1126/2006

Given i Helsingfors den 8 december 2006

Lag om ändring av lagen om Försäkringsinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 29 januari 1999 om Försäkringsinspektionen (78/1999) 2 § 8 och 9 punkten samt 4 § 2 mom.,

ändras 1 §, 2 § 7 och 14 punkten, 3 § 1 mom. 2 punkten, 4 § 1 mom. samt 4 a och 7 §, av dem 4 a § sådan den lyder i lag 915/2000, samt

fogas till lagen nya 4 b och 4 c § som följer:

1 §

För tillsynen över och inspektionen av försäkrings- och pensionsanstalterna samt andra som är verksamma inom försäkringsbranschen finns Försäkringsinspektionen. Inspektionen är självständig i sin tillsyns- och inspektionsverksamhet. Inspektionen är verksam inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.

Målet för Försäkringsinspektionens verksamhet är att försäkrings- och pensionsanstalterna samt andra aktörer inom försäkringsbranschen bedriver en stabil verksamhet och att förtroendet för försäkringsverksamheten bibehålls.

2 §

Med tillsynsobjekt avses i denna lag


7) Pensionsskyddscentralen,


14) Patientförsäkringscentralen,


3 §

Försäkringsinspektionen skall


2) följa utvecklingen på försäkringsmarknaden och inom de sektorer som hänför sig till den samt samla och regelbundet på ett jämförbart sätt publicera uppgifter om tillsynsobjektens verksamhetsresultat och soliditet,


4 §

Försäkringsinspektionen har en direktion. Direktionen har en ordförande och fem andra medlemmar som har personliga suppleanter. Social- och hälsovårdsministeriet utser ordföranden och en vice ordförande bland medlemmarna.


4 a §

Direktionen skall styra och övervaka Försäkringsinspektionens verksamhet samt i detta syfte

1) uppställa de allmänna målen för Försäkringsinspektionens verksamhet och besluta om riktlinjerna för dess verksamhet,

2) styra och övervaka uppnåendet av de mål som uppställts för Försäkringsinspektionen,

3) vid behov, dock minst en gång om året, ge social- och hälsovårdsministeriet en berättelse över centrala händelser i försäkringsverksamheten samt de mål som ställts för Försäkringsinspektionen och måluppfyllelsen,

4) besluta om Försäkringsinspektionens budget och om dess verksamhets- och ekonomiplan,

5) utnämna och säga upp Försäkringsinspektionens direktörer, samt

6) avgöra sådana vittgående eller principiellt viktiga ärenden som överdirektören har överfört till direktionen för behandling.

4 b §

Chef för Försäkringsinspektionen är överdirektören, som utnämns av statsrådet. Överdirektören leder Försäkringsinspektionens verksamhet och svarar för att dess uppgifter sköts på ett sätt som är effektivt, ekonomiskt och resultatgivande.

Behörighetsvillkor för överdirektören är högre högskoleexamen, god förtrogenhet med Försäkringsinspektionens verksamhetsområde samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap.

Direktörerna biträder överdirektören vid ledningen av Försäkringsinspektionen samt svarar för att verksamheten vid de enheter som de leder utvecklas och ger resultat.

För en direktör är behörighetsvillkoret för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, god förtrogenhet med uppgifterna i tjänsten samt i praktiken visad ledarförmåga.

4 c §

För styrningen av tillsynen över arbetslöshetsförmånerna finns vid Försäkringsinspektionen en delegation.

Delegationen har en ordförande och högst 12 andra medlemmar. Medlemmarna har personliga suppleanter. Social- och hälsovårdsministeriet utser ordföranden och en vice ordförande bland medlemmarna.

Social- och hälsovårdsministeriet utnämner för högst tre år åt gången medlemmarna i delegationen samt suppleanterna för dem. Minst fem medlemmar utnämns på förslag av de centrala arbetsmarknadsorganisationerna. En av medlemmarna utnämns på förslag av arbetsministeriet och en på förslag av Folkpensionsanstalten. Till delegationen hör dessutom Försäkringsinspektionens överdirektör.

7 §

Närmare bestämmelser om uppgifterna för direktionen, överdirektören, direktörerna samt delegationen för tillsynen över arbetslöshetsförmåner, om Försäkringsinspektionens organisation, om förfarandena vid behandlingen av ärenden vid inspektionen samt om arvodena för direktionens medlemmar kan utfärdas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 78/2006
ShUB 32/2006
RSv 153/2006

Helsingfors den 8 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.