1445/2006

Given i Helsingfors den 28 december 2006

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utveckling av landsbygden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 21 juni 2000 om utveckling av landsbygden (609/2000) 26 c § 1 mom. och 44 § 7 mom.

av dem 26 c § 1 mom. sådant det lyder i förordningen 388/2004 och 44 § 7 mom. i förordningen 213/2004 som följer:

26 c §
Tilläggsbegränsningar för växthusproduktion

Stöd för byggande av växthus som ökar odlingsarealen för tomat och gurka kan beviljas från den 15 april 2003 till den 31 december 2007, till den del de godtagbara kostnaderna gäller en växthusareal på sammanlagt högst en hektar per företagare. Företagaren och dennes make betraktas då som en person.


44 §
Markköpslån för gårdsbruksenheter

Beloppet av det stöd som ansluter sig till ett markköpslån får vara högst 5 procent av de godtagbara anskaffningskostnaderna. Från stödet avdras inte värdet av befrielsen från överlåtelseskatt. Beloppet av godtagbara anskaffningskostnader är i fråga om stöd som söks 2004―2007 sammanlagt högst 550 000 euro per gårdsbruksenhet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Denna förordning tillämpas på ansökningar som blir anhängiga efter det att förordningen har trätt i kraft.

Helsingfors den 28 december 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Regeringsråd
Esko Laurila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.