999/2004

Given i Helsingfors den 25 november 2004

Statsrådets förordning om ändring av 3 och 4 § statsrådets förordning om verksamhetsprogram och driftsfonder för frukt- och grönsaksproducentorganisationer samt ekonomiska stöd

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 4 september 2003 om verksamhetsprogram och driftsfonder för frukt- och grönsaksproducentorganisationer samt ekonomiskt stöd (786/2003) 3 och 4 §, som följer:

3 §
Värdet av den saluförda produktionen

Om en medlem utträder ur en producentorganisation och ansluter sig till en annan producentorganisation räknas värdet av den produktion som medlemmen salufört under den överlappande referensperioden eller en del därav endast den producentorganisationen till godo varur medlemmen har utträtt.

Vid beräkningen av produktens värde beaktas inte förädlings-, leverans- och transportkostnader i det skede som avses i artikel 3.6 i förordningen om fondstöd.

4 §
Driftsfond

En producentorganisation skall bestämma de finansieringsandelar som en producentorganisationens medlemmar betalar till de driftsfonder som avses i artikel 15.1 i marknadsförordningen från den saluförda produktionens kvantitet och/eller värde. Producentorganisationen kan fastställa individuella avgifter av olika storlek för olika medlemmar. Producentorganisationen kan dock helt eller delvis använda egna medel för att öka driftsfonden förutsatt att medlen har erhållits från sådan försäljning som avses i artikel 6.2 a i förordningen om fondstöd.

Producentorganisationen skall vid ett möte som hålls av organisationens behöriga organ besluta om det i 1 mom. avsedda sättet att öka driftsfonden.

En producentorganisation skall se till att de utgifter och inkomster som ansluter sig till verksamhetsprogrammet utan svårigheter kan kontrolleras i producentorganisationens bokföring och avskiljas från organisationens övriga verksamhet så som det förutsätts i artikel 5.2 i förordningen om fondstöd.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 2004.

Denna förordning tillämpas även på ansökningar som är anhängiga när förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 25 november 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Regeringssekreterare
Katri Nuotio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.