847/2006

Given i Helsingfors den 29 september 2006

Lag om ändring av 7 och 12 § i lagen om ordningsvakter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 22 april 1999 om ordningsvakter (533/1999) 12 § 1 mom. samt

fogas till 7 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 622/2003, nya 5 och 6 mom. som följer:

7 §
Avlägsnande, gripande och hållande i förvar

I fråga om behandlingen av personer som hålls i förvar med stöd av denna lag iakttas vad som föreskrivs i 1 kap. 3 och 4 §, 2 kap. 2 § 1 mom. och 3 § 1 mom., 3 kap. 1 §, 5 kap. 1 och 2 §, 8 kap. 2 §, 9 kap. 1 § samt 12 kap. 1 och 2 i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen (841/2006).

Den som tagits i förvar får av en ordningsvakt placeras endast i en sådan förvaringslokal som administreras av ordningsvakter och som polisinrättningen i häradet har granskat och godkänt före tillställningens början. Ordningsvakten skall upprätta en underskriven anmälan om förvar beträffande varje person som hålls i förvar. När tillställningen är slut skall ordningsvakten utan dröjsmål lämna in anmälan om förvar till polisinrättningen i häradet.

12 §
Straffbestämmelse

En ordningsvakt som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåter att fullgöra sina skyldigheter enligt 2 § 3 mom., 4 eller 5 §, 6 § 1 mom. eller 7 § 6 mom. skall, om inte strängare straff bestäms någon annanstans i lag, för ordningsövervakningsförseelse dömas till böter.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.

RP 90/2005
FvUB 14/2006
RSv 94/2006

Helsingfors den 29 september 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.