1415/2001

Given i Helsingfors den 19 december 2001

Miljöministeriets förordning om de regionala miljöcentralernas avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med miljöministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms on de regionala miljöcentralernas avgiftsbelagda prestationer, om grunderna för avgifterna samt om de avgifter som bärs upp för offentligrättsliga prestationer.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Offentligrättsliga prestationer för vilka fasta avgifter bärs upp är de prestationer som räknas upp i bilagan till detta beslut.

3 §
Prestationer som prissätts på affärs- ekonomiska grunder

Sådana avgiftsbelagda prestationer som prissätts på affärsekonomiska grunder är följande tjänster och andra prestationer som utförs på beställning eller på basis av annan uppdragsgivning:

1) undersöknings- och laboratorietjänster;

2) utbildningstjänster;

3) hydrometriska mätningar;

4) planering av datasystem samt uppbyggnad och underhåll av sådana;

5) tillverkning av apparatur och varor;

6) reparations- och transporttjänster;

7) planerings- och byggnadstjänster;

8) sakkunnigutlåtanden om dimensioneringen av öppningar till broar och trummor;

9) grundvattensundersökningar;

10) publikationer, tidningar, videoband, ljudband och andra motsvarande prestationer;

11) överlåtelse av data samt direktanvändning av datasystem;

12) informationssökning och fjärrlånetjänster;

13) försäljning och överlåtelse av nyttjanderätten till metoder, datasystem, program och andra motsvarande prestationer;

14) användning av lokaliteter som disponeras av de regionala miljöcentralerna;

15) andra än 1 2 § avsedda kopior av handlingar;

16) användning av utrustning;

17) andra motsvarande prestationer.

För internationell överlåtelse av data och publikationer uppbärs ingen avgift, om detta bygger på reciprocitet eller allmän internationell praxis och om användningen följer de allmänna villkor som den regionala miljöcentralen satt upp.

4 §
Bestämmelser om uppbörd av avgifter för offentligrättsliga prestationer

För an annullerad ansökan eller en ansökan som inte har kompletterats uppbärs av den sökande en sådan andel av avgiften enligt tabellen i bilagan som motsvarar den arbetsinsats som gjorts.

För jakande och nekande beslut uppbärs en lika stor avgift, om inte annat bestäms i tabellen i bilagan.

Från avgiften för behandling av ett ärende som en domstol på grund av besvär återsänt för behandling avdras det belopp som burits upp för den regionala miljöcentralens tidigare beslut i ärendet.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002 och är i kraft till den 31 december 2003.

För beslut i ärenden som anhängiggjorts före den 1 mars 2000 uppbärs avgiften enligt de bestämmelser som då var i kraft. Beloppet i mark ändras till euro genom division med 5,94573 och slutsumman avrundas till närmaste centbelopp. Detsamma gäller sådana beslut som ges med stöd av byggnadslagen (379/1958)

Avgift enligt denna förordning får också betalas med sedlar och metallmynt i mark fram till utgången av februari 2002. Beloppet i euro ändras då till mark genom att beloppet multipliceras med 5,94573 och slutsumman avrundas till närmaste pennibelopp.

Genom denna förordning upphävs miljöministeriets beslut av den 23 februari 2000 om de regionala miljöcentralernas avgiftsbelagda prestationer.

Helsingfors den 19 december 2001

Miljöminister
Satu Hassi

Lagstiftningsrådet
Jukka Nurmio

AVGIFTSTABELL

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.