1298/2001

Given i Helsingfors den 12 december 2001

Statsrådets förordning om ränta på vissa landsbygdsnäringslån

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 69 § 2 mom. lagen den 12 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) och 26 § 3 mom. landsbygdsnäringslagen av den 28 december 1990 (1295/1990), sådan den lyder i lagen 572/1997:

1 §

På statliga lån som under åren 1991―1995 beviljats enligt landsbygdsnäringslagen (1295/1990) skall från den 1 januari 2002 betalas den ränta som skall ha betalats på lånet eller utan betalningslättnader borde ha betalats den 31 december 1995. Om dock räntan har varit över fem procent, skall en ränta på fem procent betalas på lånet.

2 §

Vad som i 1 § bestäms om räntans storlek tillämpas inte på lån, vars ränta har ändrats vid förfarande enligt lagen om företagssanering (47/1993), lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993), 29 eller 29 b § landsbygdsnäringslagen eller 6 eller 11 kap. lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000) under den tid som den ränteändring som godkänts vid förfarandet är i kraft.

Om räntan har ändrats för viss tid, förändras den årliga ändrade räntan efter utgången av denna tid till den nivå på vilken räntan enligt 1 § utan ändring av räntan skulle ha befunnit sig den 1 januari 2002.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Helsingfors den 12 december 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Katriina Pessa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.