1418/2006

Given i Helsingfors den 28 december 2006

Statsrådets förordning om besvärsnämnden för social trygghet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 19 § 1 mom. i lagen av den 22 december 2006, om besvärsnämnden för social trygghet (1299/2006):

1 §
Personalen vid besvärsnämnden för social trygghet

Besvärsnämnden för social trygghet har förutom en ordförande med uppdraget som huvudsyssla och en vice ordförande med uppdraget som huvudsyssla samt föredragande även notarier och annan personal.

Besvärsnämnden utnämner besvärsnämndens föredragande, notarier och övriga personal samt anställer personal i arbetsavtalsförhållande.

2 §
Besvärsnämndens sekreterare

Besvärsnämnden kan förordna en föredragande till sekreterare för besvärsnämnden.

3 §
Beviljande av tjänstledighet och tillsättande av uppgifterna som ordförande samt vice ordförande för viss tid

Statsrådet beviljar ordföranden med uppdraget som huvudsyssla och vice ordföranden med uppdraget som huvudsyssla tjänstledighet för längre tid än två år. Social- och hälsovårdsministeriet beviljar tjänstledighet för högst två år samt sådan tjänstledighet som tjänstemannen har rätt till med stöd av lag eller tjänstekollektivavtal.

Ordföranden med uppdraget som huvudsyssla och vice ordföranden med uppdraget som huvudsyssla utnämns av statsrådet till ett tjänsteförhållande för viss tid som varar över ett år och av social- och hälsovårdsministeriet till ett tjänsteförhållande för viss tid som varar högst ett år.

Besvärsnämnden beviljar tjänstledighet för andra tjänstemän och sådan befrielse som motsvarar tjänstledighet för personal i arbetsavtalsförhållande.

4 §
Publicering av beslut

Besvärsnämnden publicerar på sina Internetsidor de beslut som har principiell betydelse för tillämpningen av lagen.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Lagens 4 § tillämpas dock från och med den 1 juli 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 28 december 2006

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Regeringssekreterare
Carita Wuorenjuuri

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.