1403/2006

Given i Helsingfors den 29 december 2006

Lag om ändring av lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 9 maj 2003 om ett förvaltningsförsök i Kajanaland (343/2003) 7 § 1 mom. samt rubriken för 11 § och 11 § 1 och 2 mom., av dem 7 § 1 mom. sådant det lyder i lag 219/2004, och

fogas till lagen nya 7 a och 11 a §, som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

7 §
Strukturfonderna

I statsbudgeten tas under huvudtiteln för de i 7 § i strukturfondslagen (1401/2006) avsedda förvaltningsmyndigheterna in det anslag för Kajanaland som behövs för den statliga motfinansieringen för Europeiska gemenskapernas strukturfondsmedel i statsbudgeten när det gäller de operativa programmen för målet regional konkurrenskraft och sysselsättning.


7 a §
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska fiskerifonden

I statsbudgeten tas under jord- och skogsbruksministeriets huvudtitel in det anslag för Kajanaland som behövs i statsbudgeten för den statliga motfinansieringen för de regionala gemenskapsmedlen från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska fiskerifonden.

Statsrådet anvisar inom ramen för statsbudgeten en kvot för landskapet Kajanaland under respektive moment för de regionala gemenskapsmedlen från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska fiskerifonden.

11 §
Landskapsfullmäktiges uppgifter vid förvaltningen av strukturfondsmedlen och motsvarande nationella medfinansiering när det gäller det operativa programmet inom målet regional konkurrenskraft och sysselsättning

På grundval av landskapsfullmäktiges beslut lösgör det behöriga ministeriet de strukturfondsmedel och motsvarande nationella medfinansiering för det operativa programmet inom målet regional konkurrenskraft och sysselsättning som anvisats landskapet Kajanaland så att de olika myndigheterna inom ministeriets eget förvaltningsområde kan använda dem för de ändamål som anges i det operativa programmet. Landskapsfullmäktiges beslut skall grunda sig på den i 16 § 3 mom. avsedda landskapsstyrelsens framställning.

Landskapsfullmäktige kan besluta att förvaltningsmyndigheten skall lämna en del av strukturfondsmedlen och motsvarande statliga medfinansiering i programreserven enligt 10 § i strukturfondslagen.


11 a §
Landskapsfullmäktiges uppgifter vid förvaltningen av gemenskapsmedlen och motsvarande nationella medfinansiering när det gäller program för utveckling av landsbygden på det finländska fastlandet och program för utveckling av fisket

På grundval av landskapsfullmäktiges beslut lösgör jord- och skogsbruksministeriet de medel och motsvarande statliga medfinansiering för program för utveckling av landsbygden på det finländska fastlandet och program för utveckling av fisket som anvisats landskapet Kajanaland så att de berörda myndigheterna kan använda dem för de ändamål som anges i programmen. Landskapsfullmäktiges beslut skall grunda sig på den i 16 § 3 mom. avsedda landskapsstyrelsens framställning.

I det fördelningsbeslut som avses i 1 mom. kan landskapsfullmäktige ta in program- och författningsenliga närmare bestämmelser om grunderna för användningen av medlen och vilka ändamål de får användas för samt ställa villkor för användningen av medlen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

På strukturfondsprogram vars genomförande har börjats innan denna lag har trätt i kraft tillämpas dock de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 242/2006
FvUB 30/2006
RSv 253/2006

Helsingfors den 29 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Region- och kommunminister
Hannes Manninen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.