1143/2006

Given i Helsingfors den 8 december 2006

Lag om ändring av lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 16 juni 2000 om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare (575/2000) 1 § och 2 § 2 mom. samt

fogas till 5 § ett nytt 3 mom. som följer:

1 §
Försäkringsskyldighet

Om en idrottsutövare har kommit överens med en idrottsförening eller en annan organisation som bedriver idrottsverksamhet om att han eller hon för idrottandet får minst 9 600 euro i skattepliktig lön under ett år eller en spelsäsong som är kortare än ett år, skall föreningen eller organisationen till dess att idrottsutövaren fyller 38 år genom försäkring för honom eller henne ordna sådan trygghet för olycksfall och ålderdom som föreskrivs i denna lag.

Om en idrottsutövare, som inte har en sådan överenskommelse som avses i 1 mom., för idrottandet får minst 9 600 euro i skattepliktig inkomst under ett år, skall han eller hon genom att själv teckna en försäkring ordna sådan trygghet som avses i 1 mom.

2 §
Olycksfallsskydd

Olycksfallspension till följd av invaliditet och familjepension efter en idrottsutövare som avlidit betalas på basis av den i 4 § angivna lön eller inkomst som ligger till grund för försäkringen. Ersättningen och förutsättningarna för den bestäms i övrigt utgående från olycksfallsåret i enlighet med 2 kap. och 60 § 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948). Härvid tillämpas dock inte vad som föreskrivs i 16 § 1 mom. 1 punkten samt 16 a, 17 och 17 a § i lagen om olycksfallsförsäkring. I fråga om behandlingen i en försäkringsanstalt av ett ärende enligt denna lag, meddelande av beslut, betalning av ersättning, återkrav av grundlöst utbetald ersättning, preskription av fordran, rätten att få och lämna ut uppgifter samt hemlighållande av uppgifter gäller dessutom vad som föreskrivs i lagen om olycksfallsförsäkring.

5 §
Uppgifterna för Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund och försäkringsanstalterna

För den uppgift som anges i 6 § skall försäkringsanstalterna varje år senast en månad sedan spelsäsongen för en idrottsgren börjat underrätta grenförbundet om att en försäkring enligt denna lag som tecknats av en till grenförbundet hörande idrottsförening eller annan organisation som bedriver idrottsverksamhet har börjat gälla. Med samtycke av de idrottsutövare som omfattas av försäkringen skall deras namn och personbeteckning fogas till anmälan. Försäkringsanstalterna skall på motsvarande sätt underrätta grenförbundet också om att en försäkring börjar gälla eller upphör under spelsäsongen. Anmälan skall då göras utan dröjsmål och senast en månad sedan försäkringen började gälla eller sades upp eller sedan försäkringen upphörde utan uppsägning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Bestämmelserna i 1 § tillämpas på spelsäsonger som börjar den 1 januari 2007 eller därefter.

RP 237/2006
ShUB 35/2006
RSv 169/2006

Helsingfors den 8 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.