1446/2006

Given i Helsingfors den 29 december 2006

Lag om ändring av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 28 december 2001 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) 26 §,

ändras 1 § 2 mom., 2 § 5, 9 och 10 punkten, 3 § 1 mom. och 2 mom. 1 punkten, 6 § 3 punkten, 7 § 4 mom., 9 § 2―4 mom., 10 § 2 mom. 1 punkten och 5 mom., 16 § 1 mom. 3 och 4 punkten och 3 mom., 17 § 2 och 5 mom. samt 19 § 1 och 2 mom. samt

fogas till 2 § nya 11―14 punkter, till lagen en ny 2 a §, till 7 § ett nytt 5 mom., till lagen en ny 10 a §, till 16 § 1 mom. en ny 5 punkt, till lagen en ny 16 a §, till 17 § ett nytt 5 mom., varvid det ändrade 5 mom. och det nuvarande 6 mom. blir 6 och 7 mom., samt till lagen en ny 24 a § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas inte på stöd och bidrag som beviljas jordbruket och trädgårdsodlingen och som helt finansieras av Europeiska gemenskapen, och inte på stöd som beviljas på grundval av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000), skoltlagen (253/1995), lagen om stöd för utveckling av landsbygden (1443/2006) eller lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd (1440/2006).

2 §
Definitioner

I denna lag avses med


5) jordbruksskifte ett enhetligt område som hör till ett basskifte och på vilket odlas en växtart för ett speciellt syfte, som läggs i träda, som skötts icke odlad eller som används för andra syften,


9) stöd för växtproduktion stöd som beviljas för produktion av jordbruks- och trädgårdsväxter på friland,

10) stöd för husdjursskötsel stöd som beviljas på grundval av antalet djur, produktionsmängd eller på någon annan motsvarande grund,

11) växthus en byggnad av bestående karaktär som används för odling av trädgårdsväxter, som är täckt med ljusgenomsläppligt material och som har en värmeanläggning,

12) kompensationsbidrag ersättning som avses i avdelning II kapitel V i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar, nedan landsbygdsförordning I, och från och med 2007 ersättning som avses i artikel 36 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), nedan landsbygdsförordning II, och som betalas ut som stöd i enlighet med programmet för utveckling av landsbygden på det finländska fastlandet,

13) miljöstöd för jordbruket stöd som avses i avdelning II kapitel VI i landsbygdsförordning I och från och med 2007 i artikel 39 i landsbygdsförordning II och som betalas ut i form av stöd för bas- och tilläggsåtgärder enligt programmet för utveckling av landsbygden på det finländska fastlandet,

14) jordbruk odling av jordbruks-, trädgårds- och energigrödor, framställning av husdjursprodukter, hållande av animalieproduktionsdjur, hästhushållning, renskötsel, biodling, obligatorisk träda samt skötsel av icke odlad åker, om verksamheten bedrivs på en gårdsbruksenhet i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001.

2 a §
Gårdsbruksenhet

Med gårdsbruksenhet avses i denna lag en funktionellt och ekonomiskt självständig produktionsenhet som används för jordbruk, leds av en jordbrukare och består av en eller flera fastigheter eller delar av fastigheter eller en eller flera produktionsbyggnader jämte mark och som administreras som en helhet på grundval av ägande eller hyra. Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om vad som kännetecknar en funktionellt och ekonomiskt självständig gårdsbruksenhet.

3 §
Sökande

Stöd kan för produktion eller verksamhet som bedrivs i Finland beviljas en jordbrukare, nedan sökanden, som är en fysisk eller juridisk person eller en sammanslutning av fysiska eller juridiska personer.

Förutsättningar för beviljande av stöd är att

1) den sökande eller maken kalenderårets sista dag det år som föregår stödåret är minst 18 år, men inte över 68 år, och att den sökande och maken inte får ålderspension som avses i lagstiftningen om pension för lantbruksföretagare, eller


6 §
Stödformer

Med stöd av denna lag kan som nationellt stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen beviljas


3) nationella tilläggsdelar till kompensationsbidraget och miljöstödet för jordbruket, samt


7 §
Stödbelopp och stödområden

Stöd betalas inte, om det beviljade beloppet för ett stödår är mindre än 100 euro per sökande och stödform eller stödtyp. Förskott på stöd betalas emellertid inte, om förskottsbeloppet är mindre än 500 euro.

Nivån på stödet per enhet och det totala stödbeloppet kan graderas utifrån omfattningen av gårdsbruksenhetens produktion och produktionssättet. Närmare bestämmelser om graderingen utfärdas genom förordning av statsrådet.

9 §
Stöd för växtproduktion

Förutsättningar för beviljande av stöd för växtproduktion är att

1) den sökande besitter minst tre hektar åker som lämpar sig för odling eller, när det är fråga om stöd för trädgårdsväxter, minst en halv hektar åker som används för odling av trädgårdsväxter, och att åkern anges i stödansökan för stödåret i fråga,

2) målet vid odling av jordbruks-, trädgårds- och energigrödor är att producera en bärgnings- och marknadsduglig skörd med beaktande av produktionsförhållandena på orten,

3) träda och annan icke odlad åker sköts, samt

4) den sökande i odlingen har följt de miljövillkor som för varje stödform och stödtyp föreskrivs i beslut av Europeiska gemenskapernas kommission om nationella stöd eller i de nationella författningarna för verkställandet av besluten.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs om stödberättigande växter, stödformer och stödtyper i fråga om vilka de miljövillkor som avses i 2 mom. 4 punkten skall tillämpas, om innehållet i dessa miljövillkor samt om övriga villkor för stöd och om grunderna för fastställande av stöd.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet föreskrivs om definitionen av en åker som lämpar sig för odling, om tiden för besittning av åkern, om odlingssätt som beaktar produktionsvillkoren på orten, om skötselkraven för träda och annan icke odlad åker.

10 §
Stöd för husdjursskötsel

Förutsättningar för beviljande av stöd för husdjursskötsel är att

1) den sökande besitter minst tre hektar åker som lämpar sig för odling och att åkern anges i stödansökan för stödåret i fråga, samt


Om djurantalet vid den tidpunkt när stödet fastställs på grund av eldsvåda eller djursjukdom eller av någon annan av den sökande oberoende orsak temporärt är minst en tredjedel lägre än det sedvanliga djurantalet, kan som grund för beviljande av stöd användas det sedvanliga djurantalet vid tidpunkten då stödet fastställs. Detta förutsätter dock att produktionen fortsätter.


10 a §
De nationella tilläggsdelarna till kompensationsbidraget och miljöstödet för jordbruket

Bestämmelserna i 3 §, 7 § 4 mom. samt 9 och 17―20 § tillämpas inte på de nationella tilläggsdelarna till kompensationsbidraget och miljöstödet för jordbruket.

Förutsättningar för att få nationellt tillägg är att den sökande följer de villkor som ställs för kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket samt uppfyller de allmänna villkoren beträffande mottagaren, jordbrukarens ålder, beviljande av stöd och ingående av förbindelse. På de nationella tilläggsdelarna tillämpas samma sänknings- och tillsynspåföljder som på kompensationsbidraget och miljöstödet för jordbruket.

Den nationella tilläggsdelen kan betalas ut för samma förbindelseperiod och för högst samma areal som kompensationsbidraget och miljöstödet för jordbruket hänför sig till, förutsatt att de övriga stödvillkoren uppfylls.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om grunderna för fastställande och beviljande av nationella tilläggsdelar, tilläggsdelens storlek och ingående av tilläggsdelsförbindelse.

4 kap.

Sänkning och förvägran av stöd

16 §
Allmänna grunder för sänkning av stöd

Stöd som avses i denna lag sänks eller kan lämnas obeviljat om


3) ansökan har anlänt till myndigheten för sent,

4) en omständighet eller en åtgärd i syfte att få stöd har getts en sådan form som inte motsvarar sakens egentliga natur eller avsikt, eller

5) arrangemangets uppenbara syfte är att kringgå stödvillkoren eller stödsystemets mål.


Om den sökande eller en medlem i hans eller hennes familjeföretag har dömts för brott enligt 17 kap. 14 eller 15 § i strafflagen (39/1889) eller den sökande eller en medlem i hans eller hennes familjeföretag dömts för en förseelse enligt 54 § i djurskyddslagen (594/1998) samt samtidigt meddelats djurhållningsförbud enligt 17 kap. 23 § i strafflagen, beviljas inte stöd för husdjursskötsel och eventuellt beviljat stöd betalas inte ut för det stödår då den behöriga myndigheten konstaterat gärningen som lett till dom. Om den sökande eller en medlem i hans eller hennes familjeföretag har dömts till djurhållningsförbud, betalas stöd för husdjursskötsel inte ut för tiden då förbudet är i kraft och inte heller för tiden mellan gärningsåret och lagakraftvunnen dom. Utbetalningen av stöden för husdjursskötsel skall beträffande stöden för djurarten i fråga avbrytas när åtalsprövning inletts i ärendet.


16 a §
Stödmottagares anmälningsskyldighet

Stödmottagaren skall utan dröjsmål underrätta den myndighet som beviljar stödet om ändrade omständigheter beträffande stödmottagare, gårdsbruksenhet, husdjursproduktion, animalieproduktionsdjur eller understödd verksamhet, när förändringen påverkar stödets storlek eller kan orsaka återkrav eller indragning av stödet.

17 §
Påföljder vid försening

Om en anmälan om lagermängderna i fråga om stöd som beviljas för lagring av trädgårdsprodukter görs för sent, sänks för den anmälans del den lagermängd som utgör grund för beviljandet av stödet med en procent för varje arbetsdag som ansökan är försenad. Om anmälan är mer än 25 kalenderdagar försenad, anses den lagermängd som gäller vid anmälningstidpunkten vara noll.


På deltagaranmälan och beslutet om odlingsgranskning tillämpas samma påföljder vid försening som vid försening av ansökan.

Om den sökande inte lämnar in bilagorna till ansökan eller deltagaranmälan eller andra blanketter som hänför sig till stödansökan inom den tidsfrist som den stödbeviljande myndigheten har satt ut, kan myndigheten avgöra ärendet utan ovan nämna bilagor och blanketter.


19 §
Tillsynspåföljder beträffande stöden för växtproduktion i fråga om odlingsmetod och miljövillkor

Om det sätt på vilket ett jordbruksskifte har odlats inte uppfyller kravet i fråga om beaktande av produktionsförhållandena på orten enligt 9 § 2 mom. 2 punkten, beaktas skiftet i fråga inte när den areal som ligger till grund för beviljande av stöd fastställs. Om totalarealen av de skiften som förkastats på grund av försummelser i fråga om odlingsmetoden för stödformen eller stödtypen överskrider 50 procent av den faktiska arealen, beviljas inget stöd.

Om den sökande inte iakttar de i 9 § 2 mom. 4 punkten avsedda miljövillkoren, sänks stödet med ett belopp som står i relation till antalet konstaterade brister eller försummelser och deras allvarlighet. Påföljden kan beroende på stödformen eller stödtypen avse antingen stödet för ett enskilt bas- eller jordbruksskifte eller den sökandes alla bas- eller jordbruksskiften som omfattas av stödformen eller stödtypen i fråga.


24 a §
Övriga förutsättningar för utbetalning av stöd

Det stöd för växtproduktion eller växthusodling som avses i denna lag får inte betalas ut innan granskningarna av gården som stödet i fråga gäller har slutförts. Detta hindrar inte att stöd för växthusproduktion kan betalas ut till sökanden i förskott.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. Bestämmelsen i 3 § 2 mom. 1 punkten träder dock i kraft först den 1 januari 2008.

Bestämmelsen i 3 § 2 mom. 1 punkten tillämpas dock sådan den lydde vid ikraftträdandet av denna lag, om den sökande eller maken inte är över 65 år och den sökande och maken den 31 december 2007 får ålderspension som avses i lagstiftningen om pension för lantbruksföretagare.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 219/2006
JsUB 15/2006
RSv 225/2006

Helsingfors den 29 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.