16/2001

Given i Helsingfors den 11 januari 2001

Handels- och industriministeriets förordning om prissättningen av handels- och industriministeriets samt TE-centralernas avgiftsbelagda utvecklingstjänster

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992):

1 §
Avgiftsbelagda utvecklingstjänster

Handels- och industriministeriets samt TE-centralernas företagsavdelningars företagarutbildning, produktifierade sakkunnigtjänster samt regionala projekt för utveckling av näringarna och andra utvecklingstjänster för små och medelstora företag prissätts på företagsekonomiska grunder i enlighet med vad som bestäms i denna förordning.

2 §
Prissättningen av rådgivnings-, utbildnings-, konsulterings- och andra utvecklingstjänster

För rådgivnings-, utbildnings-, konsulterings- och andra utvecklingstjänster, som grundar sig på ett uppdrag som handels- och industriministeriet eller TE-centralernas företagsavdelningar har fått och som finansieras med ett anslag som under moment 32.10.22 (Arbetskrafts- och näringscentralernas omkostnader) och moment 32.30.62 (Statlig medfinansiering för handels- och industriministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar) i statsbudgeten har anslagits för den nationella medfinansieringen av projekt som delfinansieras av Europeiska socialfonden, tas in en avgift som är lägre än kostnaderna för utförandet av prestationen.

När prestationer som avses i 1 mom. utförs, skall för de enskilda prestationerna fastställas sådana avgifter att de under statsbudgetens tillämpningsår sammanräknade medför intäkter som täcker minst en sjättedel av det belopp som i detta syfte för de utgifter som utförandet av prestationerna medför anvisats under moment 32.10.22 och moment 32.30.62 i statsbudgeten för året i fråga.

3 §
Prissättningen av övriga avgiftsbelagda tjänster

För övriga tjänster som baserar sig på uppdrag som handels- och industriministeriet eller TE-centralernas företagsavdelningar har fått och som finansieras med anslaget på moment 32.10.22 (Arbetskrafts- och näringscentralernas omkostnader) i statsbudgeten skall en avgift fastställas som motsvarar minst kostnaderna för verksamheten.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2001.

Genom denna förordning upphävs handels- och industriministeriets beslut av den 2 februari 1998 (dnr 6/023/98).

Helsingfors den 11 januari 2001

Handels- och industriminister
Sinikka Mönkäre

Överinspektör
Sirpa Alitalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.