskap
583/2006
Lag om ändring av barnskyddslagen
582/2006
Lag om ändring av sjömanslagen
581/2006
Lag om ändring av lagen om kommunala tjänsteinnehavare
580/2006
Lag om ändring av statstjänstemannalagen
579/2006
Lag om ändring av 2 kap. i arbetsavtalslagen
578/2006
Lag om ändring av kommunallagen
577/2006
Arbetsministeriets arbetsordning
576/2006
Högsta domstolens arbetsordning
575/2006
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart
574/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
573/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 2 § i jord- och skogsbruksministeriets beslut om utfärdande av myndighetsintyg för djur och animaliska produkter på Europeiska gemenskapens inre marknad
572/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om de krav i fråga om djursjukdomar som ställs vid import från tredje land av vissa djur samt embryon och könsceller från dem
571/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinära gränskontroller av djur
570/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 och 10 § i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om djursjukdomskrav för vissa animalieproduktionsdjur samt embryon och könsceller från dem på Europeiska gemenskapens inre marknad
569/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa djur och varor på Europeiska gemenskapens inre marknad
568/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om register för vattenbruket
567/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av ersättningar för översvämningsskador som förorsakats trädgårdsprodukter, bärgad skörd, trädbestånd och andra jordbruksobjekt under år 2005
566/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av kilobaserat nationellt stöd för utsädesproduktion av spannmål för 2005
565/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
564/2006
Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Haapajärvi och Nivala städer
563/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstiden och ansökan beträffande stöd per djur för renskötselåret 2006/2007
562/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om referenskvantiteter för leveranser av mjölk
561/2006
Lag om ändring av lagen om arbetsdomstolen
560/2006
Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Larsmo kommun och Jakobstad stad
559/2006
Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Lempäälä kommun och Tammerfors stad
558/2006
Lag om ändring av 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna i konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) som hör till området för lagstiftningen
557/2006
Lag om ändring av 6 och 12 § i lagen om transport av farliga ämnen
556/2006
Lag om ändring av lagen om trafiksäkerhetsuppgifterna i järnvägssystemet
555/2006
Järnvägslag
554/2006
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
553/2006
Kommunikationsministeriets förordning om belastning och säkerhetsarrangemang vid transport av skolelever och barn i dagvård
552/2006
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 6 och 8 § i trafikministeriets beslut om ändring av bilars konstruktion
551/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna i konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna i konventionen som hör till området för lagstiftningen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.