257/2000

Given i Helsingfors den 1 mars 2000

Statsrådets förordning om utrikesministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat vid föredragning från utrikesministeriet, föreskrivs med stöd av 10 § 2 mom. och 12 § 2 mom. lagen den 30 mars 1922 om statsrådet (78/1922) samt 19 § 2 mom. lagen den 25 februari 2000 om utrikesförvaltningen (204/2000),

av dessa lagrum 10 § 2 mom. lagen om statsrådet sådant det lyder i lag 1120/1993 och 12 § 2 mom. sådant det lyder i lag 145/2000:

1 §
Ministeriets organisation och arbetsordning

I utrikesministeriets arbetsordning bestäms om ministeriets organisation, verksamhetsenheternas uppgifter, ledningen av ministeriet, tjänstemännens uppgifter och vikarier, beredningen av ärenden och vem som skall avgöra ett ärende samt om övrig intern förvaltning.

2 §
Biträdande organ

I anslutning till ministeriet finns en gallrings- och utbildningsnämnd, en ersättningsnämnd för utrikesrepresentationen och en nämnd för utlandshälsovård.

I anslutning till ministeriet kan även finnas andra biträdande organ enligt vad som bestäms särskilt.

3 §
Ministeriets personal

I uppgifter vid utrikesministeriet tjänstgör tjänstemän i utrikesförvaltningens gemensamma tjänster. Vid ministeriet kan dessutom finnas personal i arbetsavtalsförhållande och praktikanter.

4 §
Förordnande att sköta en uppgift vid ministeriet

Om de uppgifter vid ministeriet till vilka innehavarna förordnas av republikens president bestäms i lagen om utrikesförvaltningen (204/2000).

Statsrådet förordnar avdelningscheferna, linjecheferna och konsultativa tjänstemännen till deras uppgifter samt cheferna för verksamhetsenheter som lyder direkt under statssekreteraren till deras uppgifter, om inte något annat bestäms.

Innehavarna av övriga uppgifter vid ministeriet förordnas av utrikesministeriet.

5 §
Behörighetsvillkor för vissa uppgifter

Till uppgiften som avdelningschef, linjechef, biträdande protokollchef och konsultativ tjänsteman samt till uppgiften som chef för en verksamhetsenhet som lyder direkt under statssekreteraren förordnas ett utrikesråd.

Till avdelningschef, linjechef och konsultativ tjänsteman vid avdelningen för utvecklingssamarbete samt till linjechef för en linje som är gemensam för flera avdelningar och huvudsakligen handhar biståndsfrågor kan även förordnas ett biståndsråd som har en tjänsteställning som motsvarar utrikesråd. Till linjechef för press- och kulturavdelningen kan även ett pressråd förordnas.

Till uppgiften som chef för någon annan verksamhetsenhet än en sådan som avses i 1 och 2 mom. förordnas en allmän tjänsteman som innehar en tjänst som utrikessekreterare eller en motsvarande eller högre tjänst, eller en specialtjänsteman som har för uppgiften lämplig högre högskoleexamen.

Behörighetsvillkor i uppgiften som avdelningschef är dessutom förtrogenhet med verksamheten inom förvaltningsområdet samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap, i de övriga uppgifter som nämns i 1 mom. förtrogenhet med verksamheten inom förvaltningsområdet och i praktiken visad ledarförmåga samt i de uppgifter som nämns i 3 mom. lämplighet för ledaruppgifter.

Uppgiften som chef för en linje eller enhet vid ministeriet kan höra till en tjänstemans uppgifter även direkt på grundval av tjänsten enligt vad som bestäms i ministeriets arbetsordning.

6 §
Vissa tjänstemäns rätt att förbehålla sig beslutanderätt

Utöver vad som någon annanstans bestäms om tjänstemäns rätt att förbehålla sig beslutanderätten kan en linjechef och en chef för någon annan verksamhetsenhet vid ministeriet förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende som annars skall avgöras av en underlydande.

7 §
Titlar

Den linjechef som sköter personalfrågorna har titeln personaldirektör.

8 §
Hänvisningsbestämmelse

Om inte något annat bestäms gäller beträffande ministeriet vad som bestäms i reglementet för statsrådet.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 2 mars 2000.

Helsingfors den 1 mars 2000

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Lagstiftningssekreterare
Ari Rouhe

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.