1206/2001

Given i Helsingfors den 13 december 2001

Lag om storleken av den försäkrades sjukförsäkringspremie, arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och arbetsgivares folkpensionsavgift

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens tillämpningsområde

I denna lag bestäms om storleken av den försäkrades sjukförsäkringspremie och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift som avses i 32 § sjukförsäkringslagen (364/1963) samt av arbetsgivares folkpensionsavgift som avses i 3 § folkpensionslagen (347/1956).

2 §
Den försäkrades sjukförsäkringspremie

Storleken av den försäkrades sjukförsäkringspremie är 1,50 procent av den inkomst som avses i 33 § sjukförsäkringslagen.

3 §
Pensionstagarens sjukförsäkringspremie

Hos en försäkrad som får pensionsinkomst uppbärs, utöver vad som i 2 § bestäms om premien, i sjukförsäkringspremie 0,40 procent av den inkomst som avses i 33 § sjukförsäkringslagen. Denna höjning av sjukförsäkringspremien är dock högst 0,40 procent av den skattepliktiga pensionsinkomsten.

4 §
Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift erläggs på basis av den lön och arbetsinkomst som avses i 1 § 1 mom. lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/1963). Avgiften är följande:

1) hos privata arbetsgivare och hos sådana statliga affärsverk på vilka tillämpas lagen om statens affärsverk (627/1987) 1,60 procent,

2) hos kommuner och samkommuner samt kommunala affärsverk 1,60 procent,

3) hos den evangelisk-lutherska kyrkan samt dess församlingar och kyrkliga samfälligheter 1,60 procent,

4) hos ortodoxa kyrkosamfundet och dess församlingar 1,60 procent,

5) hos landskapet Åland 2,85 procent, och

6) hos staten och dess inrättningar 2,85 procent.

5 §
Arbetsgivares folkpensionsavgift

Arbetsgivares folkpensionsavgift erläggs på basis av den lön och arbetsinkomst som avses i 1 § 1 mom. lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift. Avgiften är följande:

1) hos privata arbetsgivare och hos sådana statliga affärsverk på vilka tillämpas lagen om statens affärsverk

a) 1,35 procent i avgiftsklass I,

b) 3,55 procent i avgiftsklass II,

c) 4,45 procent i avgiftsklass III,

2) hos kommuner och samkommuner samt kommunala affärsverk 2,40 procent,

3) hos den evangelisk-lutherska kyrkan samt dess församlingar och kyrkliga samfälligheter 2,40 procent,

4) hos ortodoxa kyrkosamfundet och dess församlingar 2,40 procent,

5) hos landskapet Åland 3,95 procent, och

6) hos staten och dess inrättningar 3,95 procent.

Avgiftsklassen för arbetsgivares folkpensionsavgift bestäms utifrån de normala avskrivningar som de har uppgivit i skattedeklarationen för beskattningen för det näst närmaste skatteåret före kalenderåret och som de har gjort på anskaffningsutgifterna för förslitning underkastade anläggningstillgångar och utifrån de löner som de utbetalat under samma skatteår. Har beskattning inte verkställts för skatteåret i fråga, används uppgifterna från beskattningen för det föregående skatteåret. Till avgiftsklass II för arbetsgivares folkpensionsavgift hör privata arbetsgivare som idkar affärsverksamhet och som är skyldiga att betala inkomstskatt till staten samt i 4 § 1 mom. 1 punkten inkomstskattelagen (1535/1992) avsedda näringssammanslutningar som idkar affärsverksamhet, om beloppet av avskrivningarna är större än 50 500 euro och samtidigt utgör minst 10 och högst 30 procent av de löner som de utbetalat. Arbetsgivare och näringssammanslutningar som idkar affärsverksamhet hör till avgiftsklass III, om beloppet av avskrivningarna är större än 50 500 euro och samtidigt utgör över 30 procent av de löner som betalats ut. Övriga privata arbetsgivare hör till avgiftsklass I.

Vad som i 2 mom. bestäms om privata arbetsgivare gäller på motsvarande sätt sådana statliga affärsverk på vilka tillämpas lagen om statens affärsverk.

6 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

För arbetsgivare som avses 5 § 1 mom. 1―4 punkten är folkpensionsavgiften dock mellan den 1 januari och den 28 februari 2002 hos privata arbetsgivare 2,00 procent i avgiftsklass I, 4,00 procent i avgiftsklass II och 4,90 procent i avgiftsklass III samt 3,15 procent hos kommuner, samkommuner och kommunala affärsverk, den evangelisk-lutherska kyrkan samt dess församlingar och kyrkliga samfälligheter samt hos ortodoxa kyrkosamfundet och dess församlingar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 150/2001
ShUB 31/2001
RSv 151/2001

Helsingfors den 13 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.