988/1998

Given i Helsingfors den 14 december 1998

Förordning om ändring av förordningen om statens skolhem

På föredragning av undervisningsministern

upphävs i förordningen den 13 oktober 1978 om statens skolhem (769/1978) 10―15 § och 21 § 2 mom. 5 punkten,

av dessa lagrum 10, 13 och 14 § sådana de lyder i förordning 417/1991 och 11 § sådan den lyder i nämnda förordning 417/1991 och i förordning 1141/1992 och 21 § 2 mom. 5 punkten sådan den lyder i förordning 76/1988, samt

ändras 2 § 1 mom., 3 § 2 mom., 9 och 16 §, 18 § 1 mom., 21 § 2 mom. 4 punkten och 32 §,

av dessa lagrum 2 § 1 mom., 3 § 2 mom., 9 § och 21 § 2 mom. 4 punkten sådana de lyder i nämnda förordning 417/1991, 18 § 1 mom. sådan den lyder i nämnda förordning 76/1988 och 32 § sådan den lyder i nämnda förordning 1141/1992, som följer:

2 §

Vid statens skolhem ges uppfostran och vård samt grundläggande utbildning och annan undervisning i anslutning till den samt yrkesutbildning åt barn och unga personer som med stöd av barnskyddslagen (683/1983) har omhändertagits av socialnämnden och som inte på ett ändamålsenligt sätt kan uppfostras och vårdas i familjevård, på barnhem eller i någon annan barnskydds-anstalt och som inte heller på grund av sjukdom eller handikapp behöver vård som ges någon annanstans.


3 §

Tillsynen över den undervisning och den utbildning som ges vid anstalterna ankommer på länsstyrelsen.


9 §

Om ordnande av grundläggande utbildning och annan undervisning i anslutning till den gäller vad som bestäms i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) och med stöd av den.

16 §

För de elever som har fullgjort sin läroplikt skall i mån av möjlighet sådan yrkeseller arbetsundervisning som motsvarar deras behov och anlag eller skyddat arbete ordnas antingen av anstalten eller i samarbete med anordnarna av yrkesutbildning eller arbetskraftsmyndigheterna eller på något annat ändamålsenligt sätt.

18 §

Vid en anstalt kan finnas tjänster som föreståndare, biträdande föreståndare, psykolog, lärare, specialsjukskötare, socialarbetare, ansvarig gruppledare och gruppledare samt andra tjänster.


21 §

Dessutom krävs


4) av lärare sådan behörighet som föreskrivs i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsverksamheten (986/1998),


32 §

Närmare anvisningar om verkställigheten av denna förordning meddelas vid behov av social- och hälsovårdsministeriet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 14 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.