836/2006

Given i Helsingfors den 15 september 2006

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 15 och 18 § social- och hälsovårdsministeriets beslut om användning av arbetsställningar och fallskyddskonstruktioner vid byggnadsarbeten

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 27 februari 1998 om användning av arbetsställningar och fallskyddskonstruktioner vid byggnadsarbeten (156/1998) 15 och 18 §, sådana de lyder i social- och hälsovårdsministeriets förordning 703/2006, som följer:

15 §
Tilläggskrav för arbetsbockar

Arbetsbockar skall till sin hållfasthet, stabilitet, material och typ vara lämpliga för arbetsuppgifterna och användningsförhållandena på byggarbetsplatsen.

Arbetsbocken för byggarbetet skall uppfylla följande krav:

1) över 0,5 meter höga arbetsbockar skall förses med fasta vågräta steg som är minst 50 millimeter djupa och 0,3 meter breda,

2) avståndet mellan stegen får vara högst 0,3 meter,

3) en arbetsbock får inte vara högre än 2,0 meter,

4) arbetsplattformen på arbetsbockar som är lägre än 1,0 meter skall vara minst 0,3 meter bred, och om arbetsbockarna är över 1,0 meter men under 2,0 meter höga, minst 0,4 meter breda, och

5) en arbetsbock skall i fråga om stabilitet uppfylla kraven i bilaga 1.

Låsningen av en arbetsbocks inställbara ben och andra delar får inte öppna sig eller ge efter under användningen.

En arbetsbock skall ställas på ett så jämnt och hållbart underlag att den inte kan välta eller flytta på sig under användningen och att arbetsplattformen är tillräckligt vågrät.

18 §
Stegar

Anliggande stegar får inte användas som arbetsunderlag. Anliggande stegar får användas endast som tillfälliga förbindelseleder, för fastsättning och löstagning av lyfthjälpredskap samt för andra kortvariga arbeten av engångsnatur.

A-stegar får användas som arbetsunderlag i stället för arbetsställningar endast när man inte rimligen kan förutsätta att arbetsställningar används på grund av arbetets kortvarighet eller någon annan motsvarande omständighet. A-stegar får användas endast i utrymmen med normal rumshöjd, på ett jämnt underlag som inte sätter sig.

Stegarna skall till sin dimensionering, hållfasthet, avsträvning, stabilitet, material och typ vara lämpliga för arbetsuppgifterna och användningsförhållandena på byggarbetsplatsen.

Vid användning av stege skall följande uppmärksammas:

1) stegen skall ställas på stadigt underlag så att den inte välter,

2) stegen skall ställas så att lutningsvinkeln hindrar stegen från att glida; vid behov skall halkskydd användas och stegens övre ända förses med en anordning som hindrar stegen från att välta,

3) en kombinationssteges steg, begränsare och led samt låsningshakar skall vara tillräckligt hållfasta och styva; kombinations- och förlängningsstegars överlappande skarvar skall vara tillräckligt långa, och

4) stegen skall vid behov isoleras från arbetsomgivningen t.ex. med avspärrningslina eller något annat hinder.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2006.

Helsingfors den 15 september 2006

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Överinspektör
Toivo Niskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.