762/1999

Given i Nådendal den 24 juni 1999

Lag om ändring av lagen om påförande av accis

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 29 december 1994 om påförande av accis (1469/1994) 75 § 2 mom. samt

ändras 19 § 2 mom. och 20 §,

av dessa lagrum 20 § sådan lyder i lagarna 900/1995 och 1265/1996 som följer:

19 §

Tobaksprodukter och alkoholdrycker som en i 1 mom. avsedd person påvisar ha skaffats beskattade i en annan medlemsstat är dock accisfria enligt vad som bestäms i 18 §.

20 §

Accisfria är produkter som säljs för att medföras som resgods på fartyg eller luftfartyg i yrkesmässig internationell trafik under en sådan resa utanför gemenskapen under vilken passagerarna har möjlighet att stiga av fartyget eller luftfartyget.

Accisfria är produkter som säljs i en skattefri butik på en flygplats till en passagerare som reser utanför gemenskapen för att medföras som resgods. Med skattefri butik avses ett i 7 § 2 punkten nämnt skattefritt lager.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

Lagen tillämpas på produkter som efter lagens ikraftträdande utlämnas från skattefritt lager, mottas från en annan medlemsstat, införs från ett område utanför gemenskapen eller som innehas i Finland i kommersiellt syfte.

RP 6/1999
StaUB 1/1999
RSv 6/1999

Nådendal den 24 juni 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.