1107/2006

Given i Helsingfors den 8 december 2006

Lag om ändring av lagen om näringsförbud

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 13 december 1985 om näringsförbud (1059/1985) 4 § 1 mom. och 21 § 1 och 2 mom., sådana de lyder i lag 1220/1997, och

fogas till 21 §, sådan den lyder i sistnämnda lag och i lag 182/2002, ett nytt 3 mom., varvid de nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom., till 21 a §, sådan den lyder i nämnda lag 1220/1997, ett nytt 3 mom. samt till lagen en ny 21 b § som följer:

4 §
Förbudets innehåll

Den som meddelats näringsförbud får inte

1) själv eller genom mellanhänder driva en rörelse som medför bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen,

2) vara bolagsman i ett öppet bolag eller ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag eller personmedlem i en europeisk ekonomisk intressegruppering,

3) vara styrelsemedlem, suppleant eller verkställande direktör eller ha annan därmed jämförbar ställning i ett samfund eller en stiftelse,

4) själv eller genom mellanhänder faktiskt leda ett samfund eller en stiftelse eller en utländsk filial eller sköta dess förvaltning,

5) själv eller genom mellanhänder upprätta avtal om aktiebolagsbildning eller vara stiftare av ett andelslag,

6) själv eller genom mellanhänder förvärva på ägande eller avtal grundad bestämmanderätt i ett samfund som driver rörelse, eller

7) driva rörelse i Finland genom att använda en i utlandet grundad sammanslutning som mellanhand eller faktiskt leda en i utlandet grundad sammanslutning som driver rörelse i Finland i en omfattning som inte är obetydlig eller förvärva bestämmande inflytande i en sådan sammanslutning.


21 §
Register

Rättsregistercentralen har ett för allmänt bruk avsett register vars syfte är att tillgodose offentligheten när det gäller näringsförbud samt efterlevnaden och kontrollen av förbuden. I registret införs uppgifter om namn samt personbeteckning och hemkommun för den som meddelats näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud samt andra med tanke på registrets syfte nödvändiga uppgifter om förbudets innehåll, varaktighet och dess giltighet i övrigt utifrån de uppgifter som domstolen översänder med anledning av ett avgörande om näringsförbud. Bestämmelser om de uppgifter som domstolen skall översända utfärdas genom förordning av statsrådet.

Utan hinder av 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) har var och en rätt att få uppgifter om gällande näringsförbud i registret även i form av kopior och utskrifter. Rättsregistercentralen får lämna ut uppgifter med hjälp av en teknisk anslutning eller annars elektroniskt till domstolar och andra myndigheter som behöver uppgifter för skötseln av sina lagstadgade uppgifter, till sammanslutningar som bedriver kreditupplysningsverksamhet samt till kredit- och finansinstitut och andra sammanslutningar som i sin verksamhet kontinuerligt behöver uppgifterna för bedömning av avtalsparters tillförlitlighet eller något annat jämförbart ändamål som är godtagbart. Innan en teknisk anslutning öppnas skall mottagaren ge den registeransvarige en utredning om skyddet av uppgifterna.

Uppgifter lämnas ut avgiftsfritt till de myndigheter som avses i 2 mom.


21 a §
Tillsyn över att näringsförbud efterlevs

Skatte-, tull-, utsöknings- och lönegarantimyndigheterna, konkursombudsmannen samt myndigheter som beviljar understöd och förmåner av offentliga medel och myndigheter som sköter tillstånds- och tillsynsuppgifter som hänför sig till näringsverksamhet skall i sin verksamhet uppmärksamma efterlevnaden av näringsförbud.

21 b §
Patent- och registerstyrelsens uppgifter

Patent- och registerstyrelsen skall se till att den som meddelats näringsförbud inte under den tid förbudet är i kraft antecknas i handelsregistret eller stiftelseregistret i ett sådant uppdrag som den som meddelats näringsförbud inte får sköta enligt 4 §. Om den som meddelats näringsförbud enligt registret sköter ett sådant uppdrag när förbudet träder i kraft, skall i registret antecknas uppgifter om förbudet och hur länge det varar. Anteckningen skall strykas efter att förbudet har upphört att gälla.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Om näringsförbud meddelas på basis av en sådan försummelse eller ett sådant brott som avses i 3 § och som har begåtts innan denna lag träder i kraft, gäller i fråga om förbudets innehåll också vad som föreskrivs i 4 § 5 och 7 punkten.

RP 82/2006
LaUB 14/2006
RSv 154/2006

Helsingfors den 8 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.