507/2000

Givet i Helsingfors den 11 februari 2000

Lag om Energimarknadsverket

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Uppgifter

För tillsynen över el- och naturgasmarknaden samt för främjande av en fungerande elmarknad och naturgasmarknad finns Energimarknadsverket.

Energimarknadsverket har till uppgift att vara verksamt som den elmarknadsmyndighet som avses i elmarknadslagen (386/1995) och den naturgasmarknadsmyndighet som avses i naturgasmarknadslagen (508/2000). Ämbetsverket sköter de myndighetsuppgifter som anges i elmarknadslagen och naturgasmarknadslagen och bestäms med stöd av dem samt främjar verksamheten på elmarknaden och naturgasmarknaden.

Energimarknadsverket kan dessutom ges andra uppgifter som lämpar sig för dess verksamhetsområde enligt vad som bestäms särskilt.

2 §
Administrativ ställning

Styrningen och övervakningen av Energimarknadsverket ankommer på handels- och industriministeriet.

3 §
Direktören

Chef för Energimarknadsverket är en direktör, om vars uppgifter och utnämnande bestäms genom förordning.

4 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om Energimarknadsverkets uppgifter, organisation, förvaltning och personal utfärdas genom förordning.

5 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Genom denna lag upphävs

1) lagen den 17 mars 1995 om elmarknadscentralen (387/1995),

2) förordningen den 24 mars 1995 om ikraftträdande av lagen om elmarknadscentralen (443/1995), samt

3) förordningen den 24 mars 1995 om elmarknadscentralen (444/1995) jämte ändringar.

Det som i annan lagstiftning bestäms om elmarknadscentralen gäller sedan denna lag har trätt i kraft Energimarknadsverket.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 43/1999
EkUB 12/1999
RSv 93/1999

Helsingfors den 11 februari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.