714/2003

Given i Helsingfors den 8 augusti 2003

Lag om ändring av lagen om påförande av accis

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 december 1994 om påförande av accis (1469/1994) 16 § 5 och 6 punkten samt 54 c §,

av dessa lagrum 16 § 6 punkten sådan den lyder i lag 900/1995 och 54 c § sådan den lyder i lag 1016/1998, samt

fogas till lagen en ny 62 b § som följer:

16 §

Accisfria är


5) det svinn som uppstått vid tillverkning, förädling, upplagring eller transport av en produkt inom det temporära accisfrihetssystemet på grund av produktens grundegenskaper, det svinn som uppstått inom det temporära accisfrihetssystemet på grund av oförutsedda händelser eller övermäktiga hinder såsom eldsvåda, skada eller dylikt, samt svinn som av liknande orsaker riktat sig mot produkter som överförts från det temporära accisfrihetssystemet för att användas för ändamål som enligt 6 punkten är accisfria,


6) på de villkor som Tullstyrelsen bestämmer, produkter avsedda för försäljning på fartyg och luftfartyg i yrkesmässig internationell trafik under de förutsättningar som nämns i 20 § samt produkter avsedda för konsumtion på sådana fartyg samt fartygets bränsle och smörjmedel som det för med sig till Finlands tullområde eller som på Finlands tullområde levereras till fartyget för ovan nämnda ändamål; accisfriheten gäller också produkter som säljs och förbrukas på fartyget inom Finlands tullområde; tullmyndigheten har rätt att begränsa mängden accisfria produkter som levereras till fartyget enligt vad som är nödvändigt med hänsyn till passagerarantalet, fartygets storlek, trafikområdet och andra omständigheter; finansministeriet kan besluta att accis inte heller uppbärs för ovan nämnda produkter när det är fråga om fartyg som används av en myndighet, forskningsfartyg, fiskefartyg eller tåg i internationell trafik, varvid ministeriet även kan besluta om begränsningar och villkor som skall beaktas angående nämnda transportmedel,


54 c §

Närmare bestämmelser om ledsagardokumentet och förfarandet i samband med överföring av produkter enligt detta kapitel kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

Genom förordning av statsrådet kan bestämmelser utfärdas om ett förenklat förfarande som ersätter ledsagardokumentet och som iakttas då produkter som redan överlåtits för förbrukning regelbundet överförs mellan Finland och en annan medlemsstat, om det i denna andra medlemsstat bestäms eller föreskrivs att ett likadant förfarande skall tillämpas i fråga om Finland.

62 b §

Den som har överlåtit eller anskaffat produkter för konsumtion som är accisfri enligt 16 § 6 punkten, skall enligt vad Tullstyrelsen bestämmer lämna tullmyndigheten uppgifter om anskaffningen och användningen av produkterna, lagermängd och överlåtelser samt andra omständigheter som är nödvändiga för kontrollen av beskattningen.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2003.

RP 8/2003
FiUB 7/2003
RSv 15/2003

Helsingfors den 8 augusti 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.