917/2001

Given i Helsingfors den 26 oktober 2001

Lag om ändring av lagen om påförande av accis

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 29 december 1994 om påförande av accis (1469/1994) 40 § 2 mom., och

ändras 16 § 7 a-punkten, 32 § 1 mom. 1 punkten och 33 §,

av dessa lagrum 16 § 7 a-punkten sådan den lyder i lag 1265/1996 och 33 § sådan den lyder i lag 1016/1998, som följer:

16 §

Accisfria är


7 a) enligt vad som föreskrivs genom förordning av statsrådet, produkter som för officiellt bruk överlåts till någon av Europeiska gemenskapernas institutioner i Finland, om produkternas anskaffningspris inklusive accis är sammanlagt minst 80 euro, samt produkter som levereras till en sådan institution inom Europeiska gemenskaperna som är placerad i en annan medlemsstat, under samma förutsättningar som de under vilka accisfrihet beviljas i placeringsstaten,


32 §

Accis kan höjas (accisförhöjning)

1) med minst 10 och högst 2 500 euro om den accisskyldige utan giltigt skäl avgett deklaration, lämnat annan uppgift eller ingett handling efter föreskriven tid, och med högst 3 500 euro om deklarationen avgetts, annan uppgift lämnats eller handling ingetts först efter uppmaning eller om det finns en mindre brist i dem och den accisskyldige inte följt uppmaning att avhjälpa bristen,


33 §

Om det förfarande som avses i 32 § 1 mom. 1―3 punkten gäller sådan accisbeskattning vid vilken accis inte påförs eller vid vilken accisbeloppet är ringa och accisförhöjning inte har fastställts eller om deklarationsskyldigheten eller någon annan skyldighet enligt denna lag eller enligt respektive lag om accis eller enligt förordning av statsrådet som utfärdats med stöd av någon av dessa lagar eller enligt ett beslut eller en föreskrift av tullmyndigheten som baserar sig på dessa bestämmelser har försummats, kan i felavgift påföras minst 20 och högst 5 000 euro.

Om bristfälliga eller felaktiga uppgifter har lämnats för erhållande av accisåterbäring, kan i felavgift påföras minst 20 och högst 8 000 euro.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 91/2001
FiUB 12/2001
RSv 101/2001

Helsingfors den 26 oktober 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.