626/2000

Given i Helsingfors den 30 juni 2000

Lag om ändring av lagen om statens familjepensioner

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 31 december 1968 om statens familjepensioner (774/1968) 14 § 2 mom. och 17 a §, sådan den lyder i lag 569/1975, samt

ändras 12 § 5 mom. och 17 §,

dessa lagrum sådana de lyder i lag 1530/1993, som följer:

12 §

När familjepension betalas ut som ett engångsbelopp skall 15 § 5 mom. lagen om statens pensioner iakttas i tillämpliga delar. Som ett engångsbelopp kan statskontoret likaså betala ut en familjepension eller en pension som understiger 67,01 mark (enligt indextalet år 2000) och som med stöd av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemet för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjer flyttar inom gemenskapen betalas från Finland till ett barn i form av skillnaden mellan de förmåner som barnet skulle ha rätt till från Finland och de förmåner som barnets bosättningsland har beviljat. Engångsbeloppet beräknas enligt grunder som fastställs av social- och hälsovårdsministeriet. Ovan nämnda belopp justeras årligen vid ingången av januari månad enligt det indextal som fastställs för tillämpning av första meningen i 9 § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare.

17 §

Om förmånstagaren på grund av ålder, skada, sjukdom eller av någon annan orsak är oförmögen att själv ansöka om förmånen eller att i övrigt sköta sina ärenden som gäller förmånen samt saknar personen i fråga en intressebevakare, kan en av statskontoret godkänd nära anhörig till personen eller någon annan som huvudsakligen har dragit försorg om personen på dennes vägnar föra talan i ärenden som gäller förmåner enligt denna lag.

En förmån enligt denna lag betalas till den förmånstagare till vilken den har beviljats, om inte något annat bestäms i lag. Angående betalning av en förmån till någon som har en intressebevakare gäller i tillämpliga delar vad som bestäms i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999). Angående betalning av en förmån enligt denna lag gäller dessutom vad som i 17 § 3 mom., 17 a § och 17 b § 3, 4 och 6 mom. lagen om statens pensioner bestäms om förmåner som avses i lagen om statens pensioner.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

Lagens 12 § 5 mom. tillämpas också på familjepension som har börjat innan lagen träder i kraft.

Om förmånstagarens förmån när denna lag träder i kraft betalas till en förmyndare, vårdnadshavare eller god man eller någon annan person som statskontoret godkänt eller någon annan instans, fortsätter utbetalningen av förmånen till denna person eller instans tills statskontoret har fått ett meddelande om någon annan intressebevakare som har rätt att lyfta förmånstagarens förmån.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 41/2000
ShUB 13/2000
RSv 75/2000

Helsingfors den 30 juni 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Osmo Soininvaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.