786/2003

Given i Helsingfors den 4 september 2003

Statsrådets förordning om verksamhetsprogram och driftsfonder för frukt- och grönsaksproducentorganisationer samt ekonomiskt stöd

I enlighet med statsrådets beslut, fattat vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 64 § 1 mom. lagen den 12 mars 1999 om finansieringen av landsbygdsnäringar (329/1999):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på beviljande och utbetalning av det stöd, nedan fondstöd, som avses i artikel 15.1 i förordningen (EG) nr 2200/96 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt- och grönsaker, nedan marknadsförordningen, samt på genomförande av verksamhetsprogram som avses i artikel 15.2 b.

Utöver denna förordning skall iakttas vad som bestäms i

1) marknadsförordningen och

2) kommissionens förordning (EG) nr 1433/2003 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2200/96 med avseende på driftsfonder, verksamhetsprogram och ekonomiskt stöd, nedan förordningen om fondstöd.

Därtill skall i tillämpliga delar iakttas vad som bestäms i lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999).

2 §
Referensperiod

En producentorganisation skall som sådan referensperiod som avses i artikel 4 i förordningen om fondstöd ansöka om

1) en 12-månadersperiod som tidigast börjar den 1 januari två år före det år då verksamhetsprogrammet genomförs och senast avslutas den 1 juli samma år, eller

2) det genomsnittliga värdet av tre på varandra följande 12-månadersperioder, som tidigast börjar den 1 januari fyra år före det år då verksamhetsprogrammet genomförs och senast avslutas den 1 juli samma år.

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer producentorganisationens referensperiod i beslutet om godkännande av verksamhetsprogrammet.

3 §
Värdet av den saluförda produktionen

Om en medlem avgår från en producentorganisation mitt under året för verksamhetsprogrammet och ansluter sig till en annan producentorganisation och sagda producentorganisationernas referensperioder överlappar varandra delvis eller helt räknas värdet av den produktion som medlemmen salufört under den överlappande referensperioden eller en del därav endast den gamla producentorganisationen till godo för undvikande av en sådan dubbel beräkning som avses i artikel 3.3 i förordningen om fondstöd.

Vid uträkningen av produktens värde beaktas inte förädlings-, leverans- och transportkostnader i stadiet "fritt producentorganisationer".

4 §
Driftsfond

De finansieringsandelar som en producentorganisations medlemmar betalar till de driftsfonder som avses i artikel 15.1 i marknadsförordningen skall bestämmas utgående från den saluförda produktionens kvantitet och/eller värde. En producentorganisation kan dock helt eller delvis använda egna medel för att öka driftsfonden förutsatt att medlen har erhållits från sådan försäljning som avses i artikel 6.2 a i förordningen om fondstöd.

Producentorganisationen skall vid ett möte som hålls av organisationens behöriga organ besluta om det i 1 mom. avsedda sättet att öka driftsfonden.

En producentorganisation skall se till att de utgifter och inkomster som ansluter sig till verksamhetsprogrammet utan svårigheter kan kontrolleras i producentorganisationens bokföring och avskiljas från organisationens övriga verksamhet så som det förutsätts i artikel 5.2 i förordningen om fondstöd.

5 §
Förändringar i verksamhetsprogrammet och driftsfondens storlek under det år då programmet genomförs

Enligt artikel 15 i förordningen om fondstöd får en producentorganisation genomföra verksamhetsprogrammet endast delvis, om genomförandet av det fastsällda verksamhetsprogrammet förhindrats eller försvårats. Producentorganisationen kan även ändra producentprogrammets innehåll och förlänga programmets giltighet med högst fem år.

För ändringar i verksamhetsprogrammet skall jord- och skogsbruksministeriets godkännande sökas innan ändringen görs, om ändringen påverkar verksamhetsprogrammets mål. För andra ändringar i verksamhetsprogrammet under verkställighetsåret behövs inte jord- och skogsbruksministeriets förhandsgodkännande. Ändringarna skall dock utan dröjsmål skriftligen meddelas jord- och skogsbruksministeriet.

En producentorganisationen får ändra verksamhetsfondens storlek med högst 20 procent, förutsatt att verksamhetsprogrammets allmänna mål förblir oförändrade. Den ändring i verksamhetsfonden som nämns i föregående mening förutsätter inget förhandsgodkännande, men det höjda värdet av verksamhetsfonden skall dock utan dröjsmål meddelas jord- och skogsbruksministeriet.

6 §
Gårdsvisa investeringar

En producentorganisation kan i sitt program inkludera sådana investeringar på enskilda gårdsbruk som avses i punkt 17 i bilaga I till förordningen om fondstöd, förutsatt att de ansluter sig till verksamhetsprogrammets mål och betjänar en betydande del av producentorganisationens medlemmar. Med investeringarna i fråga avses investeringar som ansluter sig till sortering, förpackning, lagring och marknadsföring av produkterna.

Verksamhetsprogrammet kan innehålla även andra än i 1 mom. avsedda investeringar som görs på ett enskilt gårdsbruk, om det är fråga om maskiner och anläggningar som är avsedda att användas gemensamt av medlemmarna eller om det är fråga om i 10 § nämnda investeringar som behövs för experimentell verksamhet eller som nämns i punkt 1 i bilaga I till förordningen om fondstöd. Verksamhetsfondens medel får inte användas för finansiering av ett enskilt gårdsbruks markanskaffning eller byggande av produktionslokaler.

Om investeringar som gäller sådana enskilda gårdsbruk som avses i 1―2 mom. inkluderas i verksamhetsprogrammet, skall till producentorganisationens regler fogas bestämmelser om återkrav av en investering eller dess värde om medlemmen utträder ur organisationen.

7 §
Investeringar på arrenderat område

Om byggnadsinvesteringar som görs på arrendemark inkluderas i verksamhetsprogrammet, skall den återstående arrendetiden för det område som bebyggs vara minst fem år sedan den sista stödposten betalats.

Arrendeavtalet för det område som bebyggs eller det avtal som gäller delning av besittningen skall vara fastställt genom inskrivning enligt 10 kap. 2 § jordabalken (540/1995).

8 §
Godtagbara arbetskostnader

En producentorganisation får ansöka om att sådana till stöd berättigande personalkostnader som avses i punkt 4 i bilaga I till förordningen om fondstöd får ersättas som klumpsumma när det är fråga om kvalitetsbevarande arbete eller produktionsplanering.

I fråga om bevarande av kvaliteten är engångsersättningen 20 procent och i fråga om produktionsplanering 10 procent av driftsfondens storlek. Den engångsersättning som skall betalas till producentorganisationen kan dock vara sammanlagt högst 20 procent av den godkända driftsfonden.

Om en producentorganisation ansöker om en engångsersättning för kostnader som nämns i 1 mom., behöver organisationen inte presentera någon arbetstidsbokföring över uppgifterna i fråga. Beträffande åtgärder som skall ersättas med en engångsersättning skall de personer som deltagit i uppgiften räknas upp i samband med ansökan om stöd och i samband med kontrollen skall bevis över fullgjort arbete företes för verksamhetsåret i fråga.

9 §
Ersättning för rese- och inkvarteringskostnader samt dagtraktamenten

De rese- och inkvarteringskostnader som skall ersättas som åtgärder inom verksamhetsprogrammet samt dagtraktamenten beaktas i driftsfonden enligt de fastställda beloppen i skattestyrelsens årliga beslut om skattefria resekostnadsersättningar.

10 §
Rätt till stöd för experimentell produktion

För åtgärder som hänför sig till experimentell produktion som ingår i verksamhetsprogrammet kan fondstöd beviljas, om den experimentella produktionen uppfyller följande krav:

1) projekten förbättrar ifrågavarande producentorganisations gamla produktionsmetoder, produkter eller tillvägagångssätt eller utvecklar helt nya sådana,

2) projekten är till sin storlek begränsade så, att de gäller endast en del av producentorganisationens producenter, vissa produkter eller produktmängder, samt

3) resultaten av projekten kan ställas till förfogande även för andra medlemmar i producentorganisationen.

11 §
Investeringar i anslutning till producentorganisationens egen odlingsverksamhet

Investeringar i anslutning till en godkänd producentorganisations egen odlingsverksamhet får inte inkluderas i verksamhetsprogrammet, med undantag av den verksamhet som avses i 10 §.

12 §
Uppbevarande av bokföringen

En stödtagare skall för kontrollen bevara alla kvitton och andra verifikat angående den understödda verksamheten samt bokföringen på det sätt som bestäms i 2 kap. 10 § bokföringslagen (1336/1997).

13 §
Indragning och återkrav av fondstöd

Om indragning och återkrav av fondstöd bestäms i artikel 24 i förordningen om fondstöd. Fondstödet kan dras in och utbetalt stöd kan helt eller delvis återkrävas även i enlighet med 46 § lagen om finansiering av landsbygdsnäringar.

Om ett fondstöd eller en del därav som återkrävts inte betalas inom utsatt tid, uppbärs på det kapital som skall återbetalas en årlig dröjsmålsränta beräknad från förfallodagen för raten i fråga enligt den räntefot som avses i 4 § räntelagen (633/1982).

14 §
Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 10 september 2003.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 7 juni 2001 om verksamhetsprogram och driftsfonder för frukt- och grönsaksproducentorganisationer samt ekonomiskt stöd från gemenskapen (469/2001). Den tillämpas dock på verksamhetsprogram som upphört före den 1 januari 2004.

Helsingfors den 4 september 2003

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Äldre regeringssekreterare
Heikki Koponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.