1146/2006

Given i Helsingfors den 14 december 2006

Statsrådets förordning om systemet med utbildningskommissioner

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet, föreskrivs:

1 §
Systemet med utbildningskommissioner

I anslutning till undervisningsministeriet finns branschvisa utbildningskommissioner som sakkunnigorgan för att utveckla den grundläggande yrkesutbildningen och den yrkesinriktade tilläggsutbildningen för unga och vuxna samt yrkeshögskolestudierna och universitetsstudierna samt ett behövligt antal samarbetsgrupper i utbildningskommissionerna. I anslutning till ministeriet finns dessutom en samordningsgrupp för prognostisering av utbildningsbehoven.

Kommissionerna, samarbetsgrupperna och samordningsgruppen har till uppgift att i samarbete med undervisningsministeriet och utbildningsstyrelsen främja växelverkan mellan utbildning och arbetsliv.

2 §
Utbildningskommissioner

Utbildningskommissionerna är

1) utbildningskommissionen för bil- och transportbranschen,

2) utbildningskommissionen för livsmedelsbranschen,

3) utbildningskommissionen för energibranschen,

4) utbildningskommissionen för hotell-, restaurang- och cateringbranschen,

5) utbildningskommissionen för luftfartsbranschen,

6) utbildningskommissionen för skönhetsbranschen,

7) utbildningskommissionen för handel, företagsekonomi och administration,

8) utbildningskommissionen för den kemiska branschen,

9) utbildningskommissionen för fastighets- och hushållsservice,

10) utbildningskommissionen för maskin- och metallbranschen,

11) utbildningskommissionen för rehabilitering,

12) utbildningskommissionen för bildkonst,

13) utbildningskommissionen för idrott,

14) utbildningskommissionen för jordbruk och miljö,

15) utbildningskommissionen för turismbranschen,

16) utbildningskommissionen för sjöfartsbranschen,

17) utbildningskommissionen för skogsbruk,

18) utbildningskommissionen för musik, teater och dans,

19) utbildningskommissionen för ungdomsbranschen och annan handledningsverksamhet,

20) utbildningskommissionen för det pedagogiska området,

21) utbildningskommissionen för pappers- och träbranschen,

22) utbildningskommissionen för ytbehandlingsbranschen,

23) utbildningskommissionen för finansierings- och försäkringsbranschen,

24) utbildningskommissionen för byggnadsbranschen,

25) utbildningskommissionen för det sociala området,

26) utbildningskommissionen för el-, elektronik- och informationsteknikbranschen,

27) utbildningskommissionen för konstindustri,

28) utbildningskommissionen för husteknikbranschen,

29) utbildningskommissionen för textil- och beklädnadsbranschen,

30) utbildningskommissionen för hälsovård,

31) utbildningskommissionen för databehandlingsbranschen,

32) utbildningskommissionen för säkerhetsbranschen,

33) utbildningskommissionen för mediebranschen samt

34) utbildningskommissionen för entreprenörskap.

3 §
Kommissionernas uppgifter

Utbildningskommissionerna har till uppgift att behandla utbildningsspecifika frågor inom respektive bransch, vid behov i samverkan med varandra, och i detta syfte

1) följa, bedöma och förutse utvecklingen av utbildningen inom branschen och av den kompetens som behövs i arbetslivet,

2) lägga fram förslag till kvantitativ och kvalitativ utveckling av utbildningen inom branschen,

3) behandla grunderna för de läroplaner och fristående examina som utbildningsstyrelsen skall fastställa och i övrigt avge utlåtanden som gäller branschen, samt

4) utföra andra uppgifter som undervisningsministeriet bestämmer.

Varje kommission skall årligen tillställa undervisningsministeriet och utbildningsstyrelsen en arbetsplan och en verksamhetsberättelse.

4 §
Utbildningskommissionernas sammansättning

Undervisningsministeriet kallar minst åtta och högst 12 medlemmar till utbildningskommissionen för tre år i sänder samt utser personliga ersättare för dem. Undervisningsministeriet kan på framställning av en utbildningskommission kalla en eller flera permanenta sakkunniga till kommissionen.

Medlemmarna och deras ersättare skall företräda åtminstone utbildningsförvaltningen, lärarna, arbetsgivarna och arbetstagarna. Arbetsgivarna och arbetstagarna skall ha lika många företrädare. Företrädarna för arbetsgivarna, arbetstagarna respektive lärarna utses på framställning av de viktigaste organisationerna inom branschen. När utbildningskommissionen för bildkonst tillsätts kan avvikelse göras från det krav som gäller arbetsgivar- och arbetstagarmedlemmar. I kommissionernas sammansättning skall dessutom yrkesutbildningen och utbildningen på högre nivå och båda språkgrupperna beaktas.

Undervisningsministeriet utser för varje kommission bland medlemmarna en ordförande och en vice ordförande för kommissionens mandattid. Sekreterare i kommissionen är en av utbildningsstyrelsen förordnad tjänsteman vid utbildningsstyrelsen.

Om en medlem eller ersättare avgår eller avlider under mandattiden, kallar undervisningsministeriet i hans eller hennes ställe en ny medlem eller ersättare för den återstående mandattiden.

Undervisningsministeriet kan av särskilda skäl bevilja en kommission tillstånd att vara indelad i sektioner. En sektion kan med undantag för ordföranden och vice ordföranden ha medlemmar som inte hör till kommissionen.

5 §
Samarbetsgrupper i utbildningskommissionerna

Undervisningsministeriet kan på framställning av den samordningsgrupp som avses i 6 § tillsätta samarbetsgrupper som hänför sig till uppgiftsområdet för en eller flera utbildningskommissioner för prognostisering på lång sikt av utbildnings- och kompetensbehoven särskilt i nya nyckelbranscher och i nyckelbranscher under utveckling. Samarbetsgrupperna tillsätts för bestämd tid för en uppgift som anges närmare.

Medlemmar i samarbetsgrupperna är ordförandena eller vice ordförandena i utbildningskommissionerna i fråga. I samarbetsgrupperna skall utbildningsförvaltningen samt arbetsgivarna och arbetstagarna vara företrädda. Arbetsgivarna och arbetstagarna skall ha lika många företrädare. I sammansättningen skall dessutom yrkesutbildningen och utbildningen på högre nivå och båda språkgrupperna beaktas. Undervisningsministeriet kan kalla en eller flera permanenta sakkunniga till samarbetsgruppen.

Undervisningsministeriet utser bland medlemmarna en ordförande och en vice ordförande för en samarbetsgrupp. Sekreterare i en samarbetsgrupp är en av undervisningsministeriet förordnad tjänsteman vid ministeriet eller utbildningsstyrelsen.

6 §
Samordningsgrupp för prognostisering av utbildningsbehoven

För samordning och utveckling av den prognostisering av utbildnings- och kompetensbehoven som sker i utbildningskommissionerna och samarbetsgrupperna tillsätter undervisningsministeriet för tre år i sänder en samordningsgrupp för prognostisering av utbildningsbehoven.

Ordföranden och vice ordföranden samt sekreterarna i samordningsgruppen är av undervisningsministeriet förordnade tjänstemän vid ministeriet. I samordningsgruppen skall utbildnings- och arbetsförvaltningen, de centrala arbetsmarknadsorganisationerna, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ rf, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Företagarna i Finland rf, Finlands Kommunförbund rf samt yrkesläroanstalternas, yrkeshögskolornas och universitetens rektorer vara företrädda. I samordningsgruppens sammansättning skall dessutom båda språkgrupperna beaktas. Samordningsgruppen kan höra utomstående sakkunniga. Undervisningsministeriet kan även kalla permanenta sakkunniga till gruppen.

Om en medlem eller ersättare avgår eller avlider under mandattiden, kallar undervisningsministeriet i hans eller hennes ställe en ny medlem eller ersättare för den återstående mandattiden.

Samordningsgruppen skall minst en gång per år rapportera till undervisningsministeriet och utbildningsstyrelsen samt till det råd för arbets- och utbildningsärenden som avses i statsrådets förordning om rådet för arbets- och utbildningsärenden (933/2004) hur utbildnings- och kompetensbehoven har utvecklats samt nuläget, resultaten och utvecklingsbehoven i fråga om prognostiseringen.

7 §
Möten

Kommissionerna, samarbetsgrupperna och samordningsgruppen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förhinder för ordföranden på kallelse av vice ordföranden eller om minst hälften av medlemmarna kräver det.

En kommission, en samarbetsgrupp eller samordningsgruppen är beslutför när minst hälften av medlemmarna inklusive mötesordföranden är närvarande. Ärendena avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller lika avgör ordförandens röst.

8 §
Arvoden och ersättningar

Undervisningsministeriet beslutar om mötesarvoden till kommissionernas, samarbetsgruppernas och samordningsgruppens ordförande, sekreterare och sakkunniga. I fråga om ersättning för resekostnader tillämpas statens tjänste- och arbetskollektivavtal om ersättning av resekostnader.

9 §
Kansliuppgifter

Kansliuppgifterna i utbildningskommissionerna sköts vid utbildningsstyrelsen och kansliuppgifterna i samarbetsgrupperna och samordningsgruppen vid undervisningsministeriet som tjänsteuppdrag.

10 §
Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2007.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 23 november 2000 om utbildningskommissioner och om samarbetsdelegationen för utbildning (1005/2000) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 14 december 2006

Undervisningsminister
Antti Kalliomäki

Överinspektör
Laura Hansén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.