783/2006

Given i Helsingfors den 12 september 2006

Undervisningsministeriets förordning om avgifter för Finlands Akademis prestationer

I enlighet med undervisningsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994, och 34 § i lagen av den 21 maj 1999 om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan den lyder i lag 495/2005:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om Finlands Akademis avgiftsbelagda prestationer och om grunderna för avgifterna.

2 §
Avgiftsbelagda prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

Prestationer som avses i 7 § 1 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och som Finlands Akademi prissätter på företagsekonomiska grunder är beställda undersökningar, utredningar och utvärderingar, övriga uppgifter som gäller sakkunigtjänster och som kräver vetenskaplig sakkunskap samt förvaltningsmässiga och tekniska kundtjänstuppdrag som akademin utför för statliga och kommunala myndigheter samt andra sammanslutningar och enskilda på deras begäran, samt varor som framställts i samband med en sådan uppgift.

3 §
Biblioteks- och informationstjänster

På Finlands Akademis biblioteks- och informationstjänster tillämpas undervisningsministeriets beslut om avgifter för biblioteks- och informationstjänster (82/1993).

4 §
Prestationer som ges på basis av offentlighetslagen

Finlands Akademi beslutar om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2006 och gäller till den 31 december 2009.

Genom denna förordning upphävs undervisningsministeriets beslut av den 24 november 1993 om avgifter för Finlands Akademis prestationer (1109/1993).

Helsingfors den 12 september 2006

Undervisningsminister
Antti Kalliomäki

Högskoleråd
Juhani Hakkarainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.