Ursprungliga författningar: 2006

950/2006
Lag om ändring av 4 och 6 § i lagen om stöd för närståendevård
949/2006
Lag om ändring av 7 § i lagen om underhållstrygghet
948/2006
Lag om ändring av 2 och 3 § i familjevårdarlagen
947/2006
Skattestyrelsens beslut om storleken av resekostnadsavdrag vid beskattningen för 2006
946/2006
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Kina om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
945/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av protokoll V till konventionen om förbud mot eller inskränkningar i användningen av vissa konventionella vapen som kan anses vara ytterst skadebringande eller ha urskillningslösa verkningar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen.
944/2006
Lag om ändring av lagen om Kommunernas garanticentral
943/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om förhindrande av spridning av aviär influensa hos vilda fåglar
942/2006
Justitieministeriets förordning om förläggningskommunerna för de statliga rättshjälpsbyråerna samt deras filialbyråer och filialmottagningar
941/2006
Statsrådets beslut om ändring av 1 § i statsrådets beslut om ibruktagande av säkerhetsklassificering
940/2006
Statsrådets förordning om tillfälligt omstruktureringsstöd till sockerindustrin
939/2006
Lag om ändring av 23 § i jaktlagen
938/2006
Lag om De vetenskapliga samfundens delegation
937/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av avtalet om den rättsliga ställningen för Nordiska ministerrådets sekretariat och Nordiska rådets presidiesekretariat och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
936/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i samarbetsprotokollet mellan Förenta Nationerna och Finland om upplåtande av resurser till Förenta Nationernas operation i Libanon (UNIFIL)
935/2006
Lag om ändring av 5 § i vallagen
934/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av nationellt stöd för biodling enligt antalet bisamhällen för 2006
933/2006
Statsrådets förordning om ändring av 14 § i förordningen om alkoholdrycker och sprit
932/2006
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice
931/2006
Skattestyrelsens beslut om beskattningen av Nokia International Oy och NSN Finland Oy vid Koncernskattecentralen
930/2006
Statsrådets förordning om ändring av 12 § i förordningen om rättsskyddscentralen för hälsovården
929/2006
Statsrådets förordning om områden där luftfart är inskränkt
928/2006
Lag om ändring av 50 kap. i strafflagen
927/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av det indextal som avses i 15 § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare
926/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av det arbetspensionsindex som avses i 98 § i lagen om pension för arbetstagare
925/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om pension för arbetstagare
924/2006
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 4 § i kommunikationsministeriets förordning om taxor för sjuktransport
923/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för social- och hälsovårdsministeriet
922/2006
Handels- och industriministeriets förordning om operativa krav på åtskiljande av verksamheterna hos en eldistributionsnätsinnehavare
921/2006
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om förarexamensverksamhet
920/2006
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Estland om social trygghet
919/2006
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Estland om social trygghet och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Estland om social trygghet
918/2006
Lag om ändring av lagen om teknologiska utvecklingscentralen
917/2006
Lag om ändring av 5 § i lagen om ordnande av utfärdandet av färdskrivarkort
916/2006
Lag om ändring av 16 § i lagen om fritt bildningsarbete
915/2006
Lag om ändring av 53 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
914/2006
Statsrådets förordning om ändring av handelsregisterförordningen
913/2006
Lag om ändring av lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform
912/2006
Lag om ändring av kreditinstitutslagen
911/2006
Lag om ändring av 10 § i företagsinteckningslagen
910/2006
Lag om ändring av 7 § i firmalagen
909/2006
Lag om ändring av företags- och organisationsdatalagen
908/2006
Lag om ändring av handelsregisterlagen
907/2006
Lag om ändring av 5 kap. 5 § i lagen om andelslag
906/2006
Lag om europaandelslag
905/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av lagringsstöd för skogsbär och skogssvampar 2006
904/2006
Miljöministeriets förordning om blankett för ansökan om arava- och räntestödshyresbostäder och bilagor till blanketten
903/2006
Statsrådets förordning om ändring av 3 § statsrådets förordning om ersättning för skador som kungsörnar orsakar renhushållningen
902/2006
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om regionala miljöcentraler
901/2006
Statsrådets förordning om gränsövergångsställen och fördelningen av gränskontrolluppgifter vid dem

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.