728/2001

Given i Helsingfors den 17 augusti 2001

Lag om ändring av lagen om betalning av fronttillägg utomlands

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 25 november 1988 om betalning av fronttillägg utomlands (988/1988) 3 § 1 mom., 10 § och 12 § 2 mom., av dessa lagrum 10 § sådan den lyder i lag 282/1999, som följer:

3 §

Fronttillägget är 473,88 euro om året.


10 §

Om inte något annat bestäms i denna lag, iakttas dessutom i tillämpliga delar 35 § 1 och 2 mom., 37, 40, 73, 73 a, 73 b, 74, 74 b, 79, 81―86, 88 och 88 a § folkpensionslagen samt lagen om folkpensionsindex (456/2001).

12 §

De belopp som anges i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindexet enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalas ut i januari 2001 beräknas.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001.

Fronttillägg kan utan nytt beslut ändras så att de stämmer överens med denna lag. Ett skriftligt beslut ges dock på begäran.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 92/2001
ShUB 21/2001
RSv 89/2001

Helsingfors den 17 augusti 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.