1333/2006

Given i Helsingfors den 20 december 2006

Justitieministeriets förordning om avgifter som skall uppbäras för prestationer hos justitieministeriet och vissa myndigheter inom dess förvaltningsområde

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994, och 34 § i lagen av den 21 maj 1999 om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan den lyder i lag 495/2005:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om grunderna för avgifterna och avgifter för prestationer hos justitieministeriet, Brottspåföljdsverket, Riksåklagarämbetet, Konkursombudsmannens byrå, datasekretessnämnden, Dataombudsmannens byrå, Rättspolitiska forskningsinstitutet, Rättsregistercentralen, Centralen för undersökning av olyckor, Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, de statliga valmyndigheterna samt Fångvårdens utbildningscentral.

Denna förordning gäller även Fångvårdsväsendets och Kriminalvårdsväsendets prestationer, om inte annat särskilt bestäms om dem.

Om avgifter för offentliga köpvittnens prestationer bestäms särskilt.

2 §
Offentligrättsliga prestationer

I 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda offentligrättsliga prestationer, för vilka de myndigheter som anges i 1 § uppbär fasta avgifter enligt den avgiftstabell som bifogas denna förordning är

1) intyg, utdrag eller styrkt kopia som utfärdas på begäran,

2) beslut eller tillstånd som utfärdas på begäran eller ansökan,

3) förteckning ur lagfarts-, intecknings- eller åtkomstregistret,

4) anmälan om trafikbrott.

3 §
Företagsekonomiska prestationer

Företagsekonomiska prestationer som myndigheterna i 1 § i denna förordning prissätter enligt 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten är:

1) utbildnings-, konsultations- och experttjänster, översättningstjänster som utförs för de Europeiska gemenskaperna, publikationer, blanketter, undersökningar och meddelanden samt utredningar som utförs på beställning eller begäran samt försäljning av framställda metoder, redskap, datasystem och databaser eller överlåtelse av nyttjanderätten,

2) obestyrkta kopior av handlingar samt kopior av handlingar översända som telefax eller i elektronisk form,

3) information enligt 6 § 1 mom. i straffregisterlagen (770/93),

4) uppgifter om valdatasystemet för andra ändamål än förrättning av val,

5) förteckningar som hänför sig till tjänsteförhållande,

6) informationstjänst upprättad för telefonrådgivning,

7) data ur de datorspråkliga registren i justitieförvaltningens datasystem,

8) inkvarteringstjänster som säljs av Fångvårdens utbildningscentral,

9) prestationer som framställts i sysselsättning av fångar samt sinnesundersökningar utförda på fångvårdsväsendets sjukhus,

10) måltidsavgifter för fångvårdsväsendets personal och besökare. Avgift uppbärs inte för kost och logi för en fånges anhöriga eller andra närstående personer då besöket på anstalten har anknytning till genomförandet av en individuell plan för hur fången utnyttjar sin strafftid. Brottspåföljdsverket fastställer närmare grunder för avgiftsfriheten.

4 §
Prissättning i anstaltsbutiker

I fångvårdsväsendets anstaltsbutiker tas för varorna ut anskaffningspriset plus utgifterna för frakt och motsvarande. Alternativt kan användas ett fast pris fastställt på basis av anskaffningspriserna. Om myndigheten har fastställt ett försäljningspris för varan, tas detta pris ut.

5 §
Prestationer enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

Om de avgifter som tas ut för att ta fram en uppgift enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och för utlämnande av en uppgift som kopia eller utskrift enligt 34 § 3 mom. i nämnda lag bestämmer någon av de myndigheter som nämns i 1 § med beaktande av bestämmelserna i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007 och gäller till den 31 december 2007.

Helsingfors den 20 december 2006

Justitieminister
Leena Luhtanen

Förvaltningsdirektör
Olli Muttilainen

Bilaga

AVGIFTSTABELL

för offentligrättsliga prestationer hos justitieministeriet och vissa myndigheter inom dess förvaltningsområde

prestation avgift
1. uppgifter som lämnas ut med stöd av 4 a § och 5 § i straffregisterlagen (770/1993, ändr. 1093/1999)
- i ett utdrag 9,20 euro/utdrag
- i ett utdrag som sänds utomlands 16,60 euro/utdrag
- i form av en förteckning 0,60 euro/person
2. annat intyg eller utdrag 9,20 euro
3. styrkt kopia 1,10 euro/sida
4. undantagslov till ingående av äktenskap 46,00 euro
5. datasekretessnämndens beslut varigenom ett ärende har
- avslagits eller avvisats utan prövning 55,00 euro
- godkänts 130,00 euro
6. övriga beslut 9,20 euro
7. förteckning ur lagfarts- och inteckningsregistret samt åtkomstregistret för beskattnings- eller folkbokföringsändamål 0,32 euro/fastighet
8. meddelande om beslut om trafikbrott till den myndighet som för körkortsregistret
- i form av kopia av handlingen 0,95 euro/sida
- i form av datakommunikation 0,03 euro/beslut

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.