70/2001

Given i Helsingfors den 26 januari 2001

Lag om ändring av 10 e § lagen om arbetsrådet och om undantagstillstånd inom arbetarskyddet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 2 augusti 1946 om arbetsrådet och om undantagstillstånd inom arbetarskyddet (608/1946) 10 e § 1 mom., sådant det lyder i lag 26/1979, som följer:

10 e §

Har en undantagstillståndssektions beslut inte underställts arbetsrådet för granskning, kan ändring däri sökas hos arbetsrådet genom skriftliga besvär. Besvärsrätt har den som ansökt om undantagstillstånd samt arbetsgivaren, oberoende av om denne inte är sökande, samt arbetarskyddsfullmäktigen och huvudförtroendemannen eller yrkesgruppens förtroendeman som för ifrågavarande arbetstagares del har huvudförtroendemans ställning. Finns det inte på arbetsplatsen någon förtroendeman som valts enligt kollektivavtal, har det förtroendeombud som avses i 13 kap. 3 § arbetsavtalslagen (55/2001) i stället besvärsrätt. Finns det inte någon sådan arbetstagarrepresentant på arbetsplatsen, har varje arbetstagare som beslutet gäller besvärsrätt.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2001.

Helsingfors den 26 januari 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Filatov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.