685/2004

Given i Nådendal den 30 juli 2004

Lag om ändring av 1 § i lagen om Energimarknadsverket

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 11 februari 2000 om Energimarknadsverket (507/2000) 1 § 2 mom. som följer:

1 §
Uppgifter

Energimarknadsverket har till uppgift att främja verksamheten på elmarknaden och naturgasmarknaden samt att övervaka att bestämmelserna i lagen om utsläppshandel (683/2004) följs. Ämbetsverket sköter de myndighetsuppgifter som anges i elmarknadslagen (386/1995), naturgasmarknadslagen (508/2000), lagen om certifiering och angivande av elens ursprung (1129/2003) samt lagen om utsläppshandel och bestäms med stöd av dem.Denna lag träder i kraft den 4 augusti 2004.

RP 49/2004
EkUB 14/2004
RSv 113/2004
Europaparlamentets och rådets direktiv: 2003/87/EG; EGT nr L 275, 25.10.2003, s. 32

Nådendal den 30 juli 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Seppo Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.