764/2006

Given i Helsingfors den 1 september 2006

Lag om ändring av lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 9 maj 2003 om ett förvaltningsförsök i Kajanaland (343/2003) 26, 28, 31―37 och 40 § samt 48 § 5 mom.,

av dem 28, 36 och 37 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 219/2004 samt 33―35 och 40 § sådana de lyder i sistnämnda lag, samt

ändras 8 § 2 och 3 mom., 10 § 1 mom., 16 § 1 mom., 23 § 1 mom., 24, 25, 29, 30, 38, 39 och 41 §,

av dem 24, 29 och 39 § sådana de lyder delvis ändrade i nämnda lag 219/2004 samt 25 och 38 § sådana de lyder i sistnämnda lag, som följer:

8 §
Landskapsfullmäktige

Antalet ledamöter som väljs in i landskapsfullmäktige bestäms i enlighet med 10 § i kommunallagen (365/1995) enligt det sammanräknade antalet invånare inom försöksområdet. Fullmäktige väljer bland sina ledamöter en ordförande och ett behövligt antal vice ordförande för fullmäktiges mandattid, om inte fullmäktige har fattat beslut om en kortare mandattid. Ordföranden och vice ordförandena väljs vid samma valförrättning.

Vaala kommun utser dessutom två företrädare till landskapsfullmäktige, som är ledamöter i fullmäktige när fullmäktige behandlar frågor som hör till ansvarsområdet för Kainuu förbund och frågor som gäller strukturfondsmedel och deras motfinansiering.

10 §
Landskapsfullmäktiges uppgifter vid förvaltningen av den nationella utvecklingsfinansieringen

Landskapsfullmäktige beslutar om fördelningen av Kajanalands utvecklingspengar på olika myndigheter för följande ändamål:

1) stöd enligt 4 kap. 23 § i regionutvecklingslagen (602/2002),

2) statligt stöd enligt 19 § i lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/ 1996),

3) köp av trafik enligt 23 § 1 punkten i lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991),

4) transportstöd enligt lagen om regionalt stödjande av transporter (954/1981),

5) företagsstöd enligt 2, 3 och 4 kap. i lagen om stödjande av företagsverksamhet (1068/ 2000),

6) anskaffning av utbildning enligt 6 kap. 1 § samt sysselsättningsstöd och tilläggsstöd enligt 7 kap. i lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002),

7) understöd, stöd och statliga investeringar enligt statsrådets förordning om användningen av vissa sysselsättningsanslag (1345/ 2002),

8) understöd enligt statsrådets beslut om de allmänna villkoren för understöd som främjar miljövården (894/1996),

9) understöd och statens arbeten enligt lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder (686/2004),

10) betalning av utgifter för planering och byggande av miljövårdsarbeten, grundlig renovering och byggnadsskyldigheter, samt

11) basväghållning och utvecklande av vägnätet.


16 §
Landskapsstyrelsens olika sammansättningar

I sin grundsammansättning har landskapsstyrelsen minst åtta ledamöter och ordförande är landskapsdirektören. I en instruktion kan bestämmas att ledamöterna i landskapsstyrelsens grundsammansättning skall vara landskapsfullmäktigeledamöter. När landskapsstyrelsen behandlar ärenden som hör till Kainuu förbunds ansvarsområde deltar en av Vaala kommun utsedd företrädare i dess verksamhet.


23 §
Finansiering av basservicen

Kommunerna i Kajanaland finansierar den service som ordnas av samkommunen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä och som föreskrivs i 21 § 2 och 3 mom. på det sätt som kommunerna kommer överens om i samkommunens grundavtal. Finansieringen av servicen enligt grundavtalet betalas till landskapet. I grundavtalet skall finansieringen anges som en lika stor andel för alla kommuner av kommunens inkomster enligt grundavtalet eller som ett lika stort belopp per invånare. I grundavtalet kan anges en övergångstid för utjämning av förändringarna.


24 §
Landskapsval

Landskapsval i Kajanaland förrättas som direkta, hemliga och proportionella val i samband med kommunalval. Alla röstberättigade har lika rösträtt.

Försöksområdet utgör ett enda valdistrikt vid valet.

Om inte något annat bestäms i denna lag, iakttas vid landskapsval i tillämpliga delar de bestämmelser om kommunalval som ingår i kommunallagen, vallagen (714/1998) och lagen om anmälan av kandidaters valfinansiering (414/2000).

25 §
Rösträtt och rösträttsregister

Den som vid kommunalval är röstberättigad i en kommun inom försöksområdet har rösträtt också i landskapsval.

Vid landskapsval används samma rösträttsregister som vid kommunalval.

29 §
Rätt att förhandsrösta

Varje röstberättigad får förhandsrösta i landskapsval på förhandsröstningsställena i Finland.

30 §
Kandidatuppställning

Vid landskapsval skall kandidatansökningarna ges in till centralvalnämnden i Kajana, som behandlar ansökningarna och gör en sammanställning av kandidatlistorna i landskapsvalet.

Ett partis kandidater ställs upp av en förening som företräder partiets personmedlemmar i kommunerna inom försöksområdet och som av partiet anmälts till centralvalnämnden i Kajana.

För att bilda en valmansförening enligt 150 § i vallagen krävs minst 100 personer med rösträtt inom försöksområdet.

Partiernas och valmansföreningarnas valombud vid kommunalval kan också vara valombud vid landskapsval.

38 §
Uträkning, fastställande och tillkännagivande av valresultatet

Kommunens centralvalnämnd fastställer vid ett sammanträde som hålls den tredje dagen efter valdagen och som börjar klockan 18 de röstetal som varje kandidat, parti, valförbund eller gemensam lista har fått sammanlagt i kommunen, och meddelar utan dröjsmål de sålunda fastställda röstetalen och det totala antalet avgivna röster i kommunen till centralvalnämnden i Kajana på det sätt som denna bestämmer.

Efter att ha mottagit de meddelanden som avses i 1 mom. av samtliga centralvalnämnder skall centralvalnämnden i Kajana utan dröjsmål fastställa resultatet av landskapsvalet.

Centralvalnämnden i Kajana offentliggör och tillkännager resultatet av landskapsval i enlighet med 95 § i vallagen.

39 §
Sökande av ändring i val

Ändring i ett beslut genom vilket resultatet av landskapsval har fastställts får sökas på det sätt som i 8 kap. i vallagen bestäms om sökande av ändring i kommunalval.

Har ett beslut eller en åtgärd av valmyndigheten varit lagstridig och har lagstridigheten uppenbart kunnat inverka på valresultatet, skall nyval utlysas inom försöksområdet, om valresultatet inte kan rättas.

Om nyval utlyses med anledning av besvär, är valdagen för nyvalet den söndag som centralvalnämnden i Kajana bestämmer.

41 §
Tillämpning av kommunallagen

Angående landskapets förvaltning, landskapets invånares rätt till inflytande, förtroendevalda, anställda, förvaltningsförfarande, ekonomi, granskning av förvaltningen och ekonomin samt kommunernas samarbete gäller, utöver vad som bestäms i denna lag, i tillämpliga delar vad som i kommunallagen bestäms om samkommuner. På landskapsfullmäktige tillämpas då kommunallagens bestämmelser om fullmäktige och på landskapsstyrelsen kommunallagens bestämmelser om kommunstyrelse. Landskapet omfattas av skyldigheten enligt 65 § i kommunallagen att besluta om åtgärder genom vilka underskott i balansräkningen och underskott som beräknas uppkomma det år budgeten görs upp kan täckas. På landskapsfullmäktige tillämpas dock inte 81, 82 och 86 a § i kommunallagen.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.

RP 215/2005
FvUB 12/2006
RSv 90/2006

Helsingfors den 1 september 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.