704/2002

Given i Helsingfors den 9 augusti 2002

Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 21 augusti 1998 om fritt bildningsarbete (632/1998) den finska språkdräkten i 8 § 1 mom. 3 punkten samt 8 § 1 mom. 4 punkten och 9 § 1 mom.,

av dessa den finska språkdräkten i 9 § 1 mom. sådan den lyder i lag 1390/2001, samt

fogas till 2 § ett nytt 7 mom., till 8 § 1 mom. en ny 5 punkt och till 11 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1147/2000 och i nämnda lag 1390/2001, ett nytt 7 mom., varvid de nuvarande 7―10 mom. blir 8―11 mom., som följer:

2 §
Verksamhet som lagen omfattar

Denna lag tillämpas dessutom på huvudmannen för Snellman-korkeakoulu för verksamhet enligt ett tillstånd att driva läroanstalt som beviljats med stöd av 4 §.

8 §
Kalkylerad statsandelsgrund

Den årliga statsandelsgrunden till läroanstalter inom det fria bildningsarbetet beräknas


4) i en studiecentral, ett medborgarinstitut och ett sommaruniversitet genom att det för studiecentralen, medborgarinstitutet och sommaruniversitetet fastställda antalet undervisningstimmar multipliceras med de per undervisningstimme bestämda priserna per enhet för respektive läroanstaltsform, samt

5) i den läroanstalt som avses i 2 § 7 mom. genom att det för läroanstalten fastställda antalet studerandeveckor multipliceras med det per prestation bestämda priset per enhet, enligt vad som föreskrivs nedan.


9 §
Statsandelens belopp

Huvudmän för folkhögskolor, medborgarinstitut och sommaruniversitet beviljas statsandel till 57 procent samt huvudmän för studiecentraler och idrottsutbildningscentrer till 65 procent av det belopp som beräknats enligt 8 §. Huvudmannen för den läroanstalt som avses i 2 § 7 mom. beviljas statsandel till 57 procent av det belopp som beräknats enligt 8 §.


11 §
Pris per enhet

Priset per enhet för den läroanstalt som avses i 2 § 7 mom. är det samma som det ograderade priset per enhet för folkhögskolor. Priset per enhet minskas med det belopp som motsvarar internatets andel, enligt vad som närmare bestäms genom förordning av statsrådet. Priset per enhet kan i fråga om hyreslokaler höjas så som bestäms om folkhögskolor och idrottsutbildningscentrer i 11 mom. samt på basis av en specialuppgift som ålagts i utbildningsuppgiften, enligt vad som närmare bestäms genom förordning av statsrådet. I fråga om mervärdesskatten iakttas 13 a §.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 36/2002
KuUB 5/2002
RSv 109/2002

Helsingfors den 9 augusti 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Kulturminister
Kaarina Dromberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.