1148/2006

Given i Helsingfors den 13 december 2006

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ett program för kontroll av salmonella hos höns, broilrar och kalkoner

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen av den 18 januari 1980 om djursjukdomar (55/1980) samt 10 § 1 mom. och 44 § 1 mom. i lagen av den 27 juni 1997 om medicinsk behandling av djur (617/1997):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Syfte och tillämpningsområde

Syftet med denna förordning är att förhindra att salmonellasmitta sprids till människor från höns, broilrar, kalkoner och livsmedel som fås från dem samt att reglera förekomsten så att salmonellasmitta förekommer hos mindre än en procent av höns-, broiler- och kalkonflockarna årligen.

Förordningen innehåller bestämmelser om Finlands nationella kontrollprogram för kontroll av salmonella hos broilrar, kalkoner och höns i elitgeneration, far- och morföräldraled, föräldraled och produktionsled, vilket förutsätts i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen.

Denna förordning tillämpas i uppfödningsstall och värpstall för höns, broilrar och kalkoner avsedda för avel, kläckerier för höns, broilrar och kalkoner, uppfödningsstall för höns, broilrar och kalkoner avsedda för produktion samt värpstall för produktion.

2 §
Förhållande till andra författningar

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på primärproduktion för säkerställande av livsmedelssäkerheten (134/2006) innehåller bestämmelser om primärproducenters skyldighet att bokföra de provtagningar och undersökningsresultat som ingår i programmet för salmonellakontroll samt lämna uppgifter om programmet till slakterier, små slakterier och förpackningsanläggningar för ägg.

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) salmonellabakterie alla bakterier som hör till Salmonella-gruppen,

2) fågel höns, broiler eller kalkon,

3) avelshöna en fågel i elitgeneration, far- eller morföräldraled eller föräldraled,

4) kläckägg ägg av avelshönor, avsedda för kläckning,

5) dagsgammal kyckling en mindre än 72 timmar gammal fågel,

6) flock fåglar som hålls inomhus i samma luftrum eller som hålls utomhus i samma utrymmen eller samma inhägnad och utgör en enhetlig epidemiologisk enhet,

7) epidemiologisk enhet fåglar som utgör en enhetlig enhet med avseende på spridning av salmonellasmitta,

8) uppfödningsstall för avelshönor plats där avelshönor föds upp från dagsgamla kycklingar till värpstadiet,

9) värpstall för avelshönor plats för avelshönor i värpstadiet,

10) uppfödningsstall för produktion plats där broilrar eller kalkoner föds upp från dagsgamla kycklingar fram till slaktålder eller där höns föds upp från dagsgamla kycklingar till värpstadiet,

11) värpstall för produktion plats för värphöns i värpstadiet,

12) kläckeri plats där kläckägg ruvas och kycklingar kläcks,

13) djurhållningsplats en eller flera byggnader, inhägnader eller andra platser där fåglar hålls, uppföds eller hanteras, samt

14) officiell provtagning provtagning i närvaro och under uppsikt av den kommunalveterinär som övervakar att programmet följs.

4 §
Myndighetstillsyn

Kommunalveterinären övervakar att programmet för salmonellakontroll följs på djurhållningsplatserna. I 5 § i lagen om djursjukdomar bestäms om länsveterinärens rätt att till ett övervakningsuppdrag förordna en annan veterinär än kommunalveterinären i den kommun där djurhållningsplatsen är belägen.

Kommunalveterinären skall besöka djurhållningsplatserna åtminstone med de intervall som föreskrivs i denna förordning. Under dessa kontrollbesök skall veterinären se till att en officiell provtagning utförs och kontrollera de uppgifter om produktionen, fåglarnas hälsotillstånd, provtagningar och resultat från laboratorieundersökningar som samlats in på djurhållningsplatsen samt kontrollera de produktionshygieniska förhållandena på djurhållningsplatsen. Dessutom skall veterinären bistå med behövlig rådgivning om förebyggande av salmonellasmitta och om god produktionshygien. Kommunalveterinären skall skriva en kontrollrapport över varje kontrollbesök vilken innefattar de faktorer som kontrollerats vid besöket, iakttagelser gällande produktionshygienen, eventuella brister i produktionshygienen samt de råd och uppmaningar som givits. Djurhållningsplatsens ägare eller innehavare skall få en kopia av kontrollrapporten.

Om kommunalveterinären upptäcker brister i de produktionshygieniska förhållandena på djurhållningsplatsen eller i genomförandet av kontrollprogrammet, skall han eller hon genast ge råd om hur bristerna kan rättas till. Om väsentliga brister konstateras i genomförandet av kontrollprogrammet och de trots kommunalveterinärens uppmaning inte har avhjälpts innan nästa fågelparti mottagits, kan kommunalveterinären genomföra alla prov som skall tas enligt kontrollprogrammet i form av officiella provtagningar under högst ett år framöver.

Länsveterinären övervakar genomförandet av kontrollprogrammet inom sitt verksamhetsområde.

5 §
Användning av vacciner och mikrobläkemedel

Vacciner får inte användas för förebyggande av salmonellasmitta hos fåglar.

Mikrobläkemedel får inte användas för att förebygga, utrota eller behandla salmonella. Om mikrobläkemedel har använts i flocken för andra ändamål kan salmonellaproven tas först då karenstiden för läkemedlet gått ut.

2 kap.

Grundläggande provtagningar och undersökning av proverna

6 §
Provtagning och leverans av proverna till laboratoriet

Djurhållningsplatsens ägare eller innehavare svarar för den provtagning som avses i denna förordning och leverans av proverna för undersökning vid ett laboratorium, om inte något annat föreskrivs.

Prover som levereras till ett laboratorium skall åtföljas av följande uppgifter:

1) provtagningsplats och provtagningstid samt provtagare,

2) typ av prov och provens antal,

3) uppgifter om huruvida det är fråga om ett grundläggande prov, myndighetsprov, ytterligare prov eller något annat prov,

4) flockens ålder och flocksignum

5) uppgifter om vilken fjäderfäart och generation och vilket produktionsskede flocken tillhör, samt

6) djurhållningsplatsens innehavare och ägare samt deras kontaktuppgifter.

7 §
Undersökning av proven

De prover som avses i denna förordning skall undersökas med avseende på salmonellabakterier i laboratorier som godkänts av Livsmedelssäkerhetsverket. Som undersökningsmetod skall en utvidgad version av metoden ISO 6579 (2002) (MSRV) användas.

8 §
Grundläggande provtagning i uppfödningsstall för avelshönor

Prover skall tas av flockar med dagsgamla kycklingar genast då flocken anlänt till ett uppfödningsstall för avelshönor. Proverna tas av pappersunderlag eller annat underlagsmaterial från kycklingarnas transportlådor på det sätt som anges i 1 punkten i bilaga I. Om underlagsmaterial inte används tas prover av transportlådornas yta på det sätt som avses i 1 punkten i bilaga I.

Prover tas av varje flock då fåglarna är fyra veckor gamla samt två veckor innan fåglarna flyttas till ett värpstall för avelshönor eller innan värpstadiet börjar. Provtagningen består av fem par sockprov på det sätt som anges i 2 punkten i bilaga I. Om det är fråga om uppfödning i bur tas två träckprov à 150 gram i enlighet med 3 punkten i bilaga I. Flocken får inte flyttas till värpstallet innan undersökningsresultaten är färdiga eller om resultaten är positiva.

Kommunalveterinären skall göra ett kontrollbesök i uppfödningsstallet för avelshönor en gång om året varvid de prover som avses i 2 mom. tas som officiell provtagning.

9 §
Grundläggande provtagning i värpstall för avelshönor

I värpstall för avelshönor tar kommunalveterinären prover av varje föräldraflock två gånger under värpningsskedet. De första proverna tas då värpningsskedet inleds eller under de första fyra veckorna efter att fåglarna har anlänt till värpningsstallet. Den andra provtagningen sker under de åtta sista veckorna av värpningsskedet. Om fåglarna emellertid levereras för slakt skall den andra provtagningen ske under de fyra sista veckorna av värpningsskedet. Provtagningen består av fem par sockprov på det sätt som anges i 2 punkten i bilaga I. Om det är fråga om värpstall där avelshönor hålls i bur tas två träckprov à 150 gram i enlighet med 3 punkten i bilaga I.

Om fåglarna skall slaktas, skall den sista provtagningen i värpstallet utföras så att ett besiktningsveterinären för ett slakteri eller ett litet slakteri får kännedom om undersökningsresultaten innan fåglarna levereras för slakt.

10 §
Grundläggande provtagning i kläckerier

Kläckägg i ett kläckeri skall vara märkta så att den flock från vilken äggen härrör alltid kan klarläggas. Med två veckors intervall tas prover av dagsgamla kycklingar från kläckägg från varje föräldraflock. Provtagningen utförs i samband med kläckningen på pappersunderlagen i kläckningslådorna eller, om pappersunderlag inte används, på de söndriga äggskalen på det sätt som avses i 6 punkten i bilaga I. Kläckeriet skall ha en skriftlig plan med hjälp av vilken man försäkrar sig om att dagsgamla kycklingar från kläckägg ur varje föräldraflock undersöks med två veckors mellanrum. Dessutom skall prover av produktionsmiljön tas i kläckeriet i enlighet med en skriftlig kontrollplan som godkänts av kommunalveterinären. Proven tas enligt 7 punkten i bilaga I.

Kommunalveterinären skall göra ett kontrollbesök i kläckeriet med sexton veckors mellanrum varvid de prover som avses i 1 mom. tas som officiell provtagning.

11 §
Grundläggande provtagning i broiler- och kalkonuppfödningsstall

I broiler- och kalkonuppfödningsstall, varifrån fåglar sänds till ett slakteri eller ett litet slakteri, tas prover av varje flock under de tre sista veckorna innan flocken skall slaktas. Om flocken slaktas i flera omgångar och om tiden mellan omgångarna är längre än tre veckor skall nya prover alltid tas före en ny slaktomgång. Provtagningen består av fem par sockprov på det sätt som anges i 2 punkten i bilaga I. Provtagningen skall förläggas så att besiktningsveterinären för ett fjäderfäslakteri eller ett litet slakteri känner till undersökningsresultatet innan flocken levereras för slakt.

I broiler- och kalkonuppfödningsstall varifrån ett litet antal fåglar från samma flock upprepade gånger sänds till ett litet slakteri kan prover av flocken med avvikelse från bestämmelserna i 1 mom. tas med två månaders mellanrum. Provtagningen består av fem par sockprov på det sätt som anges i 2 punkten i bilaga I.

I broiler- och kalkonuppfödningsstall som säljer eller överlåter kött av fjäderfä endast direkt till konsumenten tas proverna två gånger om året. Provtagningen består antingen av två par sockprov i enlighet med 2 punkten i bilaga I eller av träckprov i enlighet med 4 punkten i bilaga I.

Kommunalveterinären skall göra ett kontrollbesök en gång per år i sådana uppfödningsstall som avses i 1 och 2 mom. och en gång på två år i sådana uppfödningsstall som avses i 3 mom. De prover som ankommer på uppfödningsstallets ägare eller innehavare skall då tas som officiell provtagning.

12 §
Grundläggande provtagning i hönsuppfödningsstall

I ett hönsuppfödningsstall skall prover tas av varje flock två veckor innan fåglarna flyttas till ett värpstall eller innan värpstadiet börjar. Provtagningen består av två par sockprov på det sätt som anges i 2 punkten i bilaga I. Om det är fråga om uppfödning i bur tas två träckprov à 150 gram i enlighet med 3 punkten i bilaga I. Flocken får inte flyttas till värpstallet innan undersökningsresultaten är färdiga eller om resultaten är positiva.

Kommunalveterinären skall göra ett kontrollbesök i hönsuppfödningsstallet en gång om året varvid de prover som avses i 1 mom. tas som officiell provtagning.

13 §
Grundläggande provtagning i värpstall för produktion

I värpstall från vilka ägg levereras till förpackningsanläggningar eller direkt till detaljförsäljning skall prover tas med 15 veckors mellanrum av varje hönsflock under värpningstiden. I golvhönserier tas två par sockprov på det sätt som anges i 2 punkten i bilaga I. Om det är fråga om värpstall där hönsen hålls i bur tas två träckprov à 150 gram i enlighet med 3 punkten i bilaga I. Den första provtagningen görs när hönsen är 22―26 veckor gamla. Om hönsen sänds till ett slakteri eller ett litet slakteri skall den sista provtagningen utföras under de sista fyra veckorna före slakten. Provtagningen skall förläggas så att slakteriets besiktningsveterinär eller den veterinär som övervakar ett litet slakteri känner till undersökningsresultatet innan fåglarna levereras för slakt. Om flocken inte skall slaktas behöver den fjärde provtagningen under värpningsperioden inte genomföras.

I ett värpstall som säljer eller överlåter ägg endast direkt till konsumenten tas proverna två gånger om året. Provtagningen består antingen av två par sockprov i enlighet med 2 punkten i bilaga I eller av träckprov i enlighet med 4 punkten i bilaga I.

Kommunalveterinären skall göra ett kontrollbesök en gång per år i sådana värpstall som avses i 1 mom. och en gång på två år i sådana värpstall som avses i 2 mom. De prover som ankommer på värpstallets ägare eller innehavare skall då tas som officiell provtagning. I värpstall som avses i 1 mom. tas förutom sock- eller träckprov även ett dammprov på det sätt som avses i 5 punkten i bilaga I.

14 §
Fastställande av undersökningsresultaten

Det laboratorium som utfört undersökningen skall omedelbart leverera alla isolerade salmonellabestånd och provtagningsuppgifter som hänför sig till dem till Livsmedelssäkerhetsverket för typning och fastställande av resultaten.

3 kap.

Ytterligare provtagning då förekomst av salmonella har konstaterats eller misstänks

15 §
Ytterligare provtagning i värpstall för avelshönor

Om förekomst av salmonellabakterier har konstaterats vid undersökningen av ett prov som i enlighet med 10 § tagits av dagsgamla kycklingar, skall kommunalveterinären ta prover av varje flock i det värpstall för avelshönor som levererat kläckäggen till kläckeriet.

Om salmonellabakterier har konstaterats vid undersökningen av ett prov som i enlighet med 9 § 1 mom. tagits av en föräldraflock, skall kommunalveterinären så snart som möjligt ta prover från de andra flockarna på djurhållningsplatsen.

Provtagningen utförs på samma sätt som en officiell grundläggande provtagning i värpstall för avelshönor.

16 §
Ytterligare provtagning i värpstall för produktion

Om förekomst av salmonellabakterier har konstaterats vid undersökningen av ett prov som i enlighet med 13 § 1 mom. tagits av en hönsflock, skall kommunalveterinären så snart som möjligt ta prover från de övriga flockarna på djurhållningsplatsen samt på nästa hönsflock som hålls i samma utrymmen då fåglarna i flocken är 22―26 veckor gamla.

Om ägg som levererats från ett värpstall misstänks utgöra källan till en matförgiftningsepidemi, tar kommunalveterinären prover från alla flockar på djurhållningsplatsen.

Provtagningen utförs på samma sätt som en officiell grundläggande provtagning i värpstallet.

17 §
Ytterligare provtagning i uppfödningsstall för avelshönor och hönsuppfödningsstall

Om salmonellabakterier har konstaterats vid undersökningen av ett prov som i enlighet med 10 § tagits av dagsgamla kycklingar, tar kommunalveterinären prover i alla de uppfödningsstall för avelshönor och uppfödningsstall för produktion till vilka dagsgamla kycklingar ur kläckningsomgången i fråga har levererats från kläckeriet. Provtagningen utförs på alla flockar på djurhållningsplatsen på samma sätt som officiell grundläggande provtagning i uppfödningsstall för avelshönor eller hönsuppfödningsstall.

Om förekomst av salmonellabakterier har konstaterats vid undersökningen av ett prov som i enlighet med 8 § 2 mom. tagits av en flock i ett uppfödningsstall för avelshönor, skall kommunalveterinären så snart som möjligt ta prover från de andra flockarna på djurhållningsplatsen. Provtagningen utförs på samma sätt som en officiell grundläggande provtagning i uppfödningsstall för avelshönor.

Om förekomst av salmonellabakterier har konstaterats vid undersökningen av ett prov som i enlighet med 12 § 1 mom. tagits av en hönsflock i ett hönsuppfödningsstall, skall kommunalveterinären så snart som möjligt ta prover från de andra flockarna på djurhållningsplatsen. Provtagningen utförs på samma sätt som en officiell grundläggande provtagning i hönsuppfödningsstallet.

18 §
Ytterligare provtagning i broiler- och kalkonuppfödningsstall

Om salmonellabakterier har konstaterats vid undersökningen av ett prov som i enlighet med 10 § tagits av dagsgamla kycklingar, tar kommunalveterinären prover i alla de uppfödningsstall till vilka dagsgamla kycklingar har levererats. Provtagningen utförs på alla flockar på djurhållningsplatsen på samma sätt som en officiell grundläggande provtagning i broiler- eller kalkonuppfödningsstall.

19 §
Ytterligare provtagning i kläckerier

Om förekomst av salmonellabakterier har konstaterats vid undersökningen av prover som tagits i enlighet med 10 § av dagsgamla kycklingar eller produktionsomgivningen i ett kläckeri, tar kommunalveterinären i enlighet med 7 punkten i bilaga I prover från kläckeriets produktionsomgivning i syfte att kartlägga spridningen av smittan. Dessutom skall dagsgamla kycklingar som kläckts undersökas i kläckeriet oftare än med två veckors mellanrum.

20 §
Ytterligare provtagning med anledning av provresultat utanför kontrollprogrammet

Om förekomst av salmonellabakterier konstaterats vid undersökningen av ett prov som tagits på en djurhållningsplats men som inte förutsätts i denna förordning, skall kommunalveterinären så snart som möjligt utföra en provtagning som motsvarar en officiell grundläggande provtagning på djurhållningsplatsen.

21 §
Ytterligare provtagning vid misstanke om felaktigt undersökningsresultat

Om förekomst av salmonellabakterier har konstaterats vid undersökningen av ett prov som tagits på en djurhållningsplats men kommunalveterinären på grund av att Livsmedelssäkerhetsverket eller ett annat laboratorium meddelat misstankar om laboratoriekontamination eller av någon annan motsvarande orsak misstänker att resultatet är felaktigt, skall veterinären utföra en ny provtagning i enlighet med 9 punkten i bilaga I.

Om undersökningsresultatet av ett prov som tagits för salmonellakontroll på en djurhållningsplats är negativt men kommunalveterinären misstänker att resultatet är felaktigt, skall veterinären utföra en ny provtagning på djurhållningsplatsen i enlighet med 9 punkten i bilaga I.

Utöver de prover som nämns i 1 och 2 mom. skall kommunalveterinären ta prover av minst fem slumpmässigt utvalda fåglar. Fåglarna sänds för undersökning med avseende på rester av mikrobläkemedel till Livsmedelssäkerhetsverket eller till ett laboratorium som godkänts av Livsmedelssäkerhetsverket och vars kompetensområde omfattar sådana undersökningar.

22 §
Ytterligare provtagning på grund av andra misstankar

Om kommunalveterinären på grund av kliniska symptom eller av andra orsaker än de som nämns i 15―21 § misstänker salmonellasmitta bland fåglar på en djurhållningsplats, skall veterinären utföra en officiell provtagning på djurhållningsplatsen. Provtagningen utförs på motsvarande sätt som en officiell grundläggande provtagning på djurhållningsplatsen.

Om salmonellasmitta konstateras på en djurhållningsplats hos andra djur än höns, broilrar eller kalkoner, eller hos en person som permanent bor på gården eller deltar i skötseln av djuren på djurhållningsplatsen, skall kommunalveterinären utföra en officiell provtagning på djurhållningsplatsen. Provtagningen utförs på motsvarande sätt som en officiell grundläggande provtagning på djurhållningsplatsen.

Om Salmonella Gallinarium-smitta eller Salmonella Pullorum-smitta misstänks hos fåglar på en djurhållningsplats, skall man vid provtagningen och undersökningen av proverna med avvikelse från bestämmelserna i 7 § använda metoder som lämpar sig för undersökning av dessa bakterier.

4 kap.

Åtgärder för att utrota sjukdomen samt epidemiologisk utredning

23 §
Begränsande föreskrifter för uppfödningsstall för avelshönor, värpstall för avelshönor, uppfödningsstall för produktion och värpstall för produktion

Om Livsmedelssäkerhetsverket har fastställt förekomst av salmonellabakterier i prover som tagits i värpstall eller uppfödningsstall för avelshönor eller i värpstall eller uppfödningsstall för produktion, skall kommunalveterinären meddela begränsande föreskrifter för den djurhållningsplats som konstaterats vara salmonellapositiv.

Genom begränsande föreskrifter förbjuds överlåtelse av fåglarna för andra ändamål än slakt i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets förordning om köttbesiktning (38/VLA/2006) eller förstöring i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel, nedan biproduktsförordningen. Dessutom förbjuds överlåtelse av äggen för kläckning eller användning för andra ändamål än för äggprodukter som pastöriseras vid en anläggning som tillverkar äggprodukter eller för att förstöras i enlighet med biproduktsförordningen. I beslutet bestäms även om andra nödvändiga åtgärder för att utrota salmonella och förhindra spridningen. Bilaga II innehåller en mall för beslut om begränsande föreskrifter. Kommunalveterinären ger vid behov råd om hur åtgärderna skall förverkligas i praktiken.

Om kommunalveterinären efter en kontroll konstaterar att de olika flockarna på djurhållningsplatsen kan anses som skilda epidemiologiska enheter, kan de begränsande föreskrifterna utfärdas så att de gäller endast en infekterad flock. En flock kan anses som en separat epidemiologisk enhet om man vid skötseln av olika flockar använder skilda skyddsskor och skyddskläder och om det inte mellan flockarna finns direkt förbindelse genom foderutdelningsanordningar, andra anordningar eller annan utrustning. Kommunalveterinären skall dock ta prover av alla andra flockar på djurhållningsplatsen på det sätt som anges i 15―17 §. Om salmonella konstateras i flockarna skall de begränsande föreskrifterna utvidgas att gälla även dem.

24 §
Återkallande av begränsande föreskrifter

Kommunalveterinären återkallar de i 23 § 1 mom. avsedda begränsande föreskrifterna om undersökningsresultatet med avseende på salmonella vid ytterligare prov i enlighet med 20 § eller undersökningsresultatet med avseende på salmonella och mikrobläkemedelsrester vid ny provtagning i enlighet med 21 § är negativt eller då följande åtgärder vidtagits:

1) de utrymmen där flocken hållits har tömts och utrymmena och utrustningen har rengjorts och desinficerats under kommunalveterinärens uppsikt,

2) fågelspillningen och ströet samt överblivet foder i produktionsutrymmena har förstörts i enlighet med biproduktförordningen, samt

3) renhetsprover i enlighet med 8 punkten i bilaga I har tagits i utrymmena som officiell provtagning och resultaten av salmonellaundersökningen är negativa.

Bilaga III innehåller en mall för beslut om återkallande av begränsande föreskrifter.

I samband med återkallandet av föreskrifterna kontrollerar kommunalveterinären hur hygieniska djurhållningsplatsens produktionssätt är och hur väl sjukdomsskyddet fungerar samt ger vid behov råd gällande korrigerande åtgärder.

25 §
Åtgärder för att utrota sjukdomen i kläckerier

I ett kläckeri där salmonellabakterier har konstaterats skall man under uppsikt av kommunalveterinären utföra en grundlig rengöring och desinficering samt vidta andra nödvändiga åtgärder i syfte att utrota smittan. Efter rengöringen och desinficeringen skall renhetsprov enligt 8 punkten i bilaga I tas som officiell provtagning.

Om det i kläckeriet finns kläckägg som värpts av en föräldraflock som smittats med salmonella eller dagsgamla kycklingar som kläckts ur sådana ägg skall kommunalveterinären förordna att de skall förstöras och övervaka att förstöringen sker på ett sådant sätt att det inte finns risk för smittospridning.

Dessutom kontrollerar kommunalveterinären hur hygieniska kläckeriets produktionssätt är och hur väl sjukdomsskyddet fungerar samt ger vid behov råd gällande korrigerande åtgärder.

26 §
Epidemiologisk utredning

Om förekomst av salmonellasmitta konstaterats på en djurhållningsplats ansvarar länsveterinären för att källan till salmonellasmittan och den eventuella smittospridningen från den ursprungliga källan utreds. Eventuell smittospridning från djurhållningsplatsen skall också utredas. Den epidemiologiska utredningen skall vid behov innefatta även andra tilläggsprovtagningar än de som nämns i 15―22 §.

27 §
Salmonellaövervakning i fråga om foder

Om förekomst av salmonellasmitta har konstaterats på en djurhållningsplats skall man ta prover av fjäderfäfodret för salmonellaundersökning i syfte att utreda smittokällan, om man inte med säkerhet kan utesluta fodret som eventuell smittkälla. Kommunalveterinären skall ta kontakt med Livsmedelssäkerhetsverket för att få anvisningar för provtagningen. Foderproverna skall levereras till Livsmedelssäkerhetsverket för salmonellaundersökning.

Om salmonella konstateras i de prover som avses i 1 mom. skall länsveterinären i samarbete med Livsmedelssäkerhetsverket försöka identifiera källan till salmonellabakterien.

5 kap.

Insamling av information samt meddelanden

28 §
Uppgifter som samlas in på djurhållningsplatserna

I uppfödningsstall och värpstall för avelshönor samt uppfödningsstall och värpstall för produktion skall en förteckning föras över flockar i olika uppfödningsskeden samt antalet fåglar i flockarna. Ur förteckningen skall framgå vilket datum fåglarna har anlänt till djurhållningsplatsen, fåglarnas ursprungsplats, antalet fåglar som tagits emot, deras ålder eller kläckningsdag samt datum för slakt eller avlivning. Då en flock har anlänt till djurhållningsplatsen skall detta meddelas till kommunalveterinären inom två veckor. En plan med datumen för ankomsten av nya fåglar kan alternativt också meddelas kommunalveterinären på förhand för nästa kalenderår. Dessutom skall djurhållningsplatsen före utgången av januari varje år lämna ett sammandrag av föregående års flockantal till kommunalveterinären och på begäran till Livsmedelssäkerhetsverket.

I kläckerier skall en förteckning över kläckägg föras, ur vilken framgår från vilken föräldraflock kläckäggen härstammar, till vilket uppfödningsstall dagsgamla kycklingar ur kläckäggen har levererats och när detta har skett. Då dagsgamla kycklingar överlåts från kläckeriet skall uppfödningsstallet få information om vilken föräldraflocks ägg de dagsgamla kycklingarna härstammar från.

De förteckningar som nämns i 1―2 mom. skall förvaras på djurhållningsplatsen i minst två år. Förteckningarna och övriga uppgifter som behövs för den övervakning som avses i denna förordning skall visas upp för kommunalveterinären i samband med kontrollbesök och på begäran även för länsveterinären.

29 §
Uppgifter som kommunalveterinären samlar in

Kommunalveterinären skall föra en förteckning över meddelanden från djurhållningsplatserna, kontrollbesök, officiella provtagningar, granskningar av produktionshygienen, anvisningar och uppmaningar som har givits samt begränsande bestämmelser som har utfärdats och återkallats. Dessa uppgifter skall meddelas länsveterinären i samband med den månadsrapport som avses i 8 § i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om djursjukdomar som skall bekämpas och om anmälan om djursjukdomar (1346/1995).

30 §
Uppgifter som länsveterinären samlar in

Länsveterinären sammanställer uppgifterna om flockantal ur kommunalveterinärernas årliga sammandrag och levererar dem till Livsmedelssäkerhetsverket före utgången av februari.

31 §
Uppgifter som laboratorierna samlar in och anmälningsskyldighet som gäller dem

Ett laboratorium som utför undersökningar skall upprätthålla ett register över undersökningar av de prover som avses i denna förordning samt över undersökningsresultaten.

Laboratoriet skall meddela undersökningsresultaten av alla sådana prov som avses i denna förordning till djurhållningsplatsens ägare eller innehavare samt omedelbart meddela preliminära salmonellapositiva resultat till djurhållningsplatsens ägare eller innehavare och till den kommunalveterinär som övervakar djurhållningsplatsen. Laboratoriet skall varje månad sända uppgifter till Livsmedelssäkerhetsverket om alla prover och undersökningsresultat som avses i denna förordning.

32 §
Livsmedelssäkerhetsverkets anmälningsskyldighet

Livsmedelssäkerhetsverket skall omedelbart anmäla konstaterad förekomst av salmonella till länsveterinären i det län djurhållningsplatsen är belägen, den kommunalveterinär som övervakar djurhållningsplatsen, det laboratorium som sänt provet samt djurhållningsplatsens ägare eller innehavare.

33 §
Uppgifter som Livsmedelssäkerhetsverket samlar in

Livsmedelssäkerhetsverket skall samla uppgifter om de undersökningar som gjorts i enlighet med denna förordning samt om undersökningsresultaten och varje månad utarbeta ett sammandrag av uppgifterna för jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedel och hälsa. Livsmedelssäkerhetsverket skall dessutom varje år före utgången av maj göra en sammanfattande rapport om föregående års undersökningsresultat och flockantal för jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedel och hälsa.

Livsmedelssäkerhetsverket lämnar årligen ut uppgifter gällande salmonellakontrollprogrammet för den rapport som avses i artikel 9 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/99/EG om övervakning av zoonoser och zoonotiska smittämnen, om ändring av rådets beslut 90/424/EEG och om upphävande av rådets direktiv 92/117/EEG.

6 kap.

Särskilda bestämmelser

34 §
Kostnader och ersättningar

Djurhållningsplatsens ägare eller innehavare svarar för kostnader som förorsakas av sådana grundläggande provtagningar och undersökningar av proven som avses i denna förordning. I jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa ersättningar enligt lagen om djursjukdomar och djurskyddslagen (30/VLA/2001) föreskrivs om kommunalveterinärers arvode och ersättningar för resekostnader.

För åtgärder som vidtagits på grund av konstaterad salmonellasmitta och som avses i 15―27 § får kommunalveterinären med avvikelse från bestämmelserna i 1 mom. av statens medel arvode och ersättning för kostnaderna enligt statsrådets förordning om förrättningsarvoden till veterinärer (1234/2001). Provtagnings- och undersökningskostnader för prover som ingår i ytterligare provtagningar betalas av statens medel.

För kostnaderna för planering och genomförande av desinfektions- och rengöringsåtgärder som behövs för att utrota smittan svarar djurhållningsplatsens ägare eller innehavare.

35 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 29 juni 2001 om övervakningsprogram av salmonella hos broiler och kalkon (23/VLA/2001) och jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 8 augusti 2001 om övervakningsprogram av salmonella hos hönor (24/VLA/2001) jämte ändringar.

36 §
Övergångsbestämmelser

Prover som avses i denna förordning behöver inte tas före den 1 januari 2008 i sådana broiler- eller kalkonuppfödningsstall varifrån kött av fjäderfä överlåts endast direkt till konsumenten eller i sådana värpstall för produktion från vilka ägg överlåts endast direkt till konsumenten eller sådana värpstall för produktion som är belägna på ett sådant undantagsområde som avses i rådets förordning (EG) nr 818/1996 om ändring av förordning (EEG) nr 1907/90 om vissa handelsnormer för ägg och från vilka ägg överlåts direkt till detaljhandeln.

Det i 13 § 3 mom. nämnda dammprov som ingår i en officiell grundläggande provtagning i ett värpstall för produktion behöver inte ingå i provtagningen före den 1 januari 2008.

Metoderna ISO 6579:2002 och NMKL nr 71:1999, som använts före denna förordnings ikraftträdande, får användas i salmonellaundersökningar fram till den 1 september 2007 i stället för den undersökningsmetod som avses i 7 § i denna förordning.

För provtagning av flockar i produktionsled och avelsuppfödningsflockar som förekommer då denna förordning träder i kraft kan under flockens återstående tid de metoder användas som varit i bruk före ikraftträdandet.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 (32003R2160); EUT nr L 325, 12.12.2003, s. 1
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/99/EG (32003L0099); EUT nr L 325, 12.12.2003, s. 31
Kommissionens förordning (EG) nr 1003/2005 (32005R1003); EUT nr L 170, s. 12
Kommissionens förordning (EG) nr 1168/2006 (32006R1168); EUT nr L 211, s. 4
Kommissionens förordning (EG) nr 1177/2006 (32006R1177); EUT nr L 212, s. 3

Helsingfors den 13 december 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Veterinärinspektör
Minna Suokko

Bilagor I-III

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.