1016/1998

Given i Helsingfors den 18 december 1998

Lag om ändring av lagen om påförande av accis

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 29 december 1994 om påförande av accis (1469/1994) 51 § 6 mom., 54 § 5 mom. och 54 a § 2 mom.,

av dessa lagrum 54 § 5 mom. och 54 a § 2 mom. sådana de lyder i lag 900/1995,

ändras 7 § 1, 2 och 7 punkten, 8 §, 10 § 1, 2 och 5 mom., 11 § 4 mom., 12 § 1 mom., 14 § 3 och 4 mom., 16 § 10 punkten, 17, 22 och 24 §, 33―35 §, 40 § 1 mom., 41 § 1 mom., rubriken för 9 och 11 kap., 52, 60―62 §, 68 § 2 mom., 69 och 73 §,

av dessa lagrum 10 § 5 mom., 16 § 10 punkten och 24 § sådana de lyder i nämnda lag 900/1995, 11 § 4 mom. sådant det lyder i lag 1265/1996, 33 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 900/1995 och 62 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 1265/1996, samt

fogas till 7 § en ny 8 punkt, till lagen nya 10 a och 15 a §, till 16 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 900/1995 och 1265/1996, nya 5 a- och 10 a-punkter, till lagen nya 18 a och 22 a § samt en ny 37 § i stället för den 37 § som upphävts genom lag 1556/1995, till 38 § ett nytt 3 mom., till lagen nya 54 b, 54 c, 62 a och 64 a § samt till 72 § ett nytt 2 mom. som följer:

7 §

I denna lag avses med

1) auktoriserad lagerhållare en fysisk eller juridisk person som tullmyndigheten har beviljat rätt att i sin förvärvsverksamhet i skattefritt lager producera, förädla, lagra, från gemenskapen ta emot eller till lagret från områden utanför gemenskapen föra in eller från lagret avsända accispliktiga produkter som är temporärt accisfria,

2) skattefritt lager en sådan av tullmyndigheten godkänd plats, på vilken en auktoriserad lagerhållare i sin förvärvsverksamhet producerar, förädlar, lagrar, från gemenskapen tar emot eller till vilken lagerhållaren från områden utanför gemenskapen för in eller från vilken lagerhållaren avsänder accispliktiga produkter som är temporärt accisfria,


7) distansförsäljning försäljning, i vilken någon annan än en auktoriserad lagerhållare eller en registrerad eller oregistrerad näringsidkare inköper sådana accispliktiga produkter från en annan medlemsstat vilka försäljaren eller någon på dennes vägnar avsänder eller transporterar direkt eller genom en annan medlemsstat; en försäljare, som säljer produkter till Finland på ovanstående sätt skall ha som skatterepresentant i Finland en här bosatt eller verksam person som tullmyndigheten har beviljat rätt att betala accisen på försäljarens vägnar för produkter som tagits emot här,

8) skatteperiod en kalendermånad, om inte tullstyrelsen av särskilda skäl bestämmer något annat i fråga om någon accisskyldig.

8 §

Tullstyrelsen beviljar på ansökan tillstånd att vara verksam som auktoriserad lagerhållare, registrerad näringsidkare eller skatterepresentant samt tillstånd att upprätthålla ett skattefritt lager. Tillstånd kan beviljas den som anses ha tillräckliga ekonomiska och andra förutsättningar att bedriva den verksamhet som avses i tillståndet samt behövlig pålitlighet. Tillståndet skall vara i kraft när verksamheten inleds och medan den pågår. Tillståndet anses upphöra, om tillståndshavaren försätts i konkurs.

I tillståndsbeslutet skall fastställas de villkor som tillståndshavaren skall iaktta. Tillståndet kan återkallas eller ändras när det finns skäl därtill. När tullstyrelsen återkallar eller ändrar ett tillstånd kan den bestämma vilka villkor som skall fogas till tillståndet.

Tullstyrelsen för ett register över de tillståndshavare som avses i 1 mom. och över skattefria lager. I registret införs motsvarande uppgifter som lämnats av andra medlemsstater. Tullstyrelsen eller distriktstullkammaren skall vid behov lämna ut uppgifter ur registret.

10 §

En auktoriserad lagerhållare är accisskyldig för produkter som överlåtits till konsumtion från ett skattefritt lager och för beskattningsbart svinn som konstaterats i lagret. Om en auktoriserad lagerhållare i Finland tillverkar produkter för en annan i Finland verksam auktoriserad lagerhållares räkning och på dennes uppdrag, kan tullstyrelsen på ansökan bestämma att uppdragsgivaren är accisskyldig. Registrerade och oregistrerade näringsidkare samt skatterepresentanter är accisskyldiga för produkter som de tagit emot.

Accisskyldig för produkter som importeras från områden utanför gemenskapen är varans innehavare eller en annan gäldenär enligt tullkodex, om accisskyldigheten inte bestäms med stöd av 1 mom. Detta tillämpas även på den som jämställs med varans innehavare eller en annan gäldenär när produkter förs in till Finlands accisområde från en sådan del av gemenskapens tullområde enligt artikel 3 i tullkodex som inte hör till gemenskapens skatteområde.


I andra fall än de som avses ovan i denna paragraf är accisskyldig den som i kommersiellt syfte eller annars tar emot eller innehar accispliktiga produkter och som när produkterna togs emot eller skaffades visste eller skäligen borde ha vetat att produkterna inte är beskattade i Finland på behörigt sätt. Bestämmelser om accisskyldighet i vissa fall ingår dessutom i 10 a, 11, 12, 18 och 18 a §. I respektive lag om accis kan också bestämmas om accisskyldigheten på ett sätt som avviker från denna paragraf.

10 a §

Den som efter att en auktoriserad lagerhållare försatts i konkurs överlåter accispliktiga produkter till konsumtion från lagret är skyldig att betala accis för produkterna på det sätt som i denna lag bestäms om auktoriserade lagerhållare.

11 §

När accispliktiga produkter som exporteras till områden utanför gemenskapen i en annan medlemsstat har underkastats det förfarande för extern förpassning som avses i artikel 91 i tullkodex och förfarandet inte avslutas i enlighet med bestämmelserna om det, skall för produkterna betalas accis i enlighet med denna lag, om produkterna finns i Finland eller om det kan antas att de har konsumerats här. Accisskyldig för dessa produkter är den gäldenär som avses i tullkodex.

12 §

För den accis som skall betalas för produkter som importeras från områden utanför gemenskapen ansvarar utöver den accisskyldige som avses i 10 § 2 mom. den auktoriserade lagerhållare till vars skattefria lager produkterna överförs eller borde ha överförts.


3 kap.

Tidpunkten för påförande av accis och beskattningsbara belopp

14 §

En accisskyldig som avses i 10 § 3 mom. påförs accis för produkter som under skatteperioden använts för ett accispliktigt ändamål. På beskattningen tillämpas i övrigt vad som i denna lag bestäms om registrerade näringsidkare.

I andra fall än de som avses ovan i denna paragraf påförs accis för de produkter som vid tidpunkten i fråga har tagits emot eller för vilka accis annars skall erläggas.

15 a §

Om tillståndet för en auktoriserad lagerhållares skattefria lager återkallas, skall lagerhållaren betala accis för de produkter som finns i det skattefria lagret när tillståndet upphör att gälla. Accisen fastställs då enligt de bestämmelser som är i kraft dagen efter att tillståndet upphört att gälla. Accisdeklarationen skall avges och accisen betalas enligt 22 § 2 mom. och 35 § 2 mom.

Vad som bestäms i 1 mom. tillämpas inte när den auktoriserade lagerhållaren har försatts i konkurs.

16 §

Accisfria är


5 a) produkter som tullmyndigheten har beslagtagit eller som annars är i tullens besittning; tullmyndigheten kan överföra dessa produkter accisfritt för de ändamål som nämns i 1, 2 och 4 punkten eller för att i Finland förstöras, användas för tillverkningen av andra produkter eller denatureras,


10) om inte något annat bestäms i denna lag, andra än kommersiella försändelser av ringa värde som en privatperson skickat från en plats utanför gemenskapen till en annan privatperson i Finland, med undantag för alkoholdrycker, samt bränsle som motorfordon och specialcontainrar för med sig från en plats utanför gemenskapen och produkter som förs in från en plats utanför gemenskapen som hemkomstgåvor, under samma förutsättningar och med samma begränsningar som bestäms om tullfrihet för dessa produkter,

10 a) bränsle som ett annat fartyg än ett som avses i 6 punkten för med sig från en plats utanför gemenskapen i bränsletanken eller reservtanken och som är avsett för fartygets eget bruk,


17 §

En auktoriserad lagerhållare har rätt att dra av från accisen för en skatteperiod den accis som betalts eller skall betalas för produkter som återförts till det skattefria lagret under skatteperioden i fråga.

Dessutom har lagerhållaren rätt att dra av från accisen för en skatteperiod den accis som betalts eller skall betalas för sådana produkter beträffande vilka svinn och förstörelse som skett under tillsyn av en myndighet eller på något annat godtagbart sätt av de orsaker som avses i 16 § 5 punkten kan godkännas som accisfria. Avdrag får emellertid inte göras för svinn som beror på produktens grundegenskaper.

Det avdrag som avses i 1 och 2 mom. får göras av den lagerhållare som har betalt accis för produkterna eller som är skyldig att betala den. Om det avdrag som avses i 1 och 2 mom. inte kan göras till fullt belopp när den accis som skall betalas för skatteperioden räknas ut, får lagerhållaren dra av det oavdragna beloppet i de accisdeklarationer som skall avges för innevarande års följande skatteperioder eller följande kalenderårs skatteperioder.

18 a §

En privatperson får för eget bruk accisfritt ta emot högst följande mängder tobaksprodukter och alkoholdrycker som en annan privatperson skickat vederlagsfritt från en annan medlemsstat:

tobaksprodukter

― 300 stycken cigarretter eller 150 stycken cigariller (vikt per styck högst 3 gram) eller 75 stycken cigarrer eller 400 gram pipoch cigarrettobak,

alkoholdrycker

― 1 liter destillerade, starka alkoholdrycker, vilkas alkoholhalt överstiger 22 volymprocent

― 3 liter destillerade, starka alkoholdrycker och aperitiver, vilka baserar sig på vin eller alkohol och vilkas alkoholhalt är högst 22 volymprocent, eller skumviner eller viner som gjorts starkare genom tillsats av alkohol

― 5 liter viner utan kolsyra

― 15 liter öl.

Den som tar emot mera tobaksprodukter eller alkoholdrycker än vad som enligt 1 mom. är accisfria är skyldig att betala accis för den överskjutande delen. Om grunden för och beloppet av accisen bestäms i respektive lag om accis.

22 §

Auktoriserade lagerhållare, registrerade näringsidkare och skatterepresentanter skall avge accisdeklaration för varje skatteperiod senast den 18 i den månad som följer efter skatteperioden.

Andra accisskyldiga skall avge accisdeklaration inom två vardagar efter den dag då produkterna togs emot eller skyldigheten att betala accis annars har uppstått, denna dag medräknad. Som vardag anses inte helgfri lördag.

Tullstyrelsen kan av särskilda skäl bestämma att accisdeklaration skall avges vid en annan tidpunkt än den som föreskrivs i 1 och 2 mom. i fråga om någon accisskyldig.

22 a §

Accisdeklarationen skall tillställas den distriktstullkammare som avses i 25 §.

En accisdeklaration som inkommit med posten anses vara avgiven i rätt tid, om den postförsändelse som innehåller accisdeklarationen, adresserad till distriktstullkammaren, har inlämnats till posten inom bestämd tid.

24 §

Produkter som skall påföras accis och som privatpersoner fört med sig eller tagit emot skall anmälas till beskattning, och accis påföras enligt vad tullstyrelsen bestämmer.

33 §

Om det förfarande som avses i 32 § 1 mom. 1―3 punkten gäller sådan accisbeskattning vid vilken accis inte påförs eller vid vilken accisbeloppet är ringa och accisförhöjning inte har fastställts eller om deklarationsskyldigheten eller någon annan skyldighet enligt denna lag eller enligt respektive lag om accis eller enligt en förordning som utfärdats med stöd av någon av dessa lagar eller enligt ett beslut eller en föreskrift av tullmyndigheten som baserar sig på dessa bestämmelser har försummats, kan i felavgift påföras minst 100 och högst 30 000 mark.

Om bristfälliga eller felaktiga uppgifter har lämnats för erhållande av accisåterbäring, kan i felavgift påföras minst 100 och högst 50 000 mark.

34 §

Vad som i denna lag bestäms om accisrättelse, efterbeskattning, accisförhöjning och felavgift gäller i tillämpliga delar även på ansökan betalda accisåterbäringar och ränta enligt 39 § 1 mom.

35 §

Auktoriserade lagerhållare, registrerade näringsidkare och skatterepresentanter skall betala accisen för en skatteperiod senast den 27 dagen i den månad som följer efter skatteperioden. Är denna dag en helgdag eller helgfri lördag får accisen betalas första vardagen därefter.

I andra fall än de som avses i 1 mom. skall accisen betalas inom tio vardagar efter att produkterna har tagits emot eller skyldigheten att betala accisen annars har uppstått, denna dag medräknad. Som vardag anses inte helgfri lördag.

Tullstyrelsen kan av särskilda skäl bestämma att accisen skall betalas vid en annan tidpunkt än den som bestäms i 1 och 2 mom. i fråga om någon accisskyldig.

Har den accisskyldige inte före utgången av den tid som avses i denna paragraf fått del av accisbeslutet, skall accis betalas enligt accisdeklarationen eller den accisskyldiges bokföring.

37 §

Om den accisskyldige inte har betalt accisen inom den utsatta tiden, beräknas ett skattetillägg för den obetalda accisen.

Om den accisskyldige betalar accisen efter utsatt tid utan debitering, skall den accisskyldige på eget initiativ samtidigt betala skattetillägg. Om skattetillägget inte betalas på eget initiativ, påför skattemyndigheten skattetillägget.

Skattetillägget beräknas på det sätt som bestäms i lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995).

38 §

På debiterad, obetald accis som förfallit till betalning skall betalas en förseningsränta som beräknas på det sätt som bestäms i lagen om skattetillägg och förseningsränta.

40 §

Accis fastställs produktgruppsvis per enhet som ligger till grund för accisen så att de delar som överstiger en full enhet lämnas obeaktade. De delar som överstiger en full enhet beaktas dock när accis påförs beskattningsbara produkter som privatpersoner för med sig eller tar emot.


41 §

Tullmyndigheten har rätt att omhänderta accispliktiga produkter som inte på behörigt sätt har anmälts till beskattning eller på vilka inte annars har tillämpats bestämmelserna om accisbeskattning eller de beslut och föreskrifter som tullmyndigheten meddelat med stöd av dessa bestämmelser.


9 kap.

Förhandsavgörande

11 kap.

Lättnader och anstånd med betalningen

12 kap.

Överföring av produkter

52 §

En auktoriserad lagerhållare skall överföra temporärt accisfria produkter som lagerhållaren tagit emot från gemenskapen eller fört in från områden utanför gemenskapen till ett skattefritt lager. Överföringen av produkter som förts in från områden utanför gemenskapen skall ske under tullövervakning.

54 b §

Den som avsänder eller tar emot accispliktiga produkter på det sätt som avses i detta kapitel, skall ge tullmyndigheten uppgifter om avsändandet eller mottagandet av produkterna enligt vad tullstyrelsen bestämmer.

54 c §

Närmare bestämmelser om ledsagardokumentet och förfarandet i samband med överföring av produkter enligt detta kapitel kan utfärdas genom förordning.

60 §

En auktoriserad lagerhållare skall för påförandet av accis ha sådan bokföring av vilken framgår mängderna av produkter som producerats, förädlats, lagrats och tagits emot i lagret samt mängderna av produkter som sänts från lagret och överlåtits till konsumtion därifrån samt övriga uppgifter som behövs för fastställandet av accisen och för tillsynen över beskattningen. Bokföringsmaterialet för det skattefria lagret skall förvaras i Finland.

Andra accisskyldiga samt de som från Finland genom distansförsäljning säljer accispliktiga produkter till en annan medlemsstat skall ha sådan bokföring av vilken framgår mängderna av produkter som tagits emot, innehafts, överförts och sålts samt övriga uppgifter som behövs för fastställandet av accisen och för tillsynen över beskattningen.

Vad som bestäms i 1 och 2 mom. gäller i tillämpliga delar också representanten för lagerhållarens eller en annan accisskyldigs filial i Finland.

Den som skaffat accispliktiga produkter accisfritt för ett ändamål som enligt denna lag eller respektive lag om accis är accisfritt, skall för accisbeskattningen ha sådan bokföring av vilken framgår mängderna av accisfritt skaffade produkter, användningen av dem och lagermängderna.

61 §

Det bokföringsmaterial som avses i 60 §, inklusive verifikationer, ledsagar- och säkerhetsdokument jämte bilagor samt andra uppgifter och handlingar som behövs för beskattningen, skall upprättas i vanlig läsbar skriftlig form eller i maskinläsbart datamedium, så att det kan tas fram i vanlig läsbar skriftlig form eller i en allmänt använd lagringsform.

Det material som avses i 1 mom. skall bevaras under en tid av fyra kalenderår. Om materialet finns i både vanlig läsbar skriftlig form och i maskinläsbart datamedium, skall det bevaras i båda formerna under den tid som bestäms ovan.

62 §

Den accisskyldige skall på begäran för behörig skattemyndighet, eller för en av denne utsedd sakkunnig och ojävig person för granskning förete sitt bokföringsmaterial, sin korrespondens och lämna övriga för beskattning nödvändiga uppgifter i begärd form. Om det material som skall granskas har förvarats i maskinläsbart datamedium, skall den accisskyldige på begäran ta fram materialet i vanlig läsbar skriftlig form eller i en allmänt använd lagringsform. Den accisskyldige skall också visa granskaren sitt lager och övriga lokaler samt ställa nödvändiga lokaler och anordningar till förfogande för granskningen och även i övrigt bistå vid granskningen.

Den som utför granskningen har rätt att föra bort det material som skall granskas eller en kopia av det från den accisskyldiges lokaler för granskning som sker någon annanstans, om det är möjligt utan att den accisskyldige åsamkas oskäliga olägenheter. Materialet skall återställas till den accisskyldige genast när det inte längre behövs för granskningen.

Vad som bestäms ovan i denna paragraf gäller i tillämpliga delar också representanten för en accispliktigs filial i Finland och den som accisfritt anskaffat accispliktiga produkter med stöd av denna lag eller respektive lag om accis.

Var och en skall på begäran lämna tullmyndigheten uppgifter om inköp, innehav, överföring och försäljning av accispliktiga produkter.

62 a §

Tullmyndigheten har rätt att få tillträde till lager och andra lokaler där accispliktiga produkter innehas eller behandlas i kommersiellt syfte samt att utföra nödvändig granskning.

Tullmyndigheten har rätt att hejda fordon och att granska dem.

64 a §

Den som på det sätt som avses i 62 och 64 § är skyldig att förete och ge skattemyndigheten uppgifter om accisbeskattningen eller att bistå vid en granskning, skall vidta dessa åtgärder på egen bekostnad.

68 §

Den som trots uppmaning av myndighet underlåter att på behörigt sätt fullgöra en skyldighet, om vilken bestäms i 22, 60―62 §, 64 § 1 mom. eller 73 §, skall för accisförseelse dömas till böter.

69 §

Straff för brott mot tystnadsplikt enligt 66 och 67 § döms ut enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen, om inte gärningen skall bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strängare straff för den bestäms någon annanstans i lag.

72 §

Tullmyndigheten har rätt att meddela föreskrifter om lossning, lastning, transport, mottagande, lagring och avsändande av en accispliktig produkt samt att förse en accispliktig produkts emballage, transportmedel eller lager med lås, sigill eller något annat märke, om det är nödvändigt för accisbeskattningen eller tillsynen över den.

73 §

Den som innehar accispliktiga produkter skall på begäran ge tullmyndigheten prover som tagits av produkterna och som behövs för accisbeskattningen och tillsynen över den.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 208/1998
StaUB 47/1998
RSv 179/1998
Rådets direktiv 92/12/EEG

Helsingfors den 18 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.