1140/2006

Given i Helsingfors den 5 december 2006

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kött och bearbetade produkter av kött som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 och 5 § i lagen av den 20 december 1996 om veterinär gränskontroll (1192/1996):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Syfte och tillämpningsområde

Syftet med denna förordning är att säkerställa den livsmedelshygieniska kvaliteten på sådana importpartier med kött och bearbetade produkter av kött som är avsedda som livsmedel och som importeras till Finland från länder utanför Europeiska gemenskapen (tredjeländer) samt att hindra att vissa djursjukdomar sprids till Finland vid denna import.

I förordningen bestäms på vilka villkor kött och bearbetade produkter av kött får importeras till Finland från tredjeländer. Förordningen tillämpas även på sådana importpartier med kött och bearbetade produkter av kött som från tredjeländer importeras till Finland via en annan medlemsstat och vars första mottagare finns i Finland. I förordningen föreskrivs också om djurhälsokraven i fråga om sådana importpartier med kött och bearbetade produkter av kött som importeras för proviantering inom båttrafik, för transitering genom finskt territorium till ett tredjeland eller för tillfällig lagring i Finland innan vidare tranport till ett tredjeland.

Vid import skall, utöver bestämmelserna i denna förordning, iakttas vad som bestäms i de internationella avtal om livsmedel av animaliskt ursprung som Europeiska gemenskapen ingått med tredjeländer.

2 §
Avgränsning av tillämpningsområdet

Denna förordning tillämpas inte på sådana importpartier med kött och bearbetade produkter av kött som importeras från Andorra, Färöarna, Liechtenstein och Norge och som omfattas av jord- och skogsbruksministeriets förordning om verksamhet vid första ankomstplatser (118/2006).

3 §
Samband med andra författningar

Bestämmelser om import av kött och bearbetade produkter av kött och om de krav som ställs på kött och bearbetade produkter av kött ingår förutom i denna förordning dessutom i följande författningar och rättsakter:

1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien, nedan allmänna förordningen om livsmedelshygien,

2) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung, nedan hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung,

3) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, nedan kontrollförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung,

4) kommissionens förordning (EG) nr 1688/2005 om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 gällande särskilda salmonellagarantier för sändningar till Finland och Sverige av vissa köttsorter och ägg, nedan förordningen om salmonellagarantier,

5) kommissionens förordning (EG) nr 2075/2005 om fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av trikiner i kött, nedan trikinkontrollförordningen,

6) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati,

7) livsmedelslagen (23/2006) och de författningar som utfärdats med stöd av den, samt

8) lagen om veterinär gränskontroll (1192/1996) och jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel och andra varor (1370/2004).

4 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) rött kött kött av tama hov- och klövdjur i enlighet med definitionen i punkt 1.2 i bilaga I till hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung,

2) kött av fjäderfä kött av fjäderfä i enlighet med definitionen i punkt 1.3 i bilaga I till hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung,

3) kött av hägnat vilt kött av hägnat vilt i enlighet med definitionen i punkt 1.6 i bilaga I till hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung,

4) kött av frilevande vilt kött av frilevande vilt i enlighet med definitionen i punkt 1.5 i bilaga I till hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung, samt säl,

5) slaktbiprodukter slaktbiprodukter i enlighet med definitionen i punkt 1.11 i bilaga I till hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung,

6) malet kött malet kött i enlighet med definitionen i punkt 1.13 i bilaga I till hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung,

7) köttberedningar köttberedningar i enlighet med definitionen i punkt 1.15 i bilaga I till hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung,

8) kött kött som avses i punkt 1-7 samt kött av kräldjur,

9) köttprodukter köttprodukter i enlighet med definitionen i punkt 7.1 i bilaga I till hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung,

10) utsmält djurfett utsmält djurfett i enlighet med definitionen i punkt 7.5 i bilaga I till hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung,

11) magar, urinblåsor och tarmar behandlade magar, blåsor och tarmar i enlighet med definitionen i punkt 7.9 i bilaga I till hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung,

12) kollagen kollagen i enlighet med definitionen i punkt 7.8 i bilaga I till hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung,

13) gelatin gelatin i enlighet med definitionen i punkt 7.7 i bilaga I till hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung,

14) bearbetade produkter av kött produkter som avses i punkt 9-13 och som framställs genom bearbetning av kött, malet kött eller köttberedningar eller genom vidare bearbetning av sådana bearbetade produkter,

15) anläggning en anläggning i enlighet med definitionen i artikel 2.1 punkt c i allmänna förordningen om livsmedelshygien,

16) ursprungsanläggning en anläggning i en medlemsstat i Europeiska unionen eller ett tredjeland där livsmedel av animaliskt ursprung har producerats, framställts eller förpackats och vars identifieringsmärkning finns på förpackningen,

17) ursprungsland ett tredjeland i vilket livsmedel av animaliskt ursprung har producerats, framställts eller förpackats,

18) exportland ett tredjeland där partiet placerats i det slutliga transportmedlet för transport till Europeiska gemenskapens område,

19) proviantering inom båttrafik livsmedel som är avsedda att under resan förbrukas av besättningen och passagerarna i båttrafik mellan Finland och någon annan stat till vatten belägna utanför medlemsstaternas kustområden,

20) kommissionen Europeiska gemenskapernas kommission,

21) rådet Europeiska unionens råd,

22) medlemsstat en medlemsstat i Europeiska unionen, samt

23) beslut om skyddsåtgärder ett beslut som kommissionen utfärdar för att begränsa importen från ett tredjeland med anledning av en förändrad situation när det gäller djursjukdomar eller hälsotillstånd i landet i fråga.

När det i denna förordning hänvisas till Europeiska gemenskapens rättsakter avses rättsakten jämte ändringar.

2 kap.

Importvillkor

5 §
Allmänna begränsningar av import

Kött eller bearbetade produkter av kött som kan medföra fara för människors eller djurs hälsa får inte importeras.

Kött och bearbetade produkter av kött som förklarats otjänligt som livsmedel i enlighet med kapitel V i avsnitt II i bilaga I till kontrollförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung får inte heller importeras.

6 §
Importvillkor för rött kött och malet kött

Rött kött och malet kött som framställts av rött kött får importeras, beroende på djurart, endast från de tredjeländer eller delar av tredjeländer som nämns i del 1 i bilaga II till rådets beslut 79/542/EEG om upprättande av en förteckning över de tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av nötkreatur, svin och färskt kött. Rött kött och malet kött som importeras skall uppfylla villkoren i artikel 8 i rådets beslut 79/542/EEG, och köttet och det malda köttet skall härstamma från ett slakteri, en styckningsanläggning eller anläggning som godkänts av kommissionen. En förutsättning för import av rött kött och malet kött är också att ursprungslandet i bilagan till kommissionens beslut 2004/432/EG om godkännande av de planer för kontroll av restsubstanser som lagts fram av tredje land i enlighet med rådets direktiv 96/23/EG anges som ett land vars plan för kontroll av restsubstanser är godkänd för respektive djurart.

Med importpartier skall medfölja ett veterinärintyg enligt del 2 i bilaga II till rådets beslut 79/542/EEG. Med importpartier med rött kött och malet kött från Nya Zeeland skall dock medfölja ett sådant hälsointyg som avses i kommissionens beslut 2003/56/EG om hälsointyg för import av levande djur och animaliska produkter från Nya Zeeland, och med importpartier med svinkött från Kanada ett sådant hälsointyg som avses i kommissionens beslut 2005/290/EG om förenklade intyg för import av sperma av nötkreatur och färskt griskött från Kanada och om ändring av beslut 2004/639/EG.

Bestämmelser om trikinundersökning av kött och malet kött från sådana djur som är mottagliga för trikiner, såsom svin och häst, finns i kapitel III i trikinkontrollförordningen.

7 §
Importvillkor för kött och malet kött av fjäderfä

Kött och malet kött av tama höns, kalkoner, pärlhöns, ankor och gäss får importeras endast från de tredjeländer som nämns i bilaga I till kommissionens beslut 94/85/EG om utarbetande av en förteckning över de tredje länder från vilka medlemsstaterna medger import av färskt fjäderfäkött. Köttet och det malda köttet skall uppfylla villkoren i artikel 1 i kommissionens beslut 94/984/EG om djurhälsovillkor och utfärdande av veterinärintyg för import av färskt fjäderfäkött från vissa tredje länder. Med importpartier skall medfölja ett veterinärintyg enligt del 1 och mall A eller B i del 2 i bilaga II till kommissionens beslut 94/984/EG i enlighet med bestämmelserna i bilaga I till nämnda beslut. Med partier från Nya Zeeland skall dock medfölja ett sådant hälsointyg som avses i kommissionens beslut 2003/56/EG.

Kött och malet kött av hägnat fågelvilt får importeras endast från de tredjeländer eller delar av tredjeländer som nämns i förteckningen över tredjeländer från vilka medlemsstaterna tillåter import av kött av vilt, hägnat vilt och kanin, vilken ingår i bilaga I till kommissionens beslut 2000/585/EG, som gäller djurhälso- och hygienkrav och utfärdande av veterinärintyg för import av sådant kött, i enlighet med tabellen i bilaga II till nämnda beslut. Kött och malet kött av hägnat fågelvilt skall uppfylla villkoren i artikel 2 i kommissionens beslut 2000/585/EG. Med importpartier skall medfölja ett veterinärintyg i enlighet med mall I i bilaga III till kommissionens beslut 2000/585/EG. Med importpartier från Nya Zeeland skall dock medfölja ett sådant hälsointyg som avses i kommissionens beslut 2003/56/EG.

Utöver vad som bestäms i 1 och 2 mom. skall kött och malet kött av sådana fåglar som räknas som fjäderfä härstamma från ett slakteri, en styckningsanläggning eller anläggning som kommissionen godkänt. En förutsättning för import av kött och malet kött av fjäderfä är också att ursprungslandet i bilagan till kommissionens beslut 2004/432/EG anges som ett land vars plan för kontroll av restsubstanser är godkänd.

8 §
Salmonellaundersökningar av kött och malet kött och salmonellaintyg

Med importpartier av kött och malet kött från nöt och svin samt tama höns, kalkoner, pärlhöns, ankor och gäss skall åtföljas av ett intyg gällande särskilda salmonellagarantier i enlighet med mallen i bilagan till denna förordning. Bestämmelser om de importpartier som inte behöver åtföljas av ett intyg över utförd salmonellaundersökning finns i artikel 8.2 punkt c och d i hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung.

9 §
Importvillkor för kött och malet kött av hägnade och frilevande ratiter

Kött och malet kött av hägnad struts, emu och andra ratiter får importeras endast från de tredjeländer som nämns i bilaga I till kommissionens beslut 2000/609/EG om fastställande av djurhälsovillkor och utfärdande av veterinärintyg för import av kött från ratiter i hägn och om ändring av beslut 94/85/EG om utarbetande av en förteckning över de tredje länder från vilka medlemsstaterna medger import av färskt fjäderfäkött. Kött och malet kött av hägnad struts, emu och andra ratiter skall härstamma från ett slakteri, en styckningsanläggning eller anläggning som kommissionen godkänt. Med importpartier skall medfölja ett veterinärintyg enligt del 1 och mall A eller B i del 2 i bilaga II till kommissionens beslut 2000/609/EG i enlighet med bestämmelserna i bilaga I till nämnda beslut. Med partier från Nya Zeeland skall dock medfölja ett sådant hälsointyg som avses i kommissionens beslut 2003/56/EG. En förutsättning för import är också att ursprungslandet i bilagan till kommissionens beslut 2004/432/EG anges som ett land vars plan för kontroll av restsubstanser är godkänd i fråga om hägnat vilt.

Kött och malet kött av frilevande struts, emu och andra ratiter får importeras bara med ett tillstånd av Livsmedelssäkerhetsverket. Ett importtillstånd förutsätter att importen inte medför fara för människors hälsa eller risk för spridning av djursjukdomar. I tillståndet skall de nödvändiga importvillkor som gäller folkhälsan och djurhälsan anges.

10 §
Importvillkor för kött och malet kött av hägnade och frilevande hardjur, frilevande fågelvilt samt vissa frilevande landdäggdjur

Kött och malet kött av hägnade och frilevande hardjur, frilevande fågelvilt samt andra frilevande landdäggdjur än hov- och klövdjur eller hardjur får importeras endast från de tredjeländer eller de delar av tredjeländer som nämns i bilaga I till kommissionens beslut 2000/585/EG, i enlighet med tabellen i bilaga II till beslutet. Kött och malet kött skall härstamma från ett slakteri, en styckningsanläggning eller anläggning som kommissionen godkänt. Med importpartier skall medfölja ett veterinärintyg i enlighet med mallen i bilaga III till kommissionens beslut 2000/585/EG, i enlighet med bestämmelserna i bilaga II till nämnda beslut. Med importpartier från Nya Zeeland skall dock medfölja ett sådant hälsointyg som avses i kommissionens beslut 2003/56/EG. En förutsättning för import är också att ursprungslandet i bilagan till kommissionens beslut 2004/432/EG anges som ett land vars plan för kontroll av restsubstanser är godkänd.

Bestämmelser om trikinundersökning av kött och malet kött från sådana djur som är mottagliga för trikiner, såsom björn, finns i kapitel III i trikinkontrollförordningen.

11 §
Importvillkor för kött och malet kött av hägnade och frilevande hov- och klövdjur

Kött och malet kött av hägnade och frilevande hov- och klövdjur får importeras, beroende på djurart, endast från de tredjeländer eller delar av tredjeländer som nämns i del 1 i bilaga II till rådets beslut 79/542/EEG. Kött och malet kött av hägnade och frilevande hov- och klövdjur skall uppfylla villkoren i artikel 8 i rådets beslut 79/542/EEG. Köttet och det malda köttet skall härstamma från ett slakteri, en styckningsanläggning eller anläggning som kommissionen godkänt. Med importpartier skall medfölja ett veterinärintyg i enlighet med del 2 i bilaga II till rådets beslut 79/542/EEG. Med importpartier från Nya Zeeland skall dock medfölja ett sådant hälsointyg som avses i kommissionens beslut 2003/56/EG. En förutsättning för import är också att ursprungslandet i bilagan till kommissionens beslut 2004/432/EG anges som ett land vars plan för kontroll av restsubstanser är godkänd.

Bestämmelser om trikinundersökning av kött och malet kött från sådana djur som är mottagliga för trikiner, såsom vildsvin och hovdjur, finns i kapitel III i trikinkontrollförordningen.

12 §
Import av kött och malet kött av kräldjur

Kött och malet kött av kräldjur får importeras bara med ett tillstånd av Livsmedelssäkerhetsverket. Ett importtillstånd förutsätter att importen inte medför fara för människors hälsa eller risk för spridning av djursjukdomar. I tillståndet skall de nödvändiga importvillkor som gäller folkhälsan och djurhälsan anges.

13 §
Importvillkor för köttberedningar

Djupfrysta köttberedningar gjorda av kött av sådana djur som avses i denna förordning, med undantag av hovdjur, får importeras endast från de tredjeländer från vilka import av färskt kött av djurarten i fråga är tillåten. Köttberedningar skall uppfylla villkoren i kommissionens beslut 2000/572/EG, som gäller djurhälso- och hygienkrav samt krav på veterinärintyg vid import av köttberedningar från tredjeland till gemenskapen. Kött som används som råvara för köttberedningar skall härstamma från ett slakteri, en styckningsanläggning eller anläggning som kommissionen godkänt, och en anläggning som tillverkar köttberedningar skall vara godkänd av kommissionen. Med importpartier med köttberedningar skall medfölja ett veterinärintyg i enlighet med mallen i bilaga II till kommissionens beslut 2000/572/EG. Med importpartier från Nya Zeeland skall dock medfölja ett sådant hälsointyg som avses i kommissionens beslut 2003/56/EG.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. får köttberedningar som tillverkats av kött av frilevande struts, emu och andra frilevande ratiter samt kräldjur importeras bara med ett tillstånd av Livsmedelssäkerhetsverket. Ett importtillstånd förutsätter att importen inte medför fara för människors hälsa eller risk för spridning av djursjukdomar. I tillståndet skall de nödvändiga importvillkor som gäller folkhälsan och djurhälsan anges.

14 §
Importvillkor för köttprodukter

Köttprodukter får importeras, beroende på djurart, endast från de tredjeländer eller delar av tredjeländer som nämns i del 1–3 i bilaga II till kommissionens beslut 2005/432/EG om djur- och folkhälsovillkor och förlagor till hälsointyg för import från tredjeländer av köttprodukter avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av besluten 97/41/EG, 97/221/EG och 97/222/EG. Köttprodukterna skall uppfylla villkoren i kommissionens beslut 2005/432/EG och behandlingen av köttprodukterna skall för varje enskilt importlands del uppfylla de krav på behandling som gäller för respektive djurart i del 4 i bilaga II till beslutet, i enlighet med bestämmelserna i del 2 och 3 i bilaga II till nämnda beslut. Kött som används som råvara för köttprodukter skall härstamma från ett slakteri, en styckningsanläggning eller anläggning som kommissionen godkänt, och den anläggning som tillverkat köttprodukten skall vara godkänd av kommissionen. Med importpartier med köttprodukter skall medfölja ett veterinärintyg i enlighet med mallen i bilaga III till kommissionens beslut 2005/432/EG. Med importpartier från Nya Zeeland skall dock medfölja ett sådant hälsointyg som avses i kommissionens beslut 2003/56/EG.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. får köttprodukter som tillverkats av kött av kräldjur samt frilevande struts, emu och andra frilevande ratiter importeras bara med ett tillstånd av Livsmedelssäkerhetsverket. Ett importtillstånd förutsätter att importen inte medför fara för människors hälsa eller risk för spridning av djursjukdomar. I tillståndet skall de nödvändiga importvillkor som gäller folkhälsan och djurhälsan anges.

15 §
Importvillkor för tarmar, magar och urinblåsor som används som livsmedel

Sådana tarmar, magar och urinblåsor som är avsedda som livsmedel och som efter att de rengjorts har saltats, upphettats eller torkats, får importeras från alla tredjeländer. Tarmarna, magarna och urinblåsorna skall härstamma från en anläggning som kommissionen godkänt. Tarmarna skall uppfylla kraven i kommissionens beslut 2003/779/EG om djurhälsokrav och veterinärintyg för import från tredje land av djurtarmar. Med importpartier med tarmar skall medfölja ett veterinärintyg i enlighet med mallen i bilaga I till kommissionens beslut 2003/779/EG, och med importpartier med magar och urinblåsor skall medfölja ett hälsointyg enligt en mall som godkänts av Livsmedelssäkerhetsverket. Med importpartier med tarmar, magar och urinblåsor från Nya Zeeland skall dock medfölja ett sådant hälsointyg som avses i kommissionens beslut 2003/56/EG.

16 §
Importvillkor för utsmält djurfett

Utsmält djurfett får importeras från de länder som avses i kapitel 9 punkt 1 i bilaga I till rådets direktiv 92/118/EEG om djurhälso- och hygienkrav för handel inom gemenskapen med produkter, som inte omfattas av sådana krav i de särskilda gemenskapsbestämmelser som avses i bilaga A.I till direktiv 89/662/EEG och, i fråga om patogener, i direktiv 90/425/EEG, samt för import till gemenskapen av sådana produkter. Fettet skall härstamma från en anläggning som kommissionen godkänt. Med importpartier skall medfölja ett hälsointyg enligt en mall som godkänts av Livsmedelssäkerhetsverket. Med importpartier med utsmält fett från Nya Zeeland skall dock medfölja ett sådant hälsointyg som avses i kommissionens beslut 2003/56/EG. Beroende på djurhälsotillståndet i ursprungslandet skall det hälsointyg som medföljer importpartiet innehålla de garantier som anges i kapitel 9 punkt 2 i bilaga I till rådets direktiv 92/118/EEG.

17 §
Importvillkor för gelatin

Gelatin får importeras endast från de tredjeländer eller delar av tredjeländer som nämns i del VIII i bilagan till kommissionens beslut 2003/812/EG om upprättande av en förteckning över tredje länder från vilka medlemsstaterna skall tillåta import av vissa produkter avsedda som livsmedel enligt rådets direktiv 92/118/EEG. Gelatinet skall härstamma från en anläggning som kommissionen godkänt.

Om det hälsointyg som skall användas vid import av gelatin bestäms i del A i tillägg II till bilaga VI till kommissionens förordning (EG) nr 2074/2005 om tillämpningsåtgärder för vissa produkter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 och för genomförandet av offentliga kontroller enligt Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, om undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 och om ändring av förordningarna (EG) nr 853/2004 och (EG) nr 854/2004. Med importpartier med gelatin från Nya Zeeland skall dock medfölja ett sådant hälsointyg som avses i kommissionens beslut 2003/56/EG, och med importpartier från Förenta staterna ett hälsointyg enligt bilaga A till kommissionens beslut 2003/863/EG.

18 §
Importvillkor för råmaterialet för gelatin

Råmaterialet för gelatin skall härstamma från en anläggning som kommissionen godkänt. Om det hälsointyg som skall användas vid import av råmaterialet för gelatin bestäms i del B i tillägg II till bilaga VI till kommissionens förordning (EG) nr 2074/2005.

19 §
Importvillkor för kollagen

Kollagen skall härstamma från en anläggning som kommissionen godkänt. Om det hälsointyg som skall användas vid import av kollagen bestäms i del A i tillägg III till bilaga VI till kommissionens förordning (EG) nr 2074/2005. Med importportier med kollagen från Nya Zeeland skall dock medfölja ett sådant hälsointyg som avses i kommissionens beslut 2003/56/EG, och med importpartier med kollagen från Förenta staterna ett sådant hälsointyg som avses i bilaga B till kommissionens beslut 2003/863/EG.

20 §
Råmaterial för kollagen

Råmaterial för kollagen får importeras endast från de tredje länder från vilka det med stöd av denna förordning är tillåtet att importera till Finland kött av hägnade idisslare, svin, fjäderfä eller frilevande vilt. Råmaterialet för kollagen skall härstamma från en anläggning som kommissionen godkänt. Om det hälsointyg som skall medfölja ett importparti med råmaterial för kollagen bestäms i del B i tillägg III till bilaga VI till kommissionens förordning (EG) nr 2074/2005.

3 kap.

Undantag från bestämmelserna i 2 kap.

21 §
Import för proviantering inom båttrafik, för transitering eller för tillfällig lagring innan vidare transport till tredjeland

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 kap. skall sådana importpartier med kött och bearbetade produkter av kött som är avsedda för proviantering inom båttrafik, för transitering genom finskt territorium till ett tredjeland eller för tillfällig lagring i Finland innan vidare transport till ett tredjeland uppfylla följande djurhälsokrav:

1) rött kött samt kött och malet kött av hägnade och frilevande hov- och klövdjur uppfyller kraven i artikel 12 a i rådets beslut 79/542/EEG, och med partiet medföljer ett veterinärintyg i enlighet med mallen i bilaga III till nämnda beslut,

2) kött och malet kött av tama höns, kalkoner, pärlhöns, ankor och gäss uppfyller kraven i artikel 1 a i kommissionens beslut 94/984/EG, och med partiet medföljer ett veterinärintyg i enlighet med mall C i del 2 i bilaga II till nämnda beslut,

3) kött och malet kött av hägnade ratiter uppfyller kraven i artikel 1 a i kommissionens beslut 2000/609/EG, och med partiet medföljer ett veterinärintyg i enlighet med mallen i bilaga III till nämnda beslut,

4) kött och malet kött av hägnade och frilevande hardjur, hägnat och frilevande fågelvilt samt andra frilevande landdäggdjur än hov- och klövdjur eller hardjur uppfyller kraven i artikel 2 a i kommissionens beslut 2000/585/EG, och med partiet medföljer ett veterinärintyg i enlighet med mall K i bilaga III till nämnda beslut,

5) köttberedningar uppfyller kraven i artikel 4 a i kommissionens beslut 2000/572/EG, och med partiet medföljer ett veterinärintyg i enlighet med mallen i bilaga III till nämnda beslut,

6) köttprodukter uppfyller kraven i artikel 7 i kommissionens beslut 2005/432/EG, och med partiet medföljer ett veterinärintyg i enlighet med mallen i bilaga IV till nämnda beslut,

7) tarmar uppfyller kraven i artikel 1 a i kommissionens beslut 2003/779/EG, och med partiet medföljer ett veterinärintyg i enlighet med mall B i bilaga I till nämnda beslut.

Andra importpartier med kött och bearbetade produkter av kött än sådana som avses i 1 mom. och som är avsedda för proviantering inom båttrafik eller för transitering genom finskt territorium skall medfölja en handling av vilken framgår varornas ursprungsland.

22 §
Införsel för eget bruk samt försändelser till enskilda

Vad som föreskrivs i 2 kap. tillämpas inte på sådana partier som innehåller kött och bearbetade produkter av kött och som utgör personligt bagage eller sänds som postpaket till enskilda för vilka bestämmelser om importvillkor och begränsningar finns i kommissionens förordning (EG) nr 745/2004 om bestämmelser för import av produkter av animaliskt ursprung för privat konsumtion.

23 §
Import för användning av ambassader och internationella organisationer

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 kap. skall sådana importpartier med kött och bearbetade produkter av kött som är avsedda att användas av ambassader och internationella organisationer uppfylla djurhälsokraven i kapitel II i rådets direktiv 2002/99/EG om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel. Med importpartiet skall medfölja ett veterinärintyg som innehåller garantier för djurens hälsa i enlighet med artikel 9 i direktivet.

Vid import skall också de beslut om skyddsåtgärder som utfärdas med anledning av en förändrad situation i ett tredjeland när det gäller djursjukdomar iakttas. Vid import av kött och malet kött av frilevande struts, emu, andra ratiter och kräldjur samt köttberedningar och köttprodukter som tillverkats av kött från ovan nämnda djur skall dessutom iakttas vad som i denna förordning bestäms om tillståndsplikt vid import.

4 kap.

Övriga bestämmelser

24 §
Språket i intyg och handlingar samt förvaringstiden för intyg

Om ett importparti avsett för Finland införs via en veterinär gränskontrollstation i Finland får de intyg som avses i denna förordning avfattas på engelska i stället för på finska eller svenska.

Importören skall förvara alla intyg och handlingar som avses i denna förordning i minst två år efter importen.

25 §
Förändringar i situationen när det gäller djursjukdomar och hälsotillstånd

Utan hinder av vad som bestäms i denna förordning skall de beslut om skyddsåtgärder som kommissionen utfärdar och som gäller ursprungs- eller exportlandet iakttas vid import av kött och bearbetade produkter av kött.

26 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 20 december 2006.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 12 maj 2004 om kött och köttvaror som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen (392/2004).

Rådets beslut 79/542/EEG (31979D0542); EGT nr L 146, 14.6.1979, s. 15,
rådets direktiv 92/118/EEG (31992L0118); EGT nr L 62, 15.3.1993, s. 49,
kommissionens beslut 94/85/EG (31994D0085); EGT nr L 44, 17.2.1994, s. 31,
kommissionens beslut 94/984/EG (31994D0984); EGT nr L 378, 31.12.1994, s. 11,
rådets direktiv 96/22/EG (31996D0022); EGT nr L 125, 23.5.1996, s. 3,
kommissionens beslut 96/137/EG (31996D0137); EGT nr L 31, 9.2.1996, s. 31,
rådets direktiv 97/78/EG (31997L0078); EGT nr L 24, 30.1.1998, s. 9,
kommissionens beslut 97/467/EG (31997D0467); EGT nr L 199, 26.7.1997, s. 57,
kommissionens beslut 2000/572/EG (32000D0572); EGT nr L 240, 23.9.2000, s. 19,
kommissionens beslut 2000/585/EG (32000D0585); EGT nr L 251, 6.10.2000, s. 1,
kommissionens beslut 2000/609/EG (32000D0609); EGT nr L 258, 12.10.2000, s. 49,
kommissionens beslut 2001/556/EG (32001D0556); EGT nr L 200, 25.7.2001, s. 23,
Europaparlamentets och rådets förordning(EG) N:o 999/2001 (32001R999); EGT nr L 147, 31.5.2001, s. 1,
rådets direktiv 2002/99/EG (32002L0099); EGT nr L 18, 23.1.2003, s. 11,
kommissionens beslut 2002/477/EG (32002D0477); EGT nr L 164, 22.6.2002, s. 39,
kommissionens beslut 2002/926/EG (32002D0926); EGT nr L 322, 27.11.2002, s. 49,
kommissionens beslut 2003/56/EG (32003D0056); EGT nr L 22, 25.1.2003, s. 38,
Europaparlamentets och rådets direktiv2003/74/EG (32003L0074); EGT nr L 262, 14.10.2003, s. 17,
kommissionens beslut 2003/779/EG (32003D0779); EGT nr L 285, 1.11.2003, s. 38,
kommissionens beslut 2003/812/EG (32003D0812); EGT nr L 305, 22.11.2003, s. 17,
kommissionens beslut 2003/863/EG (32003D0863); EGT nr L 325, 12.12.2003, s. 46,
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/41/EG (32004L0041); EGT nr L 195, 2.6.2004, s. 12,
kommissionens beslut 2004/118/EG (32004D0118); EGT nr L 36, 7.2.2004, s. 34,
kommissionens beslut 2004/212/EG (32004D0212); EGT nr L 73, 11.3.2004, s. 11,
kommissionens beslut 2004/245/EG (32004D0245); EGT nr L 77, 13.3.2004, s. 62,
kommissionens beslut 2004/372/EG (32004D0372); EGT nr L 118, 23.4.2004, s. 45,
kommissionens beslut 2004/413/EG (32004D0413); EGT nr L 208, 10.6.2004, s. 51,
kommissionens beslut 2004/414/EG (32004D0414); EGT nr L 208, 10.6.2004, s. 56,
kommissionens beslut 2004/415/EG (32004D0415); EGT nr L 208, 10.6.2004, s. 63,
kommissionens beslut 2004/432/EG (32004D0432); EGT nr L 189, 27.5.2004, s. 33,
kommissionens beslut 2004/436/EG (32004D0436); EGT nr L 189, 27.5.2004, s. 47,
kommissionens beslut 2004/437/EG (32004D0437); EGT nr L 189, 27.5.2004, s. 52,
kommissionens förordning (EG) nr 445/2004 (32004R0445); EGT nr L 72, 11.3.2004, s. 60,
kommissionens beslut 2004/620/EG (32004D0620); EGT nr L 279, 28.8.2004, s. 30,
kommissionens förordning (EG) nr 745/2004 (32004R0745); EGT nr L 122, 26.4.2004, s. 1,
kommissionens beslut 2004/784/EG (32004D0784); EGT nr 346, 23.11.2004, s. 11,
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 (32004R0852); EGT nr L 226, 25.6.2004, s. 3,
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 (32004R0853); EGT nr L 226, 25.6.2004, s. 22,
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 (32004R0854); EGT nr L 226, 25.6.2004, s. 83,
kommissionens beslut 2004/882/EG (32004D0882); EGT nr L 373, 21.12.2004, s. 52,
kommissionens beslut 2005/33/EG (32005D0033); EGT nr L 16, 20.1.2005, s. 59,
kommissionens beslut 2005/92/EG (32005D0092); EGT nr L 31, 4.2.2005, s. 62,
kommissionens beslut 2005/93/EG (32005D0093); EGT nr L 31, 4.2.2005, s. 64,
kommissionens beslut 2005/290/EG (32005D0290); EGT nr L 93, 12.4.2005, s. 34,
kommissionens beslut 2005/432/EG (32005D0432); EGT nr L 151, 14.6.2005, s. 3,
kommissionens beslut 2005/804/EG (32005D0804); EGT nr L 303, 22.11.2005, s. 56,
kommissionens förordning (EG) nr 1688/2005 (32005R1688); EGT nr L 271, 15.10.2005, s. 17,
kommissionens förordning (EG) nr 2074/2005 (32005R2074); EGT nr L 338, 22.12.2005, s. 27,
kommissionens förordning (EG) nr 2075/2005 (32005R2075); EGT nr L 338, 22.12.2005, s. 60,
kommissionens beslut 2006/65/EG (32006D0065); EGT nr L 32, 4.2.2006, s. 93,
kommissionens beslut 2006/259/EG (32006D0259); EGT nr L 93, 31.3.2006, s. 65,
kommissionens beslut 2006/330/EG (32006D0330); EGT nr L 121, 6.5.2006, s. 43,
kommissionens beslut 2006/463/EG (32006D0463); EGT nr L 183, 5.7.2006, s. 20,
kommissionens förordning (EG) nr 1664/2006 (32006R1664); EGT nr L 320, 18.11.2006, s. 13.

Helsingfors den 5 december 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Veterinärinspektör
Leena Eerola

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.