1364/2001

Given i Helsingfors den 20 december 2001

Inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994:

1 §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten, för vilka inrikesministeriet uppbär en fast avgift enligt avgiftstabellen i bilagan till denna förordning, är följande prestationer:

1) beslut om dispens för en kommunal tjänst inom räddningsväsendet,

2) besiktning av skjutvapen och patroner samt tillstånd som hänför sig till skjutvapen,

3) tillstånd enligt 7 § ministeriets för inrikesärendena beslut om väktarutbildningen (745/1983) och prov som anordnas av bevakningsföretagsnämnden,

4) tilldelande av polisbefogenheter och tillstånd för användning av polisens emblem,

5) inrikesministeriets beslut i ett besvärsärende som högsta förvaltningsdomstolen har på ändamålsenlighetsgrund överfört till regeringen för avgörande, samt

6) intyg som utfärdas på begäran.

2 §

Avgift uppbärs också, när ett negativt beslut ges med anledning av ansökan som avses i 1 §.

3 §

Prestationer enligt 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten, som inrikesministeriet prissätter på företagsekonomiska grunder, är följande prestationer:

1) utredningar och undersökningar,

2) användning av personalen i utbildnings-, planerings- och andra sakkunniguppdrag utanför ministeriet med undantag av de fall i vilka skötseln av uppdragen stöder ministeriets avgiftsfria verksamhet,

3) biblioteks- och informationstjänster,

4) publikationer och förläggartjänster,

5) annonser och meddelanden i ministeriets publikationer,

6) elektroniska dataprodukter,

7) användning av lokaler och anläggningar som är i ministeriets besittning samt ämbetsverks- och kontorstjänster för utomstående,

8) fotokopior och andra avskrifter, samt

9) expediering och postning av handlingar och annat material på uppdrag, om dessa inte ingår i det pris som uppbärs för materialet.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002 och gäller till den 31 december 2004.

Avgifter enligt denna förordning får också betalas med sedlar eller metallmynt i mark fram till utgången av februari 2002. Priset i euro ändras då till mark genom att beloppet multipliceras med 5,94573 och slutsumman avrundas till närmaste penni.

Genom denna förordning upphävs inrikesministeriets beslut den 20 november 1996 om inrikesministeriets avgiftsbelagda prestationer (871/1996) jämte ändringar.

Helsingfors den 20 december 2001

Inrikesminister
Ville Itälä

Konsultativ tjänsteman
Ismo Atosuo

Bilaga

INRIKESMINISTERIETS AVGIFTSBELAGDA OFFENTLIGRÄTTSLIGA PRESTATIONER
Prestation Avgift
Intyg som utfärdas på begäran 8 €
Räddningsavdelningen
Dispens för en kommunal tjänst inom räddningsväsendet 151 €
Polisavdelningen
Prestationer som hänför sig till skjutvapen
Besiktning av skjutvapen, prisgrupp A (besiktningarna utförs i ministeriets lokaler) 16 €/vapen
Besiktning av skjutvapen, prisgrupp B (besiktningarna utförs i kundens lokaler och med hjälp av kundens utrustning och kunden ställer behövlig biträdande personal till besiktningsförrättarens förfogande. Antalet vapen som skall besiktas skall vara minst 30 och kunden skall ha ett godkänt kvalitetssystem) 4 €/vapen
Typbesiktning av patroner 757 €
Partibesiktning av patroner 336 €
Tillsynskontroll av en patronfabrik/kaliber 420 €
Kommersiellt förhandssamtycke 168 €
Tilläggstillstånd gällande kommersiellt förhandssamtycke 17 €
Kommersiellt införseltillstånd 168 €
Tilläggstillstånd gällande kommersiellt införseltillstånd 40 €
Kommersiellt införseltillstånd för gassprayer 168 €
Tilläggstillstånd gällande kommersiellt införseltillstånd för gassprayer 40 €
Kommersiellt överföringstillstånd 123 €
Tilläggstillstånd gällande kommersiellt överföringstillstånd 17 €
Kommersiellt utförseltillstånd 123 €
Tilläggstillstånd gällande kommersiellt utförseltillstånd 40 €
Kommersiellt transiteringstillstånd 123 €
Tilläggstillstånd gällande kommersiellt transiteringstillstånd 40 €
Kommersiellt utförseltillstånd för gassprayer 123 €
Tilläggstillstånd gällande kommersiellt utförseltillstånd för gassprayer 40 €
Kommersiellt transiteringstillstånd för gassprayer 123 €
Tilläggstillstånd gällande kommersiellt transiteringstillstånd för gassprayer 40 €
Övriga prestationer
Tillstånd enligt 7 § ministeriets för inrikesärendena beslut om väktarutbildningen (745/1983) 168 €
Deltagande i prov som anordnas av bevakningsföretagsnämnden 101 €
Tilldelande av polisbefogenheter 84 €
Tillstånd för användning av polisens emblem 40 €
Inrikesministeriets beslut i ett besvärsärende som högsta förvaltningsdomstolen har på ändamålsenlighetsgrund överfört till regeringen för avgörande 168 €

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.