1316/2001

Given i Helsingfors den 13 december 2001

Arbetsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer inom arbetsförvaltningen

I enlighet med arbetsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om avgiftsbelagda prestationer inom arbetsförvaltningen och om grunderna för avgifterna för dem.

Med arbetsförvaltningen avses i denna förordning arbetsministeriet, riksförlikningsmännens byrå, minoritetsombudsman byrå, regional- och lokalförvaltningen för arbetskraftsärenden, arbetskraftsinstitutet, de statliga förläggningarna samt arbetsrådet.

2 §
Offentligrättsliga prestationer

Sådana avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och för vilka arbetsförvaltningen tar ut fasta avgifter som motsvarar självkostnadsvärdet är

1) registrering av personalfonder 235 euro,

2) registrering av en personalfonds stadgeändring 168 euro,

3) andra ändringar i registret över personalfonderna än sådana som nämns i 1 och 2 punkten 34 euro,

4) utdrag ur personalfondsförteckningen 10 euro, samt

5) utdrag ur personalfondsförteckningen och stadgarna 20 euro.

3 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Sådana övriga prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och som arbetsförvaltningen prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) andra specialtjänster som gäller rekrytering eller minskning av personal samt utveckling av personalen och arbetsorganisationen än de som nämns i 7 § 3 mom. förordningen om arbetskraftsservice (1251/1993)

2) uthyrning av personal,

3) särskilda meddelanden eller tillkännagivanden som publiceras i arbetsförvaltningens riksomfattande, regionala eller lokala informationsmedier,

4) överlåtelse av lokaler och anordningar som är i arbetsförvaltningens besittning till utomstående användare,

5) rehabiliterings-, utbildnings-, utvecklings-, konsult- och andra sakkunnigtjänster,

6) överlåtande av användningsrätt till psykologiska test och andra metoder, datasystem, program eller motsvarande samt utlämnande av uppgifter ur datasystem med undantag av uppgifter i anslutning till avgiftsfri verksamhet,

7) information och rådgivning som gäller andra myndigheters och sammanslutningars prestationer och som främst betjänar verksamheten vid dessa,

8) inkvartering som arbetskraftsinstitutet erbjuder och andra tjänster som tillhandahålls i samband med kurser och som inte har anknytning till genomförandet av arbetsförvaltningens årliga personalutbildningsprogram,

9) publikationer,

10) undersökningar, utredningar och statistiktjänster,

11) kontors- och ämbetsverkstjänster,

12) fotokopior och andra avskrifter,

13) sändande av material vilket baserar sig på uppdrag, om detta inte ingår i priset för materialet,

14) skötsel på uppdrag av arbetsgivaren och för arbetsgivarens räkning av den betalningsrörelse som gäller förskottsinnehållningar enligt lagen om förskottsuppbörd (418/1959), arbetsgivares socialskyddsavgift och andra avgifter som arbetsgivaren skall betala på basis av arbetsförhållande,

15) löneräkning och löneutbetalning på uppdrag av arbetsgivaren och för arbetsgivarens räkning för företag med färre än tio anställda, samt

16) rådgivning till arbetsgivare angående skötseln av betalningsrörelse samt löneräkning och löneutbetalning.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002 och gäller till den 31 december 2003.

Betalningar enligt denna betalningsförordning kan till slutet av februari 2002 också betalas genom att som betalningsmedel använda sedlar och metallmynt i mark. Härvid ändras priset i euro till markbelopp genom att multiplicera priset med talet 5.94573 och avrunda slutsumman till närmaste penni.

Helsingfors den 13 december 2001

Arbetsminister
Tarja Filatov

Överinspektör
Sinikka Hyyppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.