1281/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Lag om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde och förhållande till statsunderstödslagen

Understöd kan beviljas av Statens bostadsfonds medel för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov så som föreskrivs i denna lag.

På de understöd som avses i denna lag tillämpas dessutom statsunderstödslagen (688/2001), om inte något annat föreskrivs nedan.

2 §
Syfte

Syftet med understöden är att öka utbudet på hyresbostäder med skäliga boendekostnader som lämpar sig för boendebehoven hos personer tillhörande grupper med särskilda behov och att därigenom förbättra bostadsförhållandena för dessa.

3 §
Grupper med särskilda behov

Understöd kan beviljas för bostadsprojekt till boendegrupper som behöver särskilt stöd och

1) som har dåliga bostadsförhållanden och exceptionellt låg inkomstnivå,

2) som är beroende av mer stödtjänster än normalt i sitt boende, eller

3) för vilka ordnandet av bostadsförhållandena utöver de stödtjänster som avses i punkt 2 i betydande mån kräver speciallösningar i fråga om lokaler och utrustning i bostadshuset eller bostaden.

4 §
Understödsobjekt

Understöd kan beviljas för byggande, anskaffning eller ombyggnad av hyreshus eller hyresbostäder när lån som beviljats för samma objekt godkänns som räntestödslån enligt lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001), nedan räntestödslagen.

Understöd beviljas dock inte för delägarbostäder som avses i lagen om delägarbostäder som finansieras med räntestödslån för hyresbostäder (232/2002).

5 §
Fullmakt att bevilja understöd och dispositionsplan

Understöd kan beviljas inom ramen för den fullmakt som fastställts i statsbudgeten.

Statsrådet kan vid behov i en dispositionsplan besluta om de regionala grunderna för användning av de understöd som delas ut på grundval av fullmakten och om fördelningen av understöden mellan olika objekt för grupper med särskilda behov på grundval av bostadsbehovet.

6 §
Förutsättningar för beviljandet

För att understöd skall beviljas förutsätts att

1) bostadshuset och bostäderna lämpar sig för personer som hör till en grupp med särskilda behov,

2) personer som hör till en grupp med särskilda behov har ett långvarigt behov av bostad på orten, och att

3) den kommun där bostadshuset är beläget förordar att understöd beviljas.

För att understöd skall beviljas förutsätts dessutom att Statens bostadsfond godkänner en projektplan som visar att projektet som helhet är motiverat i ekonomiskt och funktionellt hänseende.

7 §
Understödstagare

Om bostäderna är avsedda för personer tillhörande den grupp som avses i 3 § 1 punkten, kan understöd beviljas alla räntestödslåntagare som avses i 5 § i räntestödslagen.

Om bostäderna är avsedda för personer tillhörande den grupp som avses i 3 § 2 eller 3 punkten, kan understöd beviljas kommuner, samkommuner eller sådana aktiebolag eller bostadsaktiebolag i vilka en kommun eller samkommun har sådan direkt bestämmanderätt som avses i 1 kap. 3 § 2 mom. 1 punkten i lagen om aktiebolag (734/1978). Understöd kan också beviljas andra räntestödslåntagare som bedöms kunna producera och driva bostadshus eller bostäder som avses i 6 §.

8 §
Understödets storlek

För de bygg-, anskaffnings- och ombyggnadskostnader som godkänts för finansiering med räntestödslån kan understöd beviljas

1) till högst 5 procent när understödet beviljas för det ändamål som anges i 3 § 1 punkten,

2) till högst 20 procent när understödet beviljas för det ändamål som anges i 3 § 2 punkten, och

3) till högst 35 procent när understödet beviljas för det ändamål som anges i 3 § 3 punkten.

När Statens bostadsfond med beaktande av de högsta procenttalen beviljar understöd, skall den för varje objekt beakta objektets omfattning och kostnader, hyrans skälighet samt hyresbetalningsförmågan hos dem som hör till gruppen med särskilda behov.

9 §
Övrig finansiering

Understöd beviljas endast för sådana projekt som inte har beviljats annat offentligt stöd för finansieringen, med undantag av räntestöd eller understöd som beviljas av Statens bostadsfond samt stöd från en kommun eller samkommun. Understöd enligt denna lag beviljas dock inte för den del av totalkostnaderna som skall finansieras och för vilken beviljas sådant annat offentligt stöd som nämns ovan.

10 §
Statsbidragsmyndighet

Statens bostadsfond är statsbidragsmyndighet vid understödsförfarandet.

Statens bostadsfond meddelar närmare föreskrifter och anvisningar om ansöknings- och utbetalningsförfarandet samt de utredningar som skall fogas till ansökningarna.

11 §
Användningen av bostäderna

Bostäder i fråga om vilka understöd har beviljats för byggande, anskaffning eller ombyggnad skall användas som hyresbostäder för personer tillhörande den grupp med särskilda behov som angetts vid beviljandet i 20 år efter det att den första understödsposten har betalats.

Om det är nödvändigt för att bevara en tillräckligt mångsidig boendestruktur, kan understödstagaren i stället för de bostäder som finansierats med understödet anvisa en del av bostäderna i sitt övriga hyresbostadsbestånd på orten, dock så att lika många bostäder som understödet beviljats för i minst 20 års tid står till förfogande för personer som hör till gruppen med särskilda behov. Det skall då finnas en plan för användningen av bostäderna som godkänts av Statens bostadsfond.

Statens bostadsfond kan på ansökan och på de villkor den uppställer bevilja befrielse från den användningsbegränsning som hänför sig till understödet, om de personer tillhörande den angivna gruppen med särskilda behov inte längre behöver bostad på orten eller om befrielse är befogad av andra särskilda skäl.

12 §
Återbetalning och återkrav av understödet

På återbetalning och återkrav av statsunderstöd tillämpas vad som bestäms i statsunderstödslagen. Om understödstagaren använder eller har använt ett hyreshus eller en hyresbostad i strid med kraven i 11 § eller om ett hyreshus eller en hyresbostad som omfattas av begränsningen av användningen av bostäderna och som har finansierats med understödet eller aktier som berättigar till besittning av ett hyreshus eller en hyresbostad säljs eller på annat sätt övergår i någon annans ägo eller om huset eller bostaden förstörs i samband med en olyckshändelse under den tid som anges i 11 §, skall understödstagaren underrätta Statens bostadsfond om saken på förhand eller, när det är fråga om en olyckshändelse, senast inom en månad från händelsen.

13 §
Ändringssökande

En sökande som är missnöjd med ett beslut som Statens bostadsfond har fattat i ett ärende som avses i denna lag eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den får söka rättelse i beslutet inom 14 dagar från delfåendet. Rättelseyrkandet skall framställas till Statens bostadsfond. Till ett beslut i vilket rättelse får sökas skall fogas en anvisning om rättelseyrkande. Rättelseyrkandet skall behandlas utan dröjsmål.

I ett beslut som har fattats med anledning av ett rättelseyrkande får ändring inte sökas genom besvär, om det gäller beviljande av understöd. I andra beslut med anledning av ett rättelseyrkande får ändring sökas genom besvär enligt förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Ett beslut som avses i 12 § kan verkställas även om det överklagas.

14 §
Ledning, tillsyn och granskningsrätt

Statens bostadsfond leder och övervakar användningen av understöden samt iakttagandet av den bostadsbruksförpliktelse som är förenad med understödet.

Statens bostadsfond eller en tjänsteman som denna har förordnat har rätt att av understödstagaren få alla handlingar och upptagningar som anses nödvändiga för tillsynen samt rätt att ta sådana kopior av dem som är nödvändiga för tillsynen. Understödstagaren skall dessutom utan obefogat dröjsmål lämna de uppgifter och utredningar vilka begärts av den som är behörig att utföra granskningen och vilka behövs för tillsynen.

15 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 170/2004
MiUB 18/2004
RSv 194/2004

Helsingfors den 30 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Hannes Manninen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.