782/2006

Given i Helsingfors den 12 september 2006

Undervisningsministeriets förordning om ändring av 3 § i undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer av Forskningscentralen för de inhemska språken

I enlighet med undervisningsministeriets beslut

ändras i undervisningsministeriets förordning av den 16 december 2004 om avgifter för prestationer av Forskningscentralen för de inhemska språken (1247/2004) 3 § som följer:

3 §
Prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

Prestationer vars priser fastställs på företagsekonomiska grunder är sådana tjänster som forskingscentralen tillhandahåller för statliga och kommunala myndigheter samt andra företag, organisationer och enskilda personer på dessas begäran. Sådana tjänster är bl.a.

1) utbildning, konsultation och beställda undersökningar,

2) granskning av språkdräkt och namn i publikationer,

3) andra utlåtanden och utredningar än sådana som avses i 1 §,

4) informationssökning och annan informationstjänst,

5) andra fjärrlån än sådana som avses i 1 och 2 §,

6) annan överlåtelse av material i kopierad form än sådan som avses i 2 mom., samt

7) upplåtande av lokaler till utomstående.

Forskningscentralen för de inhemska språken beslutar om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2006.

Helsingfors den 12 september 2006

Undervisningsminister
Antti Kalliomäki

Högskoleråd
Juhani Hakkarainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.