562/1999

Given i Helsingfors den 30 april 1999

Lag om de tekniska kraven på anordningar inom räddningsväsendet och brandsäkerheten för produkter

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

I denna lag bestäms om åtgärder som syftar till att säkerställa att

1) de produkter som avses i lagen inte ger upphov till brandfara,

2) den materiel, de anordningar och den skyddsutrustning som är avsedd att säkra brand- eller personskyddet eller att användas inom räddningsväsendet lämpar sig för sitt ändamål samt är i funktionsdugligt skick och att

3) de viktigaste tekniska systemen och anordningarna som används inom räddningsväsendet är kompatibla.

2 §
Tekniska bestämmelser om produkterna

Det ministerium som svarar för räddningsväsendet kan vid behov utfärda bestämmelser som gäller egenskaper, funktion, bruksanvisningar och anvisningar för underhåll samt märkning av eller uppgifter om

1) skyltar och säkerhetsmärkningar för utgångar samt säkerhets- och signalbelysning,

2) branddetektorer och detektorer som varnar för fara för någon annan olycka samt larmanordningar,

3) brandsläcknings-, räddnings- och bekämpningsmateriel och bekämpningsanordningar,

4) skyddsutrustning och skyddsredskap för räddningspersonal och för dem som skall räddas,

5) utrustning och anordningar i skyddsrum,

6) andra med produkter som avses i 1―5 punkten jämförbara produkter, samt om

7) produkter som orsakar brandfara eller påverkar brandsäkerheten.

Det ministerium som svarar för räddningsväsendet kan vid behov också utfärda bestämmelser som gäller användningen av eller det sätt på vilket de produkter som avses i 1 mom. skall användas.

3 §
Påvisande av att produkten överensstämmer med kraven

Den som tillverkar eller importerar en produkt skall kunna visa att produkten uppfyller de krav som ställs i de bestämmelser som avses i 2 § 1 mom. Om de uppgifter som behövs för att visa att kraven uppfylls föreskrivs närmare i vederbörande bestämmelse.

Vid påvisande av att en produkt uppfyller kraven kan av bedömningsorgan utförda tester, besiktningar och andra förfaranden för visande av överensstämmelse användas på det sätt som närmare föreskrivs i vederbörande bestämmelse.

Det ministerium som svarar för räddningsväsendet utser bedömningsorganet för viss tid.

4 §
Produktmärkningar

För att visa att en produkt uppfyller kraven kan produkten märkas, om så bestäms.

5 §
Planering, installation, underhåll och granskning av anordningar

Det ministerium som svarar för räddningsväsendet kan utfärda bestämmelser eller meddela anvisningar som gäller planering, installation, underhåll och granskning av brandlarm-, larm- och släckningsanordningar som kopplas till allmänna larmcentraler genom telekommunikationsförbindelse. Ministeriet kan också utfärda bestämmelser om underhåll och besiktning av handbrandsläckare.

De som utför installation och underhåll på anordningar (installationsaffärer) samt underhåll och besiktning av handbrandsläckare (handbrandsläckaraffärer) skall innan verksamheten inleds lämna en anmälan för tillsynsändamål till säkerhetsteknikcentralen och utse en ansvarig person. Den ansvariga personen skall vara den som utövar verksamheten eller en heltidsanställd vid affären. Anmälan skall innehålla uppgifter om verksamhetsutövaren, den ansvariga personen, verksamheten och arbetsredskapen enligt vad det ministerium som svarar för räddningsväsendet närmare bestämmer.

I bestämmelserna kan behörighetsvillkor som gäller utbildning, arbetserfarenhet, förhör för att fastställa behörigheten och andra liknande omständigheter ställas för den ansvariga personen. Säkerhetsteknikcentralen eller någon annan som ministeriet förordnar utfärdar ett behörighetsintyg för den person som uppfyller behörighetsvillkoren. Intyget skall förnyas med jämna mellanrum.

6 §
Godkännande av besiktningsorgan

Säkerhetsteknikcentralen skall godkänna de besiktningsorgan som inspekterar brandlarm- och släckningsanordningar. För att ett besiktningsorgan skall godkännas skall det vara funktionellt och ekonomiskt oberoende, ha en ansvarsförsäkring och förfoga över tillräckligt med yrkeskunnig personal samt de system, anordningar och redskap som verksamheten förutsätter, så som det ministerium som svarar för räddningsväsendet närmare bestämmer om dem.

Till ansökan skall fogas handlingar som visar att de i 1 och 2 mom. bestämda kraven uppfylls, och i handlingarna skall ingå ett intyg eller utlåtande av mätteknikcentralen eller motsvarande organisation eller något annat intyg eller utlåtande som säkerhetsteknikcentralen anser vara tillräckligt om att de ovan nämnda kraven uppfylls.

Godkännande kan ges på viss tid. Säkerhetsteknikcentralen kan för godkännandet ställa krav, begränsningar och andra villkor som gäller besiktningsorganets verksamhet.

Besiktningsorganet skall underrätta säkerhetsteknikcentralen om sådana ändringar i sin verksamhet som kan påverka uppfyllandet av villkoren för godkännande.

7 §
Myndigheternas register

Säkerhetsteknikcentralen skall föra en förteckning över de installationsaffärer och handbrandsläckaraffärer som gjort anmälan med stöd av denna lag samt över godkända besiktningsorgan. Den som utfärdar behörighetsintyg skall föra en förteckning över de behörighetsintyg som utfärdats med stöd av denna lag. Förteckningarna kan publiceras och ur dem skall uppgifter lämnas ut med iakttagande av vad som bestäms om offentlighet för myndigheternas verksamhet.

På en förteckning som förs med stöd av denna paragraf tillämpas personuppgiftslagen (523/1999) och i förteckningen skall införas den registrerade personens, affärens eller inrättningens namn samt behövlig kontaktinformation. I fråga om en affär och inrättning införs motsvarande uppgifter också om ägaren eller innehavaren samt den ansvariga person som avses i 5 §. Dessutom införs i förteckningen i denna lag avsett behörighetsintyg eller godkännande samt dess grund och giltighetstid.

Anteckning om att verksamheten upphört skall införas i förteckningen. Uppgifterna om nedlagd verksamhet arkiveras på det sätt som säkerhetsteknikcentralen bestämmer så att utredningen av frågor som gäller det rättsliga ansvaret inte försvåras och med hänsyn till vad som i 9 § 2 mom. personuppgiftslagen bestäms om principerna som gäller uppgifternas art.

8 §
Samordning av larm-, telekommunikationsoch informationssystemen

Det ministerium som svarar för räddningsväsendet kan vid behov utfärda bestämmelser som är nödvändiga för att inom räddningsverksamheten och befolkningsskyddet säkerställa att larm- och kommunikationssystemen och kommunikationsanordningarna, datatrafikförbindelserna samt de system och anordningar som har samband med dem är funktionellt kompatibla.

9 §
Tillsyn

Tillsynen över bedömningsorgan som avses i 3 § 3 mom. och över att de bestämmelser som utfärdats med stöd av 8 § iakttas sköts av det ministerium som svarar för räddningsväsendet, och den övriga tillsynen sköts av säkerhetsteknikcentralen (tillsynsmyndigheter).

Ministeriet kan i enskilda fall förbehålla sig rätten att avgöra ett ärende som enligt 1 mom. hör till säkerhetsteknikcentralen.

Den kommunala räddningsmyndigheten skall till tillsynsmyndigheten göra anmälan om sådana produkter eller anordningar som strider mot bestämmelserna och som räddningsmyndigheten observerat vid brandsyn eller annars i sin verksamhet.

10 §
Förbud och tvångsmedel

Om en produkt som avses i 2 § 1 mom. inte uppfyller de krav som ställs på den i en bestämmelse som utfärdats med stöd av denna lag har tillsynsmyndigheten rätt att

1) temporärt eller permanent förbjuda försäljning eller annan överlåtelse av produkten,

2) kräva att produkten ändras så att den uppfyller kraven, och att

3) ålägga produktens tillverkare eller importör att offentligt informera om en fara som har samband med produkten, eller själv informera därom på tillverkarens eller importörens bekostnad.

Om en produkt som avses i 2 § 1 mom. inte används i enlighet med bestämmelser som utfärdats med stöd av 2 § 2 mom., skall tillsynsmyndigheten uppmana den som innehar produkten att avhjälpa bristerna och försummelserna inom en utsatt tid eller förbjuda användningen av produkten.

Om ett bedömningsorgan som avses i 3 § förfar felaktigt eller inte uppfyller de krav som ställts, skall ministeriet uppmana organet att avhjälpa bristen inom en utsatt tid. Om bristen inte avhjälps inom den utsatta tiden, skall ministeriet återkalla organets rätt att verka som utsett bedömningsorgan.

Om ett besiktningsorgan som avses i 6 §, en installationsaffär eller en handbrandsläckaraffär som avses i 5 § förfar i strid med bestämmelserna eller inte uppfyller de krav som ställts, skall säkerhetsteknikcentralen uppmana organet eller affären att avhjälpa bristen inom en utsatt tid. Om bristen inte avhjälps inom den utsatta tiden, skall säkerhetsteknikcentralen återkalla godkännandet av besiktningsorganet eller förbjuda installationsaffären eller handbrandsläckaraffären att fortsätta med den verksamhet som avses i 5 § 1 mom.

11 §
Tillsynsmyndighetens behörighet

Tillsynsmyndigheten har rätt att för tillsynen över att denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas få tillträde till den plats där produkterna tillverkas, lagras och säljs, den plats där produkterna används samt den plats där anordningar som avses i 5 § 1 mom. har installerats, dock inte till en plats som skyddas av hemfrid eller ett objekt som är i försvarsmaktens besittning och som skall hållas hemlig med hänsyn till rikets säkerhet.

Tillsynsmyndigheten har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att av den som tillverkar, importerar, säljer och innehar produkter som avses i 2 §, av ett bedömningsorgan som avses i 3 §, av ett besiktningsorgan som avses i 6 §, en installationsaffär som avses i 5 § och en handbrandsläckaraffär som avses i 5 §, av den som innehar anordningar som avses i 5 § 1 mom. samt av dem som innehar anordningar och system som avses i 8 § få de uppgifter som är nödvändiga för tillsynen över att denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas. Rätten att få upplysningar gäller dock inte försvarsmaktens uppgifter som skall hållas hemliga med hänsyn till rikets säkerhet.

Tillsynsmyndigheten har rätt att till gängse pris som provexemplar få en nödvändig mängd produkter som saluförs, om detta är nödvändigt med hänsyn till tillsynen. Om produkten inte uppfyller kraven enligt denna lag eller de bestämmelser som utfärdats med stöd av den, har tillsynsmyndigheten rätt att av den finska tillverkare eller importör som släpper ut anordningen eller produkten på den finska marknaden uppbära anskaffningspriset för produkten samt de kostnader som orsakats av testning och besiktning av produkten, eller om en finsk tillverkare eller importör inte påträffas, hos den näringsidkare hos vilken tillsynsmyndigheten anskaffat produkten.

12 §
Ömsesidigt erkännande

Produkter som införts från andra medlemsstater inom Europeiska unionen eller från länder som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet anses uppfylla de bestämmelser som avses i denna lag, om de uppfyller de krav enligt sådana gällande bestämmelser i landet i fråga som garanterar en säkerhetsnivå som motsvarar den nivå som garanteras genom de bestämmelser som avses i 2 §.

Åtgärder som avses i 3 § och som utländska bedömningsorgan vidtagit för att visa att kraven uppfylls skall godkännas, om det internationella fördrag som är bindande för Finland förutsätter det eller ministeriet så bestämmer.

Behörighet enligt 5 § för en person kan visas också genom ett utländskt behörighetsintyg eller en motsvarande handling, om de krav som utgör dess grund motsvarar de krav som bestäms med stöd av 5 § 3 mom.

13 §
Ändringssökande

I ett beslut av ett besiktningsorgan kan rättelse yrkas hos säkerhetsteknikcentralen inom 30 dagar från delfåendet. Besiktningsorganet skall foga en anvisning om rättelseyrkande till sitt beslut.

I ett förvaltningsbeslut som en tillsynsmyndighet fattat med stöd av denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den söks ändring så som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Beslutet skall iakttas trots att ändring sökts, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

14 §
Tystnadsplikt

Den som utför uppgifter som avses i denna lag får inte utan samtycke av den som saken gäller för en utomstående röja eller till egen nytta utnyttja information som han fått när han utfört dessa uppgifter och som enligt lag är sekretessbelagd eller som gäller privata affärs- eller yrkeshemligheter eller annan motsvarande information om privat näringsverksamhet och informationen skulle åsamka näringsidkaren ekonomisk skada. Om röjande av en sekretessbelagd uppgift för en myndighet eller ett organ som sköter ett offentligt uppdrag bestäms genom lag.

Om brott mot tystnadsplikten och mot förbudet att utnyttja uppgifter bestäms i 38 kap. 1 och 2 § strafflagen (39/1889), om inte gärningen skall straffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen.

Tillsynsmyndigheten och besiktningsorganet har rätt att utan hinder av 1 mom. lämna sådana utländska offentliga organ som övervakar produktsäkerheten uppgifter som är nödvändiga för att den fara som orsakas av produkterna skall kunna undvikas.

15 §
Vite

Tillsynsmyndigheten kan förstärka ett förbud som meddelats med stöd av denna lag genom att förelägga vite. Om vite gäller vad som bestäms i viteslagen (1113/1990).

16 §
Närmare bestämmelser och anvisningar

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag och om myndigheternas uppgifter meddelas vid behov genom förordning.

Det ministerium som svarar för räddningsväsendet och säkerhetsteknikcentralen meddelar vid behov sådana tekniska och administrativa anvisningar som förenhetligar tillämpningen av denna lag samt av de bestämmelser som meddelats med stöd av den.

17 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 september 1999.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

18 §
Övergångsbestämmelser

Ett besiktningsorgan som före denna lags ikraftträdande har varit verksamt som ett inspektionsverk enligt 23 § lagen om brand- och räddningsväsendet (559/1975) kan utan särskilt godkännande vara verksamt som ett sådant inspektionsverk under ett år från ikraftträdandet av denna lag.

Installationsaffärer och handbrandsläckaraffärer som godkänts enligt bestämmelser som utfärdats med stöd av lagen om brand- och räddningsväsendet kan fortsätta med sin verksamhet utan att göra anmälan enligt 5 § under ett år från denna lags ikraftträdande, om inte en senare tidpunkt bestäms i vederbörande bestämmelse. Behörighetsintyg krävs likaså när ett år förflutit från denna lags ikraftträdande, om inte en senare tidpunkt bestäms i vederbörande bestämmelse.

RP 194/1998
FvUB 24/1998
RSv 258/1998
Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG; EGT nr L 204, 21.7.1998, s. 37

Helsingfors den 30 april 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.