1147/2000

Given i Helsingfors den 21 december 2000

Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 21 augusti 1998 om fritt bildningsarbete (632/1998) 11 § 1 och 9 mom. samt 12 och 30 § som följer:

11 §
Pris per enhet

Vederbörande ministerium bestämmer priserna per enhet per studerandevecka, studerandedygn, studerandedag, undervisningstimme och studiecirkeltimme för det följande året. Priserna per enhet bestäms enligt den beräknade kostnadsnivån för finansåret.


Under andra år än de som avses i 2―5 mom. bestäms priset per enhet så att det är lika med priset per enhet för det föregående året.


12 §
Förändringen i kostnadsnivån samt i verksamhetens omfattning och art

Vid beräkningen av priserna per enhet beaktas förändringen i kostnadsnivån samt i verksamhetens omfattning och art med iakttagande i tillämpliga delar av 3 § 1 och 2 punkten samt 4 § lagen om statsandelar till kommunerna (1147/1996).

Om kostnadsnivån har förändrats väsentligt jämfört med den nivå på basis av vilken driftskostnadernas pris per enhet har bestämts, kan vederbörande ministerium beakta detta vid bestämmandet av priset per enhet för det följande året.

30 §
Priserna per enhet för medborgarinstitut och idrottsutbildningscentrer 2001 och 2002

Om fastställandet av priserna per enhet för 2001 och 2002 vid medborgarinstituten gäller i tillämpliga delar 65 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998).

Priserna per enhet för riksomfattande idrottsutbildningscentrer för 2001 beräknas så att det för 2000 bestämda priset per enhet, justerat med förändringen i kostnadsnivån, höjs med fem procent. För 2002 beräknas priserna per enhet så att det för 2001 bestämda priset per enhet, justerat med förändringen i kostnadsnivån, höjs med tre procent.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 138/2000
FvUB 20/2000
RSv 210/2000

Helsingfors den 21 december 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Region- och kommunminister
Martti Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.