1385/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Lag om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 16 december 1994 om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) 7 § 2 mom., 18 §, 19 § 1 och 2 mom., 25 § 1 mom. och 40 § 1 mom.,

av dem 7 § 2 mom. sådant det lyder i lag 593/2002, 18 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1326/1999, 19 § 1 mom. och 25 § 1 mom. sådana de lyder i nämnda lag 1326/1999 samt 40 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1183/2003, som följer:

7 §

Ett villkor för avträdelsestöd är att avträdaren även upphör med andra än i 1 mom. avsedda förvärvsarbeten eller att hans eller hennes förvärvsinkomst av dessa andra förvärvsarbeten kan uppskattas till mindre än 523,61 euro per månad. Som inkomst betraktas härvid likväl inte i socialvårdslagen (710/1982) avsett stöd för närståendevård eller i familjevårdarlagen (312/1992) avsett arvode. I fall som avses i 5 § 2, 3 eller 4 mom. skall den yngre maken, den efterlevande maken eller sammanslutningens yngre delägare upphöra med eller minska sitt förvärvsarbete senast då han eller hon uppfyller åldersvillkoret för avträdelsestöd.


18 §

Avträdelsestödets grundbelopp är lika stort som den invalidpension som enligt lagen om pension för lantbruksföretagare skulle ha beviljats lantbruksföretagaren, om han eller hon när avträdelsen skedde hade haft rätt till full invalidpension. På grundbeloppet tillämpas bestämmelserna i lagen om pension för lantbruksföretagare, med undantag av 8 i § 3 mom., sådana de lydde vid ikraftträdandet av lagen om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare (637/2003).

Då grundbeloppets storlek fastställs beaktas inte sådan rätt till pension som grundar sig på lantbruksföretagarens arbets- eller tjänsteförhållande eller på annan företagarverksamhet än den som avses i lagen om pension för lantbruksföretagare.

På grundbeloppet tillämpas 7 g, 8 och 8 a § i lagen om pension för arbetstagare, sådana de lydde vid ikraftträdandet av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (634/2003). Vid samordningen av grundbeloppet beaktas dock inte sådan grundpension enligt 8 § 4 mom. i lagen om pension för arbetstagare på vilken tillämpas de bestämmelser om samordning som gäller den 1 januari 2005.

Grundbeloppet justeras i enlighet med förändringarna i den allmänna löne- och prisnivån så som bestäms i 9 § i lagen om pension för arbetstagare.

19 §

Avträdelsestödets kompletteringsdel är lika stor som den folkpension som skulle ha beviljats avträdaren, om han eller hon då avträdelsestödet började hade haft rätt till folkpension som beviljats i form av invalidpension. När kompletteringsdelen beräknas tillämpas bestämmelserna i folkpensionslagen sådana de lydde vid ikraftträdandet av lagen om ändring av folkpensionslagen (693/2003). När kompletteringsdelen beräknas tillämpas dock inte bestämmelserna i den nämnda lagens 25 b § och 28 § 1 mom. Utan hinder av vad som bestäms ovan tillämpas vid fastställandet av kompletteringsdelen 26 § 5 mom. i folkpensionslagen sådant det lydde vid ikraftträdandet av lagen om ändring av folkpensionslagen (547/1993). När kompletteringsdelen beräknas tillämpas bestämmelserna i folkpensionslagen om fastställande av pension för makar även i sådana fall där det är fråga om personer som avses i 2 § 2 mom. i denna lag. Efter det att avträdelsestöd har beviljats justeras kompletteringsdelens belopp endast till följd av sådana förändringar i familjeförhållandena som avses i 32 a § 3 mom. i folkpensionslagen.

Kompletteringsdelen indexjusteras enligt vad som bestäms i lagen om folkpensionsindex (456/2001).


25 §

Avträdelsestöd betalas inte för en kalendermånad under vilken mottagaren av avträdelsestöd förvärvsarbetar och förtjänar minst 523,61 euro per månad. Som inkomst beaktas härvid inte sådan inkomst som avses i 7 § 2 mom. och som inte heller när avträdelsestöd beviljas räknas som inkomst av förvärvsarbete.


40 §

Om inte något annat följer av denna lag gäller för avträdelsestöd i tillämpliga delar 7 b, 8 g och 9 §, 10 c § 1 mom., 12 § 1 mom. 5 punkten, 16 §, 17 § 2 och 3 mom., 17 a § 1 mom., 17 b―17 d §, 17 f § 1, 2 och 4 mom., 17 h §, 17 i § 1, 3 och 4 mom., 17 j §, 17 k § 2―4 mom., 19 b § 1―4 och 9 mom., 19 c § 2―6 och 8 mom., 19 d, 20, 21 och 21 a―21 e § i lagen om pension för arbetstagare samt 16, 16 a―16 c, 17, 17 a―17 h, 18 och 19 b § samt 19 c § 1 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Det belopp som nämns i 7 § 2 mom. i denna lag tillämpas om avträdelsen sker den 1 januari 2005 eller därefter.

Utan hinder av vad som i denna lags 18 § 1 mom. bestäms om tillämpande av bestämmelserna i lagen om pension för lantbruksföretagare vid fastställande av grundbeloppet, beaktas de fastställda arbetsinkomster som bestäms enligt 8 och 8 a―8 h § i lagen om pension för lantbruksföretagare och som hänför sig till tiden efter denna lags ikraftträdande när den pensionsgrundande arbetsinkomsten beräknas enligt de belopp som de uppgick till då de låg till grund för de försäkringspremier som påförts lantbruksföretagaren, om inte något annat följer av 8 i § 3 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare, sådant det lyder i lagen om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare (637/2003).

Bestämmelsen i denna lags 18 § 4 mom. om tillämpande av 9 § i lagen om pension för arbetstagare vid justering av avträdelsestödets grundbelopp tillämpas även på de avträdelsestöd där avträdelsen skett före denna lags ikraftträdande.

Det belopp som nämns i denna lags 25 § 1 mom. tillämpas också på avträdelsestöd som har beviljats på basis av avträdelse som skett före denna lags ikraftträdande. Om avträdelsen har skett tidigast den 1 januari 1995 och senast den 31 december 1999 tillämpas 25 § 1 mom. sådant det lydde vid ikraftträdandet av lagen om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1326/1999), dock så att avträdelsestöd inte betalas för en kalendermånad under vilken mottagaren av stödet förvärvsarbetar och vid tidpunkten för avträdelsen utöver sin stabiliserade förvärvsinkomst förtjänar minst 523,61 euro per månad. När denna lag träder i kraft bestäms det ovan avsedda beloppet enligt nivån för 2004 på så sätt att den stabiliserade förvärvsinkomst före avträdelsen som ingår i den månatliga förvärvsinkomstgräns som i samband med beviljandet av avträdelsestöd bestämts för mottagaren av avträdelsestöd justeras först enligt nivån för 2004 med tillämpning av 9 § i lagen om pension för arbetstagare, sådan den lydde vid ikraftträdandet av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (634/2003), varefter summan ökas med 523,61 euro. Det på detta sätt bestämda beloppet justeras från och med lagens ikraftträdande med den lönekoefficient som avses i 7 b § i lagen om pension för arbetstagare.

Lantbruksföretagare skall meddelas beslut om ändring av det i 25 § 1 mom. i denna lag fastställda beloppet så att det överensstämmer med bestämmelserna i denna lag, om de skriftligen anhåller om det hos pensionsanstalten.

De belopp som nämns i denna lags 7 § 2 mom. och 25 § 1 mom. motsvarar år 2004 värdet ett (1,000) för den lönekoefficient som avses i 7 b § i lagen om pension för arbetstagare.

Vid tillämpning av 40 § 1 mom. i denna lag iakttas 3 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring och temporär ändring av lagen om pension för arbetstagare (1332/2003).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 215/2004
JsUB 12/2004
RSv 216/2004

Helsingfors den 30 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.