964/1999

Given i Helsingfors den 22 oktober 1999

Lag om ändring av 7 § lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 26 juli 1993 om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/1993) 7 § 1 mom. 4 punkten, sådan den lyder i lag 901/1998, samt

fogas till 7 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 1651/1995, 889/1996 och 153/1999 samt i nämnda lag 901/1998, en ny 4 a-punkt som följer:

7 §
Befrielse från betalningsskyldighet

Befriade från att betala avgifter enligt denna lag är


4) kommunala myndigheter som sköter socialärenden i ärenden som gäller social- väsendet, förmyndarverksamheten eller besöksförbud,

4 a) myndigheter som nämns i 84 § 2 och 3 mom. lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) i ärenden som gäller förmyndarverksamhet,Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 45/1999
LaUB 3/1999
RSv 29/1999

Helsingfors den 22 oktober 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.