1022/2004

Given i Helsingfors den 26 november 2004

Lag om ändring av lagen om skada, ådragen i militärtjänst

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 28 maj 1948 om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) 6 § 4 mom., sådant det lyder i lag 1204/2002, samt

fogas till lagen en ny 6 e § som följer:

6 §

Till en skadad eller insjuknad vars invaliditetsgrad är minst 20 procent betalas ersättning för kostnaderna för hemservice enligt 17 § 1 mom. 3 punkten i socialvårdslagen (710/1982), boendeservice enligt 17 § 1 mom. 4 punkten och stöd för närståendevård enligt 17 § 1 mom. 7 punkten i samma lag samt för kostnaderna för sjukvårdstjänster enligt 14 § 1 mom. 2 punkten i folkhälsolagen (66/1972). Hyror eller motsvarande avgifter för servicebostäder eller stödbostäder ersätts dock inte. I fråga om ersättning för hemservice och boendeservice och för stöd för närståendevård bestäms närmare genom förordning av statsrådet.


6 e §

Till en skadad eller insjuknad som bor stadigvarande i Sverige och vars invaliditetsgrad är minst 20 procent kan betalas ersättning för skäliga kostnader för en daglig måltid. Separat måltidsersättning betalas dock inte under tiden för sådan av Statskontoret ersatt vård som motsvarar vård eller deltidsvård på institution eller utgör anstaltsrehabilitering. Statskontoret beslutar på ansökan om ersättning för måltidskostnaderna och om ersättningens storlek enligt vad som bestäms genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 157/2004
ShUB 20/2004
RSv 129/2004

Helsingfors den 26 november 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.